Stöd och information

Producentansvar för batterier

Batterier och av olika storlekar

Frågor och svar

På den här sidan finns svar på vanliga frågor kopplat till producentansvar för batterier respektive elutrustning.

Sidan vänder sig till

Producenter av batterier, det vill säga du som antingen tillverkar eller importerar batterier som säljs på den svenska marknaden. 

Bra att veta

För närvarande innehåller sidan enbart frågor och svar kopplat om rapportering av batterier och elutrustning. Sidan uppdateras med fler frågor och svar löpande.

Rapportering

Det framgår av bestämmelser enligt 62§-63§ i Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning samt enligt 21 § i Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier. Rapporterna gör det möjligt för Naturvårdsverket att granska efterlevnad av producentansvaren. Rapporterna utgör dessutom underlag för den statistik som tas fram och förmedlas vidare till Eurostat och bidrar till den nationella statistiken som publiceras på SCB. Detta ger kunskap om hur stora mängder som sätts på marknaden och i vilken utsträckning vi samlar in och återvinner uttjänt elutrustning och batterier i Sverige. 

Du loggar in med BankID via vår E-tjänst för lämnande av uppgifter för årlig rapportering för batterier respektive elutrustning.

Naturvårdsverkets e-tjänster

Klicka på producentansvar, utökat.

En producent kan avtala med ett insamlingssystem att sköta rapporteringen åt dem, men saknas ett sådant avtal måste du som producent själv rapportera såld, insamlad och behandlad mängd för det föregående året. 

Det finns flera utgivare av e-legitimationer och ett vanligt sätt är att kontakta din bank. På Skatteverkets hemsida finns utförlig information om e-legitimation.

Om e-legitimation (skatteverket.se)

Det kommer synas att den personen som signerat med BankID har gjort rapporteringen och framgår i sammanställningen vid slutet av rapporteringsprocessen. Ansvaret att korrekta uppgifter lämnas i och med rapporteringen ligger dock hos företaget (producenten).

Fullmakt innebär rätt att företräda annan. Det finns inga formkrav för fullmakt för att agera biträde för att rapportera producentansvar. Det betyder att en fullmakt för rapportering eller anmälan av producentansvar kan vara skriftlig eller muntlig. Om din organisation har gett dig som arbetsuppgift att sköta den årliga producentrapporteringen kan det räcka.

Det går att få ut genom att firmatecknaren loggar in via vår e-tjänst.

E-tjänst: Producentansvar för batterier- och elutrustning

Observera att rapporten behöver signeras digitalt innan den når oss. Stäng inte ner e-tjänsten för rapportering innan ni skrivit under den! När ni är klar skall följande bild synas: 

BILD

Ett bekräftelsemejl går även ut till e-postadressen som angetts under era kontaktuppgifter i anmälan. 

Det innebär att ni behöver logga in i e-tjänsten ”Anmäl ny producent eller ändra uppgifter på anmäld producent” för att lägga till i er registrering och välja samtliga kategorier av elutrustning eller batterityper ni tillhandahåller.

E-tjänst: Anmäl ny producent eller ändra uppgifter på anmäld producent

Observera att ni i rapporteringen för elutrustning måste skilja på om det är konsumentelutrustning respektive annan elutrustning som inte är konsumentelutrustning (proffselutrustning) som ni säljer. 

Notera att ni måste meddela eventuella förändringar av de produktkategorier (se mer info om detta under fråga 16) ni sätter på marknaden till ert insamlingssystem om ni rapporterar via ett sådant. 

Logga in med BankID i våra e-tjänster för att ändra kontaktuppgifter. Via länken nedan, klicka på "Producentansvar, utökat" och sedan "E-tjänsten: Anmäl ny producent eller ändra uppgifter på anmäld producent".

Naturvårdsverkets e-tjänster

Det går bara att få fram tidigare inskickade rapporter via e-tjänsterna på vår hemsida om man är registrerad firmatecknare hos Bolagsverket. Det är inte möjligt att ändra eller uppdatera en redan inskickad rapport. Alternativen är att ersätta befintligt felaktigt inskickad rapport eller att komplettera om ytterligare mängder behöver rapporteras (se bild från E-tjänsten nedan). Dessa två alternativ kan göras efter att man loggat in med BankID under E-tjänsterna för ”Lämna uppgifter för årlig rapportering” för respektive producentansvar. Undvik dock dubbelrapportering.

BILD

 

Om ni är osäkra på vilka avtal ni har med ert insamlingssystem, t.ex. om det omfattar rapportering och gäller för både elutrustning och batterier, vänligen kontakta ditt insamlingssystem i första hand. De kollektiva insamlingssystemen är El-Kretsen, Recipo och Blybatteriretur.

Om ni har ett aktivt producentansvar (registrerade hos oss) så behöver ni rapportera in för respektive producentansvar trots att ni inte sålt något föregående år. Om ni fortsättningsvis inte kommer att sälja något för innevarande år eller samla in avfall av elutrustning och batterier kan ni välja att inaktivera registreringen genom att kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst.

Skicka ett e-postmeddelande till kundtjanst@naturvardsverket.se med följande uppgifter:   

 • företagsnamn  
 • organisationsnummer  
 • anledningen till att ni ska avanmälas 
 • datum då verksamheten som producent upphörde  

Om ert företag har elutrustning eller batterier som har sålts och/eller kommer att säljas under nuvarande år kan företaget inte avanmälas förrän efter följande års rapportering. Återkom med en begäran om avanmälan och svar på de ovan nämnda uppgifterna efter att kommande års rapportering är gjord. Avanmälan måste också göras hos företagets insamlingssystem.

Producent av elutrustning med inbyggda batterier skall rapportera in elutrustningen inklusive det inbyggda batteriet i den mängd (kg) som uppges i rapporten för elutrustning. Det gäller både det som släppts ut på marknaden och den mängd avfall som samlats in och behandlats. 

Samma producent har även producentansvar för batterier och skall därmed rapportera in vikten för de inbyggda batterierna i rapporteringen för batterier. 

Därmed skall inbyggda batterier rapporteras dubbelt, dels i den årliga rapporten för elutrustning, dels i den årliga rapporten för batterier. 

För batterier har Naturvårdsverket gjort bedömningen att det är tillåtet. Man måste dock fortfarande uppfylla kraven på lämpligt insamlingssystem i paragraf 19 i förordning 2008:834 för batterier. Man måste bland annat kunna garantera att batterierna man satt på marknaden kan samlas in och att man informerar sina kunder om detta. Tänk på att om man använder en extern avfallsaktör för insamling och behandling behöver man få in uppgifter från dessa för rapporteringen. Vi rekommenderar att man först kontaktar Naturvårdsverket innan man sätter upp ett individuellt insamlingssystem. Mer om insamlingen i vår vägledning på hemsidan här. 

Producentansvar för batterier

Det är även möjligt för producenter av annan elutrustning som inte är konsumentelutrustning att individuellt se till att ta emot avfall från den som vill lämna ifrån sig det. Det kan exempelvis efterlevas genom att insamlat avfall som lämnats från konsument hämtas av ett återvinningsbolag.  

Om du som producent rapporterar in själv till Naturvårdsverket, se till att du har all relevant information från den avfallsaktör du har avtal med, inklusive hur avfallet behandlats.

Uppgifter för behandlat bör motsvara hur avfallet faktiskt har behandlats, dvs hur mycket som återvunnits, energiåtervunnits, bortskaffats eller liknande. Uppgifterna ska bygga på information från behandlingsanläggningarna, antingen direkt eller via en avfallsaktör. Det handlar alltså inte om hur mycket som skickas till tex återvinning, men hur mycket som faktiskt återvinns tills dess att avfallet är slutbehandlat. Om 100 ton avfall samlats in och skickas till en återvinningsanläggning med en materialåtervinningsgrad på 50% ska man rapportera dels 50 ton materialåtervunnet, dels hur resterande 50 ton har behandlats. 

Observera! Insamlad mängd ska rapporteras det år avfallet samlats in och behandlat det år avfallet behandlats. Det kan alltså innebära att insamlat avfall rapporteras år X och behandlat avfall rapporteras år X+1. 

Allt avfall som behandlats utanför Sverige ska rapporteras som ”Förts ut ur Sverige” och dessutom hur det har behandlats. 

Bortskaffat innebär deponi eller förbränning som inte generar någon energi. Har avfallet inte genomgått en avfallsbehandling ska det inte rapporteras som behandlat.  

Batteriproducenter som hamnar under gränsvärdena för små producenter i förordning 2008:834 om producentansvaret för batterier måste inte ta hand om sina batterier och därmed inte ingå i ett insamlingssystem eller rapportera insamlade mängder. Däremot måste små producenter fortfarande rapportera mängd släppt på marknaden föregående år, dvs sålda mängder. Var noga med att kolla gränsvärdena i förordning 2008:834!

För producenter av elutrustning finns inga bestämmelser om undantag för små producenter. 

Vanligaste orsaken är att insamlingssystemet inte har inkommit med rapporteringen till oss men att ni som producent redan har rapporterat er data till insamlingssystemet. En vanlig missuppfattning är att detta i sin tur automatiskt lämnas över till oss i samma stund som ni överlämnar denna information till ert insamlingssystem. Majoriteten av rapporteringarna från insamlingssystemen inkommer i slutet av mars. Därmed har redan påminnelseutskicket från oss gått ut till samtliga producenter som finns i registret och därmed får även dessa producenter ett påminnelsemejl då det inte finns någon rapportering registrerad på dem i vårt system.  

Det kan också handla om att ni är producent av både elutrustning och batterier och därmed skall det rapporteras in var för sig. Därmed kan det vara så att vi endast mottagit en utav dessa och där ni som producent fått påminnelse om den andra. Det framgår av påminnelseutskicket för vilket producentansvar vi inte fått in rapporten för.  

För elutrustning finns det bestämmelser om producentrepresentant som kan fullgöra producentansvaret i Sverige. Det är möjligt att avtala med ett insamlingssystem att vara denna representant samt utföra rapporteringen åt den utländska producenten.

Se vägledning om producentansvar för elutrustning, fliken ”Utländska producenter eller svenska producenter som säljer på distans inom EU”.  

Producentansvar för elutrustning

För batterier saknas sådana bestämmelser om producentrepresentant. Det blir då producenten utomlands som får sköta registrering och rapportering. Samma regler gäller för producenter oavsett om de har fysisk närvaro i Sverige eller inte. På samma sätt som för producenter i Sverige kan dock utländska producenter låta en tredje part, ofta insamlingssystemet sköta rapporteringen.

Producentansvar för batterier

Produkter av elutrustning som både kan användas i hushåll (av privatpersoner) och hos verksamheter skall generellt klassas som konsumentelutrustning. Solceller kan finnas både på hustak och utgöra en mer storskalig installation hos företag och därmed bedöms det vara konsumentelutrustning.  

Det finns 6 olika kategorier för elutrustning och som i och med registrering och rapportering skall uppges och rapporteras för under respektive kategori som är aktuellt för vardera producenten. I Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning finns det exempel på produkter som kan ingå under respektive kategori (se nedan). 

Det finns även en vägledning som europeiska registernätverket för WEEE tagit fram:

WEEE2 – Definition and Understanding of the 6 Categories (15.08.2018) (ewrn.org) 

 1.  temperaturregleringsutrustning: kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används, 
 2. bildskärmar: bildskärmar, tv-apparater, LCD-fotoramar, monitorer, bärbara datorer och annan elutrustning som har en bildskärm vars yta är större än 100 kvadratcentimeter, 
 3. lampor: raka lysrör, lågenergilampor, lysrörslampor, LED-lampor, lågtrycksnatriumlampor samt högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor och andra urladdningslampor med hög intensitet, 
 4. stor elutrustning: tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, matlagningsapparater, elspisar, elektriska värmeplattor, belysningsarmaturer, utrustning för återgivning av ljud och bild, musikutrustning, stick- och vävmaskiner, stordatorer, stora skrivare, kopieringsutrustning, spelautomater, medicintekniska produkter, övervaknings- och kontrollinstrument, apparater som automatiskt levererar produkter och pengar, solcellspaneler och annan utrustning, om 

  a) utrustningens yttermått är sådana att de på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter, och 

  b) utrustningen inte omfattas av kategori 1 eller 3
 5. liten elutrustning: dammsugare, mattsopare, apparater för sömnad, belysningsarmaturer, mikrovågsugnar, ventilationsutrustning, strykjärn, brödrostar, elektriska knivar, vattenkokare, klockor, armbandsur, rakapparater, vågar, apparater för hår- och kroppsvård, miniräknare, radioapparater, videokameror, videobandspelare, hifi-utrustning, musikinstrument, utrustning för återgivning av ljud och bild, leksaker, sportutrustning, datorer för cykling, dykning, löpning, rodd eller annan sport, rökdetektorer, värmeregulatorer, termostater, elektriska och elektroniska verktyg, medicintekniska produkter, övervaknings- och kontrollinstrument, apparater som automatiskt levererar produkter, utrustning med inbyggda solcellspaneler och annan utrustning, om 

  a) utrustningens yttermått är sådana att de varken på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter, och 

  b) utrustningen inte omfattas av kategori 1, 2, 3 eller 6, eller 
 6. liten it- och telekommunikationsutrustning: telefoner, GPS-mottagare, miniräknare, routrar, persondatorer och skrivare, om utrustningens yttermått är sådana att de varken på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter. Förordning (2014:1075).

Relaterad vägledning