Vägledning

Strandskydd

Minneslista vid beslut om dispens

Checklista för uppgifter som behöver finnas med i ett beslut om dispens från strandskyddet.

Sidan vänder sig till

Vägledningen vänder sig i första hand till handläggare på länsstyrelser och kommuner.

Särskilda skäl

För att ge dispens från strandskyddet måste det finnas särskilda skäl. Det kan till exempel vara att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Ett beslut i ett dispensärende ska vara tydligt motiverat och behöver innehålla en rad uppgifter för att både sökande och myndigheter klart ska se vilket område och vilken åtgärd beslutet avser. Ett tydligt beslut är av stor betydelse för framtida tillsyn och uppföljning för tillsynsmyndigheten.

Handbok: Planering och prövning inom strandskydd

Handboken är avsedd som vägledning för länsstyrelsers och kommuners arbete med strandskydd - en uppslagsbok inom planering och prövning.

Handbok: Utvidgat strandskydd

Vägledningen ska ge länsstyrelserna stöd och riktning i hur arbetet, gällande översynen av utvidgade strandskyddsområden, kan genomföras. Även lämplig att använda vid nya beslut om utvidgade strandskyddsområden.