Stöd och information

Producentansvar för elutrustning

Gamla lysrör

Här finns stöd för dig som har ett producentansvar för elutrustning.

Den som sätter elutrustning på den svenska marknaden definieras som producent och har ett producentansvar. Bland annat innebär det ett ansvar för att ta hand om utrustningen när den blir avfall.

Den här sidan vänder sig främst till 

Producenter av elutrustning och du som säljer elutrustning.

Om producentansvar för elutrustning

Den som sätter elutrustning på den svenska marknaden definieras som producent och har ett producentansvar. Bland annat innebär det ett ansvar för att ta hand om utrustningen när den blir avfall.

Producenter ska anmäla sig och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket, även om man är medlem i ett kollektivt insamlingssystem för elavfall. Rapporterar gör du genom e-tjänster för producentansvar. 

En producentrepresentant är den som via fullmakt tagit över alla skyldigheter som producentansvaret medför. Företag som är etablerade i ett annat EU-land kan via fullmakt utse en producentrepresentant. Representanten ska vara etablerad i Sverige.

Observera att respektive producent/ producentrepresentant alltid bär ansvaret för att anmälda uppgifter såsom kontaktinformation stämmer! Om e-postadressen är fel riskerar man att gå miste om viktig information från Naturvårdsverket – till exempel påminnelser inför rapporteringsperioden.

E-tjänst för anmälan och rapportering

Här kan producenter av elutrustning anmäla sig och lämna uppgifter för den årliga rapporteringen. Du kan även ta ut registreringsbevis- och utdrag samt batchrapportera (sistnämnda gäller endast insamlingssystem).

Instruktioner och svar på vanliga frågor hittar du i anknytning till e-tjänsten nedan.

Datum för rapportering av uppgifter

Rapportering ska göras 1 januari - 31 mars varje år.

Om rapporteringen

Information om vad du ska rapportera om elutrustning enligt producentansvaret. Här finns även information om miljösanktionsavgift för den som inte rapporterar i tid.

Produkter som omfattas

De produkter som omfattas är de som är avsedda att användas med en spänning på högst 1000 volt växelström eller 1500 volt likström, och som:

  • är beroende av elektrisk ström, elektromagnetiska fält, eller
  • är utformade för generering, överföring eller mätning av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält

Om din produkt uppfyller ovanstående kriterier är det sedan funktionen hos din produkt som avgör om den omfattas eller inte. De produkter som omfattas är de som har en funktion som står med under någon av produktkategorierna i 21§ till Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Observera att alla kategorier omfattar såväl konsumentel som övrig elutrustning.

En producent vet ofta bäst vilken funktion produkten har och därmed vilken kategori den tillhör. Naturvårdsverket kan hjälpa till med att bedöma om en produkt omfattas eller ej. En del produkter är svåra att avgöra om de omfattas eller inte och hamnar i en gråzon. Vi tar emot många omfattningsfrågor. Kontakta gärna oss för en bedömning. Naturvårdsverket fattar däremot inga formella beslut om inklassning i kategorier.

Utforma och märka produkterna

Om du tillverkar elutrustning som ska sättas på den svenska marknaden ska du se till att den utformas och tillverkas på ett sådant sätt att återanvändning och materialåtervinning främjas.

Insamlingssystem för elavfall

Som producent är du skyldig att ta hand om elutrustning som blir avfall och att avfallet hanteras på rätt sätt så att det kan återvinnas.

Om du är producent av konsumentelavfall kan du endast följa kravet genom att ansluta dig till ett insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket.

Insamlingssystem

El-Kretsen samlar främst in elavfall via kommunala återvinningscentraler och återvinningsstationer. Recipo sköter sin insamling av elavfall via vissa av sina medlemmars butiker.

Att samla in i butik – Butiksinsamling

I förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning finns bestämmelser om butikers skyldighet att ta emot konsumentelavfall. Kraven på butiksinsamling gäller inte lösa batterier, utan endast elutrustning och batterier som är inbyggda i elutrustning.

Samla in – andra än insamlingssystem och butiker

Vägledning till kommuner eller bolag som hämtar eller tar emot elavfall samt den som säljer begagnad elutrustning.

Söka tillstånd för insamlingssystem

Sedan den 1 oktober 2015 måste alla som yrkesmässigt samlar in konsumentelavfall ha tillstånd från Naturvårdsverket enligt 45-56 §§ i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. För närvarande finns det två godkända insamlingssystem i Sverige, Elkretsen och Recipo.

Det finns två undantag till tillståndskravet ovan och det är:

  • en kommuns insamling inom kommunen
  • butiksinsamling (se även sidan om Samla in).

Informera om elutrustning

Vägledning om informationsansvar när det gäller insamling av elavfall.

Mer information

Producentansvar – ett styrmedel för avfallshierarkin

Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen.

Mer om producentansvaret