Vägledning

Strandskydd

En man sitter lutad mot ett träd vid en sjö.
Granskad: ‎den ‎4‎ ‎mars‎ ‎2024

Strandskyddet ska långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Det är förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader eller att vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Vissa åtgärder kan få dispens och i några fall kan strandskyddet upphävas.

Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse och dispenser ska därför medges restriktivt. Åtgärder som kräver strandskyddsdispens omfattas i många fall även av krav på tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet. På denna sida finns vägledning om aktuella ämnen och praxis som stöd i de bedömningar som görs vid prövning och tillsyn. Naturvårdsverkets vägleder i första hand kommuner och länsstyrelser och kan inte ta emot eller besvara frågor från privatpersoner om enskilda fall.

Sidan vänder sig till

Vägledningen vänder sig i första hand till handläggare på länsstyrelser och kommuner. Även andra myndigheter, företag och privatpersoner som vill veta mer om strandskydd kan ha nytta av vägledningen. 

Bra att veta

Informationen på denna webbsida finns också i mer utvecklad version i handboken om strandskydd. 

Strandskyddet i miljöbalken

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäller inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga vägningen mellan enskilda och allmänna intressen.

7 kap. Miljöbalk (1998:808) (riksdagen.se)

I förarbetena till den ändrade strandskyddslagstiftningen, propositionen 2008/09:119, kan du läsa mer om strandskyddsbestämmelserna, bland annat motiven bakom dem och kommentarer till varje bestämmelse. I förarbetena till miljöbalken, proposition 1997/98:45, kan du läsa ännu mer om strandskyddsbestämmelserna. Intentionerna i lagtexten är desamma, men det finns en viss brist på överensstämmelse eftersom lagtexten delvis är annorlunda formulerad. Motiven finns i kapitel 4.13.2 under rubriken ”Strandskyddsområden” samt i kapitel 4.13.3. Kommentarerna till varje bestämmelse finns i kapitel 5.1.7 under rubrikerna ”Strandskyddsområde” samt ”Intresseprövning”.

Proposition Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (2008/09:119)

Miljöbalkspropositionen (1997/98:45)

I proposition 2013/14:214 beskrivs länsstyrelsens möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag.

Proposition Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag (2013/14:214)

Det finns också en förordning om områdesskydd enligt miljöbalken (1998:1252). I förordningen regleras bland annat myndigheternas skyldigheter och befogenheter.

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (riksdagen.se)

I miljötillsynsförordningen 2011:13 regleras tillsynsansvaret för strandskydd.

Miljötillsynsförordning (2011:13) (riksdagen.se)

Strandskyddet i plan- och bygglagen

Aktuellt

Naturvårdsverket har tagit fram ny vägledning med rättspraxis och stöd för bedömning av strandskyddet vid konstgjorda eller små vatten. 

Strandskydd vid konstgjorda eller små vatten

Naturvårdsverket har sammanställt praxis om glamping, bryggor, husbåtar och liknande för dig som arbetar med tillsyn och prövning av strandskydd.

Bryggor, flottar, husbåtar och liknande anordningar i vatten

Länsstyrelserna ska tillsammans med Naturvårdsverket och Lantmäteriet ta fram och sammanställa ny och befintlig information om var strandskyddet gäller. Målet är en nationellt heltäckande digital redovisning av gällande strandskyddsbestämmelser. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Uppsala län och ska redovisas senast den 20 december 2024.

Förklaring till strandskyddets förbudsregler

Här beskriver vi vad som är förbjudet inom strandskyddsområden enligt miljöbalkens 7:e kapitel, 15 §.

"Inom ett strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras" (7 kap 15 § 1).

Även flyttbara konstruktioner kan anses som byggnader, till exempel husvagnar och husbåtar som står uppställda betydligt längre än en normal semesterperiod.

Om- och tillbyggnader för samma användningssätt räknas inte som en ny byggnad. Större tillbyggnader kan dock kräva dispens.

"Inom ett strandskyddsområde får inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt." (7 kap, 15 §, 2).

Med ändring av byggnad eller byggnads användning avses till exempel ombyggnad av en sjöbod till fritidshus, även om byggnaden inte upptar större yta än tidigare. Ändringarna ska ses utifrån den avhållande effekten på allmänheten och uppfattningen om tillgång till strandområdet.

Anläggningar eller anordningar som inkräktar på strandskyddets syfte är inte tillåtna enligt denna bestämmelse. Redan om allmänheten avhålls från att beträda ett område där den annars hade kunnat färdas fritt är anläggningen förbjuden.

Det har alltså betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Det kan till exempel betyda att en anläggning på en befintlig tomt kan vara otillåten om den ger intryck av att tomtplatsen har utvidgats.

Exempel på anläggningar som kan omfattas är: staket, bersåer, grillplatser, lekplatser, trädgårdsgångar, flaggstänger, trädgårdsland, vägar, parkeringsplatser, campingplatser, golfbanor, tennisbanor, upplag för sprängsten, bryggor, pirar och anordningar för upptagning av båtar.

"Inom ett strandskyddsområde får inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2." (7 kap 15 § 3).

Med "andra förberedelsearbeten" avses till exempel trädfällning, schaktning, sprängning eller anläggande av väg.

"Inom ett strandskyddsområde får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter." (7 kap 15 § 4).

Bestämmelserna i hela 7 kap 15 § gäller även påverkan på djur- och växtliv. Nya byggnader, ändringar, anläggningar, anordningar och förberedelsearbeten får inte göras om de väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Andra sådana åtgärder kan till exempel vara spridning av gödsel eller bekämpningsmedel, trädfällning eller grävning. Åtgärder inom ramen för näringsverksamhet i jord- och skogsbruk är undantagna från förbudet.

Dispens från strandskyddet

Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftaren har utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. Här kan du bland annat läsa mer om:

  • Särskilda skäl
  • Landsbygdsutveckling i strandnära läge
  • Tomtplatsavgränsning
  • Tidsramar för dispenser
  • Checklista vid beslut
  • Överklagande och överprövning

Upphävande av strandskydd

Länsstyrelsen får i vissa fall upphäva strandskyddet i det enskilda fallet, tex vid en liten sjö eller ett litet vattendrag eller om platsen saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

Rättspraxis om byggnader, anläggningar och åtgärder

Naturvårdsverket har sammanställt praxis om bryggor, husbåtar och liknande för dig som arbetar med tillsyn och prövning av strandskydd.

Strandskydd vid konstgjorda eller små vatten

Strandskydd gäller även vid de allra minsta sjöar och vattendrag. Även konstgjorda vattenmiljöer kan omfattas av strandskydd. En samlad bedömning av omständigheterna måste göras i varje enskilt fall.

LIS-områden

Kommunerna kan i sina översiktsplaner peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet.

Samordnad tillsyn av strandskydd och vattenverksamheter

Åtgärder som kräver strandskyddsdispens omfattas ofta av krav på tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet. Tillsyn av strandskydd och vattenverksamheter berör därför ofta samma åtgärder och kommunens och länsstyrelsens arbete behöver därför samordnas.  

Samordnad tillsyn av strandskydd och vattenverksamheter

Mer information