Vägledning

Strandskydd

Vägledning om hur strandskyddet fungerar och ska tillämpas. Det finns två handböcker tillgängliga för nedladdning.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (miljöbalken 7 kapitlet 13 §). Naturvårdsverkets vägleder i första hand till kommuner och länsstyrelser och kan inte ta emot eller besvara frågor från privatpersoner om enskilda fall. 

Sidan vänder sig till

Vägledningen vänder sig i första hand till handläggare på länsstyrelser och kommuner. Även andra myndigheter, företag och privatpersoner som vill veta mer om strandskydd kan ha nytta av vägledningen. 

Bra att veta

Informationen på denna webbsida finns också i mer utvecklas version i handboken om strandskydd. 

 

Förklaring till strandskyddets förbudsregler

Här beskriver vi vad som är förbjudet inom strandskyddsområden enligt miljöbalkens 7:e kapitel, 15 §.

Dispens från strandskyddet

Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftaren har utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser.

Särskilda skäl för strandskyddsdispens

Det krävs särskilda skäl för att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet. Här beskriver vi de särskilda skälen, som anges i miljöbalken.

Tomtplatsavgränsning vid strandskyddsdispens

I ett beslut om strandskyddsdispens krävs att det ingår en avgränsning av den tomtplats eller den mark som får användas. Avgränsningen ska framgå av beslutet och markeras på en karta.

 

Minneslista vid beslut om dispens

Checklista för uppgifter som behöver finnas med i ett beslut om dispens från strandskyddet.

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunerna kan i sina översiktsplaner peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet.

Upphävande av strandskydd vid små sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag. En förutsättning är att områdets betydelse för växt- och djurlivet samt friluftslivet är liten.

Om strandskydd

Strandskyddet har stor betydelse för att uppnå flera av Sveriges miljökvalitetsmål och friluftsmål. Strandskyddsområden utgör en viktig del av den gröna infrastrukturen och förser oss med en rad ekosystemtjänster vad gäller till exempel rekreation, biologisk mångfald och vattenrening.

Inom ett strandskyddsområde får inte
  1. nya byggnader uppföras,
  2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
  3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
  4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

(Detta framgår av miljöbalkens 7:e kapitel 15 §.)

Handböcker om strandskydd

Den information som finns på webbsidorna finns även i handböcker du kan ladda ned. Undantaget är den ändrade lagstiftningen från 2014 om upphävande vid små sjöar och vattendrag som inte finns med i handboken.

Handbok: Planering och prövning inom strandskydd

Handboken är avsedd som vägledning för länsstyrelsers och kommuners arbete med strandskydd - en uppslagsbok inom planering och prövning.

Handbok: Utvidgat strandskydd

Vägledningen ska ge länsstyrelserna stöd och riktning i hur arbetet, gällande översynen av utvidgade strandskyddsområden, kan genomföras. Även lämplig att använda vid nya beslut om utvidgade strandskyddsområden.