Vägledning

Gratis tilldelning 2021–2030

Vy över Sundsvall

Ansöka om gratis tilldelning

Sista datum för befintliga anläggningar att ansöka om gratis tilldelning för tilldelningsperioden 2021–2025 var den 30 maj 2019. Endast nya deltagare, det vill säga de anläggningar som fått sitt första tillstånd efter den 30 juni 2019, kan därefter ansöka om tilldelning för perioden 2021–2025.

Youtube video

Befintliga anläggningar

Befintliga anläggningar är anläggningar som fått sitt tillstånd senast den 30 juni 2019. Befintliga anläggningar som inte ansökt om gratis tilldelning före sista datum, den 30 maj 2019, har inte möjlighet att få gratis tilldelning för perioden 2021–2025.

Nya deltagare

Nya deltagare är anläggningar som fått sitt tillstånd 1 juli 2019 eller senare. En ny deltagare kan från och med 2021 ansöka om gratis tilldelning. 

För att ansöka om gratis tilldelning behöver verksamhetsutövaren först lämna in en övervakningsmetodplan. Övervakningsmetodplanen ska lämnas in senast tre månader före ansökan. Vid inlämning ska det framgå att övervakningsmetodplanen tillhör en ny deltagare. 

Inför ansökan behöver verksamhetsutövaren även meddela Naturvårdsverket genom att kontakta: 

E-post: euets@naturvardsverket.se

Tidigast tre månader efter inlämning av övervakningsmetodplanen ska verksamhetsutövaren lämna in en ansökan om gratis tilldelning, och det görs via samma mall som ska användas vid årlig rapportering av verksamhetsnivå. Verksamhetsnivårapporten behöver verifieras innan den lämnas in.

Verksamhetsutövare som haft start av normal drift under år Y ska lämna in en ansökan om gratis tilldelning till Naturvårdsverket senast år Y+2. Verksamhetsutövaren kan välja att redan år Y+1 lämna in en ansökan med uppgifter om år Y för att få sina utsläppsrätter tidigare. Enbart utsläppsrätter för år Y erhålls då tidigare.

Ansökan för perioden 2026–2030

Enligt tilldelningsförordningen FAR är sista datum för befintliga anläggningar att ansöka om gratis tilldelning för perioden 2026–2030 den 30 maj 2024. Naturvårdsverket kommer informera mer om den andra tilldelningsperioden när det närmar sig.

Svensk lagstiftning

Följande lag och förordning gäller från 1 januari 2021. I vissa fall finns övergångsbestämmelser som innebär att delar av det gamla regelverket fortsatt gäller under en period. Du hittar övergångsbestämmelserna längst ned i respektive rättsakt (innan eventuell bilaga).

Ändringarna beror bland annat på revideringen av handelsdirektivet inför den fjärde handelsperioden (2021–2030) samt att EU-förordningar ersätter delar av den svenska lagstiftningen (se länkar nedan).

Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Den äldre lagen och förordningen:

Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (Riksdagens webbplats)

Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter (Riksdagens webbplats)

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrifter upphör att gälla den 1 februari 2021, förutom i de delar som rör rapportering av 2020 års utsläpp.

Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2017:6) om handel med utsläppsrätter

Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2016:4) om register för utsläppsrätter (Energimyndigheten)

EU-lagstiftning

Annan lagstiftning samt propositioner

EU-lagstiftning och riktlinjer

Regeringens dokument

EU-lagstiftning

Kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG:

Tilldelningsförordningen FAR (Free Allocation Rules) (EUR-Lex)

Rättelse till FAR avseende vissa begrepp på svenska (EUR-Lex)

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå:

Verksamhetsändringsförordningen RALC (Regulation of Activity Level Changes) (EUR-Lex)

Koldioxidläckagelistan för perioden 2021-2030 – kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/708 av den 15 februari 2019

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 av den 12 mars 2021 om fastställande av reviderade riktmärkesvärden för gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2025 i enlighet med artikel 10a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/927 av den 31 maj 2021 om fastställande av den enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn för justering av antalet gratis tilldelade utsläppsrätter för perioden 2021–2025

EU-kommissionens vägledningar

På engelska

På svenska

FAQ från EU-kommissionen

Naturvårdsverkets vägledningar

Manual och instruktioner till Naturvårdsverkets e-tjänster för tilldelning

Mallar