Vägledning

Gratis tilldelning 2021–2030

Vy över Sundsvall

Information om gratis tilldelning av utsläppsrätter till stationära anläggningar för fas 4 (2021–2030).

Fas 4 är uppdelad i två tilldelningsperioder, 2021–2025 och 2026–2030. Stationära anläggningar som är berättigade gratis tilldelning kan ansöka om detta innan respektive tilldelningsperiod börjar. Sista ansökningsdatum för befintliga anläggningar att ansöka om gratis tilldelning för tilldelningsperioden 2021–2025 var den 30 maj 2019.

Anläggningar som fått sitt tillstånd för första gången den 1 juli 2019 eller senare kan ansöka om gratis tilldelning som nya deltagare under tilldelningsperioden 2021–2025.

Den här sidan vänder sig till

Verksamhetsutövare för stationära anläggningar som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) samt oberoende ackrediterade kontrollörer.

Viktiga förändringar

Sammanfattning av viktiga förändringar i fas 4 relativt fas 3 (2013–2020).

Ansöka om gratis tilldelning

Sista datum för befintliga anläggningar att ansöka om gratis tilldelning för tilldelningsperioden 2021–2025 var den 30 maj 2019. Endast nya deltagare, det vill säga de anläggningar som fått sitt första tillstånd efter den 30 juni 2019, kan därefter ansöka om tilldelning för perioden 2021–2025.

Beslut om gratis tilldelning

Beslut om gratis tilldelning för perioden 2021–2025 är fattat. Här hittar du tilldelning för varje anläggning.

Övervakningsmetodplaner

Information om övervakningsmetodplanen och reglerna för övervakning av tilldelningsrelaterade uppgifter för fas 4 (2021–2030).

Rapportering och justering

Här finner du information om den årliga rapporteringen och den löpande justeringen av tilldelning för fas 4 (åren 2021–2030).

Svensk lagstiftning

Följande lag och förordning gäller från 1 januari 2021. I vissa fall finns övergångsbestämmelser som innebär att delar av det gamla regelverket fortsatt gäller under en period. Du hittar övergångsbestämmelserna längst ned i respektive rättsakt (innan eventuell bilaga).

Ändringarna beror bland annat på revideringen av handelsdirektivet inför den fjärde handelsperioden (2021–2030) samt att EU-förordningar ersätter delar av den svenska lagstiftningen (se länkar nedan).

Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Den äldre lagen och förordningen:

Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (Riksdagens webbplats)

Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter (Riksdagens webbplats)

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrifter upphör att gälla den 1 februari 2021, förutom i de delar som rör rapportering av 2020 års utsläpp.

Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2017:6) om handel med utsläppsrätter

Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2016:4) om register för utsläppsrätter (Energimyndigheten)

EU-lagstiftning

Annan lagstiftning samt propositioner

EU-lagstiftning och riktlinjer

Regeringens dokument

EU-lagstiftning

Kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG:

Tilldelningsförordningen FAR (Free Allocation Rules) (EUR-Lex)

Rättelse till FAR avseende vissa begrepp på svenska (EUR-Lex)

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå:

Verksamhetsändringsförordningen RALC (Regulation of Activity Level Changes) (EUR-Lex)

Koldioxidläckagelistan för perioden 2021-2030 – kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/708 av den 15 februari 2019

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 av den 12 mars 2021 om fastställande av reviderade riktmärkesvärden för gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2025 i enlighet med artikel 10a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/927 av den 31 maj 2021 om fastställande av den enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn för justering av antalet gratis tilldelade utsläppsrätter för perioden 2021–2025

EU-kommissionens vägledningar

På engelska

På svenska

FAQ från EU-kommissionen

Naturvårdsverkets vägledningar

Manual och instruktioner till Naturvårdsverkets e-tjänster för tilldelning

Mallar