Stöd och information

Producentansvar för batterier

Batterier och av olika storlekar

Vägledning om producentansvaret för batterier, vem som är producent och vad som gäller.

Det är batteriproducenternas ansvar att se till att ta hand om sina batterier när de blir avfall. Producenter ska bland annat anmäla sig och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket, antingen själv eller via ett kollektivt insamlingssystem för batterier.

Sidan vänder sig till

Producenter av batterier, det vill säga du som antingen tillverkar eller importerar batterier som säljs på den svenska marknaden. 

Bra att veta

Tänk på att respektive producent alltid bär ansvaret för att alla uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket stämmer. Om e-postadressen är fel riskerar man att gå miste om viktig information från Naturvårdsverket – till exempel påminnelser inför rapporteringsperioden.

Om producentansvar för batterier

Producent är du som släpper ut batteriet för första gången på den svenska marknaden genom att yrkesmässigt överlåta eller på annat sätt tillhandahåller ett batteri.

Du räknas inte som producent om du:

 • endast är återförsäljare i Sverige, det vill säga inte tillverkar eller för in batterier själv, eller
 • endast är distributör (och inte importerar).

En batteriproducent ska:

ta hand om batterier som blir avfall genom att se till att det finns ett eller flera lämpliga insamlingssystem för batterier. 

 • rapportera uppgifter till Naturvårdsverket
 • informera batterianvändare
 • märka batterierna.

All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) och förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834).

Den som har sin hemvist eller säte i ett annat land och säljer batterier till användare i Sverige definieras som en utländsk producent.

I producentansvaret för batterier ingår, till skillnad från producentansvaret för elutrustning, inte krav på att utländska batteriproducenter utser en producentrepresentant i Sverige. Den som har sin hemvist eller säte i ett annat land och säljer batterier till användare i Sverige ska ändå anmäla sig till Naturvårdsverket. Rapportering av den mängd batterier som släppts ut på den svenska marknaden samt den mängd förbrukade batterier som samlats in och hur det har behandlats sker årligen på samma sätt som för svenska producenter.

Den nationella lagstiftningen avseende elutrustning och batterier skiljer sig något inom EU. Detta innebär att du behöver kontrollera lagstiftningen i det enskilda landet där du säljer elutrustning eller batterier.

Att rapportera om batterier

Information om vad du ska rapportera om batterier enligt producentansvaret. Här finns även information om miljösanktionsavgift för den som inte rapporterar i tid.

Rapportera för elutrustning samt batterier för föregående år ska vara inlämnade till Naturvårdsverket senast den 31 mars varje år. Rapporterar gör du genom e-tjänster för producentansvar, se länk nedan.

Har du ansvaret för rapporteringen och inte har skickat in redovisningen i tid, dvs. innan den 31 mars, kan du bli påförd en miljösanktionsavgift. Avgifterna regleras i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Rapport för elutrustning ska delas upp enligt produktkategorierna i bilaga 1 till förordning 2014:1075 för elavfall. När en produkt blir elavfall räknas alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som en del av produkten.

Producenten är ytterst ansvarig för att uppgifterna som rapporteras är korrekta. Även om du har avtalat med någon annan att rapportera åt dig bär du fortfarande ansvaret för att detta blir gjort och att uppgifterna stämmer.

Producenter ansvarar för redovisningen av mängden elutrustning och/eller batterier som producenten har gjort tillgänglig på den svenska marknaden under föregående år.

En producent ansvarar också för att redovisa hur stor mängd batterier som samlats in och behandlats, dvs. hur avfallet har omhändertagits.

När du rapporterar såld, insamlad och behandlad mängd elutrustning med inbyggda batterier anger du

 • produktens totala vikt inklusive batteri i rapporten för elutrustning
 • batteriets vikt i batterirapporten

Med andra ord ska mängden inbyggda batterier rapporteras dubbelt.

Om du rapporterat för sent kommer du att få ett brev från Naturvårdsverket med förslag till beslut om miljösanktionsavgift. Detta brev skickar vi ut som en underrättelse till dig om att vi överväger att påföra företaget miljösanktionsavgift.

Du har då möjlighet att yttra dig över förslaget till beslut inom den tid som står i brevet. Med det menas att du kan lämna upplysningar om varför du inte skickat in rapporter eller varför du anser att företaget inte ska påföras miljösanktionsavgift. Ett yttrande kan skickas med brev eller e-post.

Giltiga skäl för att en miljösanktionsavgift inte ska tas ut beskrivs i 30 kap 2§ miljöbalken:

2 § En miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till

 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige,
 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka,
 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller
 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap.

Miljösanktionsavgiften skall tillfalla staten. Lag (2006:1014).

Om du väljer att inte yttra dig, eller om de upplysningar du lämnat i yttrandet inte kan ligga till grund för att miljösanktionsavgift inte ska tas ut, kommer du att få ett beslut om miljösanktionsavgift.

I beslutet finns information om när och hur du ska betala miljösanktionsavgiften. Miljösanktionsavgiften betalar du till Kammarkollegiet och den tillfaller staten. Beslutet får du tillsammans med ett delgivningskvitto som behörig person ska datera, signera och skicka tillbaka till Naturvårdsverket.

Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet.

Observera att du ändå måste skicka in din rapport om det inte redan är gjort.

E-tjänster för producentansvar

Här finns e-tjänster för företag som ska anmäla sig som producent eller rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Du kan även se tidigare rapporterade uppgifter, men bara om du är firmatecknare eller har fullmakt.

Tillsynsavgift för elutrustning och batterier

Information om tillsynsavgift till producenter av elutrustning och batteriproducenter.

Naturvårdsverket tar ut en avgift för tillsyn av producentansvaren för elutrustning och batterier. Avgiften ska täcka bland annat att tillhandahålla och administrera registret över producenter av elutrustning och batterier samt att se till så att bestämmelserna om producentansvar följs.

Regeringen har beslutat om avgifterna genom paragraferna 8f och 8g i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften är 1000 kr per producent och kalenderår. Är man producent av både batterier och elutrustning blir den totala tillsynsavgiften 2000 kr per år.

De tillståndspliktiga insamlingssystemen för konsumentelutrustning ska betala en tillsynsavgift på vardera 275 000 kr per kalenderår.

Om inköpsordernummer krävs kan producenter registrera det i e-tjänsten. Ange numret i fältet referensnummer, innan årets fakturering. Naturvårdsverkets avgiftsuttag är inte detsamma som ett normalt inköp eftersom det inte finns ett kund-leverantörsförhållande och därmed inget avtal mellan parterna. Avgiftsavin innehåller alla uppgifter som normalt finns på en faktura.

Om du är producent, se till att uppgifterna i er anmälan är uppdaterade och aktuella. För att kontrollera det kan du gå in i anmälan via vår e-tjänst för det som finns längre upp på den här sidan. Det är producenten som är ansvarig för att uppgifterna är korrekta.

Batterier som omfattas

De flesta batterityper omfattas av producentansvaret. Här finns definitionen av ett batteri.

Producentansvaret ska tillämpas för alla typer av batterier med undantag för de som:

 • används i samband med skydd av viktiga säkerhetsintressen hos en medlemsstat i Europeiska unionen, vapen, ammunition eller krigsmaterial, om utrustningen har tillverkats för ett specifikt militärt ändamål
 • är avsedda att sändas ut i rymden.

Ett batteri definieras som en källa till elektrisk energi som består av en eller flera battericeller och där energin genereras genom direkt omvandling av kemisk energi. Batterier delas därefter upp i följande grupper i lagstiftningen:

 • industribatteri: ett batteri som är utformat uteslutande för industriell eller annan yrkesmässig användning eller som används i elektriska fordon,
 • bilbatteri: ett batteri som är utformat för att användas till ett fordons startmotor, belysning eller tändningssystem och inte är ett industribatteri, och
 • bärbart batteri: ett batteri som är förslutet och bärbart och inte är ett industribatteri eller bilbatteri.

Om insamlingssystem

Som producent ska du ta del i ett insamlingssystem för de batterier du säljer.

Som producent ska du ta del i ett insamlingssystem för de batterier du säljer. Du ska informera batterianvändare om vilka insamlingssystem som finns och om hur användare kan bidra till återvinning av batterier.

Insamlingssystem för batterier är till skillnad från elutrustning inte tillståndspliktiga. Trots att det inte krävs tillstånd ska batteriinsamlingssystem uppfylla vissa krav. Mer information finns i denna vägledning:

Vägledning för insamlingssystem Uppdaterad 2010-01-07 (pdf 325 kB) 

Vägledningen är vår tolkning av paragraf 19 om insamlingssystem i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

När vi kontrollerar insamlingssystemet vänder vi oss till dig som producent. Var därför noga med att ställa krav på att det insamlingssystem du väljer uppfyller kraven i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. Undantag från kravet om insamling finns för små producenter.

Insamlingssystem för bärbara batterier. Näringslivets servicebolag för att samla in och återvinna förbrukade batterier och elavfall:

El-Kretsen AB 

Recipo (tidigare Elektronikåtervinning i Sverige)

El-Kretsen samlar förutom bärbara småbatterier även in större litiumjonbatterier.

Insamlingssystem för blybatterier. Ett kollektivt insamlingssystem för blybatterier och blybatteribranschens lösning för insamling:

BlybatteriRetur 

Insamlingssystemet ska:

 • vara lättillgängligt
 • ge god service åt hushåll, kommuner och andra som vill lämna sina använda batterier
 • underlätta för hushåll och andra att sortera ut batterier från annat avfall
 • ta emot batterier som systemet är utformat för oavsett batteriernas kemiska innehåll eller ursprung
 • vara tillgängligt för alla producenter (dvs. ej diskriminerande)
 • vara utformat så att de som hanterar batterier i systemet inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker på grund av batterierna
 • ha en lämplig geografisk spridning. Vad som är lämpligt kan avgöras utifrån batteriernas förväntade användning, befolkningstäthet och andra omständigheter.

Som producent ska du även se till att batterierna transporteras till en återvinnare och där tas om hand enligt kraven i förordningen.

Anslutna producenter ska vidare ta ansvar för den andel förbrukade batterier som motsvarar deras marknadsandel.

Om man kan garantera att alla batterier man satt på marknaden samlas in kan man upprätta ett individuellt insamlingssystem istället för att ansluta till ett nationellt system. 

Om du vill samla in via ett individuellt insamlingssystem, ta först kontakt med oss och redovisa hur du uppfyller kriterierna.

Ett annat insamlingssystem anses lämpligt för batterier om batterierna är inbyggda i produkter som omfattas av följande producentansvar:

 • förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning,
 • förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar eller
 • förordningen (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

Det innebär att om du är ansluten till ett insamlingssystem i syfte att ha hand om till exempel en elprodukt med inbyggt batteri när den blir avfall, så behöver du inte ha ett separat insamlingssystem för omhändertagande av de inbyggda batterierna.

Tillhandahåller du fristående batterier, eller om produkten som batteriet är inbyggt i inte omfattas av något av producentansvaren enligt ovan måste du däremot vara ansluten till ett batteriinsamlingssystem.

Skyldigheten att ta hand om batterier som blir avfall omfattar inte dig som under ett kalenderår släpper ut:

 • mindre än 1 kg kvicksilverbatterier
 • mindre än 2 kg kadmiumbatterier
 • mindre än 250 kg blybatterier som vart och ett väger mer än 3 kg
 • mindre än 100 kg blybatterier som vart och ett väger mindre än 3kg
 • mindre än 50 kg övriga batterier

Små producenter är fortfarande skyldiga att anmäla till Naturvårdsverket och årligen redovisa uppgifter.

Informera om batterier

Stöd för dig som har ansvaret att informera batterianvändare.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om hur du som producent kan arbeta med information. I den förtydligas vår tolkning av 22§ om information i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

Arbetet med information (pdf)

Innehåll i korthet

Batteriproducenter ska informera de som använder batterier om:

 • potentiella hälso- och miljöeffekter förknippade med vissa ämnen i batterier
 • vad märkningen innebär
 • skyldigheten att sortera ut elavfall och hantera det skilt från annat avfall enligt avfallsförordningen (2011:927),
 • tillgängliga insamlingssystem och om hur slutanvändaren kan bidra till återvinning av batterier

Batteriproducenter ska även samråda med kommunerna om hur informationen ovan ska lämnas lokalt.

Förbjudet innehåll och att märka batterier

Regler för innehåll i batterier samt om regler för märkning.

Kadmium och kvicksilver är förbjudna i batterier. Detta regleras i 11c och 11d §§ Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Kvicksilverförbud

Batterier som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver får inte tillhandahållas på marknaden eller yrkesmässigt föras in till Sverige sedan den 13 oktober 2015. Förbudet gäller även batterier som är inbyggda i elutrustning.

Kvarvarande lager av batterier av knappcellstyp som innehåller kvicksilver får även efter den 13 oktober 2015 fortsätta att tillhandahållas och föras in till Sverige till dess att lagren är slut.

Kadiumförbud

Bärbara batterier som innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium får inte tillhandahållas på marknaden eller yrkesmässigt föras in till Sverige sedan den 13 oktober 2015.

Förbudet gäller även batterier som är inbyggda i elutrustning.

Förbudet gäller inte bärbara batterier som är avsedda att användas i:

 1. nödbelysningssystem och andra nöd- och alarmsystem,
 2. medicinsk utrustning, eller

Kvarvarande lager av elektroniska handverktyg får även efter den 1 januari 2017 fortsätta att tillhandahållas och föras in till Sverige till dess att lagren är slut.

Kadmiumbatterier är belagda med en miljöavgift.

Du som är producent av slutna nickelkadmiumbatterier ska betala en miljöavgift med 300 kronor per kilogram enligt 24 § Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier.

Miljöavgiften ska täcka samhällets kostnader för insamling, sortering, transport och bortskaffande av sådana batterier. Avgiften faktureras av Naturvårdsverket efter den årliga rapporteringen som du ska göra till EE- och batteriregistret.

Naturvårdsverket fonderar medlen i kadmiumbatterifonden.

Alla batterier ska vara märkta med en överkorsad soptunna för att förhindra att batterier slängs bland övriga sopor. Symbolen ska finnas på ett synligt ställe, vara tydligt läsbar och outplånlig.

Symbolen ska täcka minst 3 procent av ytan på batteriets största sida, upp till en storlek på högst 5 x 5 cm.

För cylinderformade batterier ska symbolen täcka minst 1,5% av batteriets yta. Symbolen ska dock inte vara större än 5 x 5 cm.

Om batteriet är så litet att 3% av batteriets yta är mindre än 0,5 x 0,5 cm ska en symbol med storleken 1 x 1 cm placeras på batteriets förpackning.

Batterier som innehåller:

 • Mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver ska märkas med  Hg.
 • Mer än 0,002 viktprocent kadmium ska märkas med Cd.
 • Mer än 0,004 viktprocent bly ska märkas med Pb.

Den kemiska beteckningen ska placeras under symbolen för sopkärlet och vara minst en fjärdedel så stor som det. Detta för att underlätta för dem som tar hand om förbrukade batterier.

Sedan den 30 maj 2012 ska alla bärbara, laddningsbara batterier samt bilbatterier som släppts ut på marknaden för första gången förses med märkning som visar batteriets kapacitet. Kommissionens förordning (EU) nr 1103/2010 gällande detta publicerades den 30 november 2010 i Europeiska Unionens officiella tidning.

Reglerna innebär att alla uppladdningsbara batterier ska vara märkta med kapacitet vilken uttrycks i milliamperetimmar (mAh) eller amperetimmar (Ah). Bilbatterier ska dessutom vara märkta med kallstartsampere (A).

Det finns undantag från märkningskravet på kapacitet för "Bärbara sekundära (laddningsbara) batterier och ackumulatorer som är inbyggda i eller konstruerade för att byggas in i apparater innan de levereras till slutanvändare, och som inte är avsedda att avlägsnas i enlighet med artikel 11 i direktiv 2006/66/EG, ska undantas från denna förordnings tillämpningsområde." (från bilaga 1 i Kommissionens förordning (EU) nr 1103/2010).

Tillsyn

Som operativ tillsynsmyndighet ansvarar Naturvårdsverket för att se till att varje producent tar sitt producentansvar. I det ingår att granska uppgifter från producenter och se till att de följer lagkraven i förordningarna om producentansvar. 

Uppgifterna som producenten redovisar till oss handlar bland annat om hur mycket produkter som en producent satt på den svenska marknaden och sedan samlat in samt behandlats inom respektive produktkategori. 

Efter rapporteringen via e-tjänsterna sammanställer Naturvårdsverket de uppgifter som producenter ska lämna. Vi redovisar sedan dessa uppgifter till EU och använder i nationell statistik.

Naturvårdsverket tar ut en avgift för tillsyn av producentansvaren för elutrustning och batterier. Avgiften ska täcka bland annat att tillhandahålla och administrera registret över producenter av elutrustning och batterier samt att se till så att bestämmelserna om producentansvar följs.

Regeringen har beslutat om avgifterna genom paragraferna 8f och 8g i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften är 1000 kr per producent och kalenderår. Är man producent av både batterier och elutrustning blir den totala tillsynsavgiften 2000 kr per år.

De tillståndspliktiga insamlingssystemen för konsumentelutrustning ska betala en tillsynsavgift på vardera 275 000 kr per kalenderår.

Om inköpsordernummer krävs kan producenter registrera det i e-tjänsten. Ange numret i fältet referensnummer, innan årets fakturering. Naturvårdsverkets avgiftsuttag är inte detsamma som ett normalt inköp eftersom det inte finns ett kund-leverantörsförhållande och därmed inget avtal mellan parterna. Avgiftsavin innehåller alla uppgifter som normalt finns på en faktura.

Kommunerna har ansvar för tillsyn över

 • behandling av elavfall som bedrivs inom kommunen,
 • producentansvaret med avseende på hur insamlingen av sådana produkter lokalt uppfyller kraven, inklusive butiksinsamling av elavfall,
 • den verksamhet de kommunala renhållarna bedriver inom kommunen.

Naturvårdsverket kan besluta om föreläggande till den som inte fullgör skyldigheter enligt producentansvaret.

Om tillsynsmyndigheten bedömer att det krävs ett föreläggande ser gången ut enligt följande:

 1. Den som berörs meddelas förslag till beslut.
 2. Den berörde har möjlighet att yttra sig till tillsynsmyndigheten inom en viss tid
 3. Tillsynsmyndigheten bedömer eventuella synpunkter i handläggningen
 4. Myndigheten fattar beslut om föreläggande eller avskriver ärendet vid rättelse
 5. Till beslutet bifogas ett delgivningskvitto som ska undertecknas och skickas åter till tillsynsmyndigheten
 6. Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då beslutet togs emot

Om föreläggandet inte efterlevs kan det åtföljas av ett föreläggande förenat med ett vitesbelopp. Beloppets storlek ska anpassas så att den som berörs väljer att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet döms ut av domstol.

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor kopplat till producentansvar för batterier respektive elutrustning. För närvarande innehåller sidan enbart frågor och svar kopplat till rapportering av batterier och elutrustning.

Relaterad vägledning

Producentansvar – från resurser i avfall till cirkulär ekonomi

Producentansvaret ska få producenter att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. På så sätt ska Sverige och andra EU-länder få både mindre avfallsmängder och renare avfall.

Mer om producentansvaret

Mer information

Producentansvar för batterier har funnits i Sverige sedan 2009. Dessförinnan gällde förordningen (1997:645) om batterier.

Naturvårdsverket har tillsynsuppdrag genom 24§ Miljötillsynsförordningen (2011:13) och ansvarar därmed för att se till att lagstiftningen för producentansvaret följs nationellt.

Batterier och elavfall 2020 - attitydundersökning

Denna undersökning syftar till att följa upp batteriproducenternas informationsansvar gentemot allmänheten.