Vägledning

PCB

Sanering i förorenad mark vid byggnad

Rekommenderade riktvärden. Olika riktvärden finns beroende av hur marken används eller ska användas.

I marken nedanför en fasad som innehåller eller har innehållit PCB-haltig fogmassa är halten av PCB normalt i nivåer som ligger över Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning av förorenad mark. Däremot är nivån vanligen inte så hög att den förorenade jorden skulle klassas som farligt avfall om den schaktades bort.

Bra att veta

Aktuellt generellt riktvärde för förorenad mark (KM) är 0,008 mg/kg TS för PCB-7.

Generella riktvärden för markförorening

Det generella riktvärdet för mark anger en föroreningshalt under vilken det inte förväntas uppkomma skadliga effekter på människor och miljö. Olika riktvärden finns beroende av hur marken används/ska användas.

Riktvärdena har satts med hänsyn till att människan kan exponeras för PCB bland annat genom att äta (blad)grönsaker eller få i sig jord från den förorenade platsen. Vid förorening av mark runt bostäder, är det ”känslig markanvändning” (KM) som är tillämpligt. Aktuellt generellt riktvärde för förorenad mark (KM) är 0,008 mg/kg TS för PCB-7.

Riktvärdet är en rekommendation och inte en juridiskt bindande nivå. Om uppmätta halter ligger över riktvärdet bör man överväga åtgärder av något slag. Läs mer om riskbedömning av förorenade områden och riktvärden för förorenad mark på länkarna nedan.

Efterbehandling av förorenade områden

Riskbedömning av förorenade områden

Riktvärden för förorenad mark 

Platsspecifik bedömning

När de generella riktvärdena inte kan tillämpas kan det krävas en bedömning av platsen och att man tar fram platsspecifika riktvärden. Det kan till exempel gälla spridningsförhållanden, exponering och skyddsobjekt (människa och miljö). Om man är osäker på hur stora riskerna är kan det också behövas en bedömning av vad åtgärderna bör inriktas på och omfatta. En avvägning bör dock göras av när det är mer motiverat med direkta åtgärder  än fortsatta utredningar.

Åtgärder på grund av PCB i mark

Om riskbedömningen visar ett åtgärdsbehov bör man ta fram minst ett par åtgärdsalternativ och ställa dem mot varandra i en så kallad riskvärdering. Där tar man utöver miljö- och hälsorisker även hänsyn till teknik, ekonomi och andra intressen.

I riskvärderingen bör man också ha med ett alternativ som avser fullständig sanering, det vill säga ner till bakgrundsnivåer. I övrigt blir åtgärdsförslagen beroende av bland annat vilka haltnivåer det är. Det kan i vissa fall vara så att man inte behöver vidta ytterligare åtgärder.

Om det finns motiv för åtgärder kan utbyte av det översta jordlagret den närmaste metern från fasaden vara ett alternativ. Det innebär normalt att man får bort sådan jord som har halter över bakgrundsnivån i ett område med byggnader innehållande PCB-haltiga fogar. Man bör göra en totalbedömning av miljökonsekvenserna.

Råd om lekplatser och odling

Man ska inte ha kvar sandlådor eller lekplatser med gammal sand eller jord nära fasaden. Man bör inte heller odla grönsaker på en sådan plats som kan vara kontaminerad med PCB.

PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen, polyklorerade bifenyler. När PCB:er redan spridits till miljön går det oftast inte att påverka halterna eller ta bort ämnet. Därför måste spridningen stoppas vid källan som ofta är byggnader och utrustning. Syftet med regler om inventering och sanering av PCB är att:

  • ytterligare begränsa pågående spridning av PCB i miljön. Denna spridning är ett hot mot människors hälsa via kosten och mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn
  • förebygga spridning av PCB i samband med hantering av bygg- och rivningsavfall
  • reducera en mindre, men onödig, källa till direkt exponering via inandningsluft i bostäder och på arbetsplatser.

Reglerna för att stoppa spridning av PCB finns i förordning (2007:19) om PCB m.m. För PCB-varor som är avfall finns bestämmelser även i avfallsförordningen och förordningen om avfallsförbränning. Även miljöbalkens hänsynsregler är tillämpliga i flera fall.

Tillsyn

Kommunen har i de flesta fall ansvar för tillsynen över PCB i byggnader och hantering av PCB i utrustning. Trots att kommunen är tillsynsmyndighet beslutar Naturvårdsverket om dispenser och tillstånd att dekontaminera utrustning. Enligt miljötillsynsförordningen har Naturvårdsverket och länsstyrelserna delat ansvar för tillsynsvägledning av reglerna i PCB-förordningen. 

PCB-produkt

Definitionen på PCB-produkt är polyklorerade bifenyler (PCB) och andra ämnen som har en liknande kemisk struktur, använts på liknande sätt samt har liknande effekter på människors hälsa och miljön som PCB.

Med PCB-produkt avses:

  • Polyklorerade bifenyler (PCB)
  • Polyklorerade terfenyler (PCT)
  • Monometyltetraklordifenylmetan, produktnamn: Ugilec 141
  • Monometyldiklordifenylmetan, produktnamn: Ugilec 121, C21
  • Monometyldibromdifenylmetan produktnamn: DBBT
  • Varje blandning med en total halt av ämnena 1-5 överstigande 0,0050 viktprocent (50 vikt-ppm)
  • Isolervätskor med en total halt av PCB överstigande 0,0002 viktprocent (2-vikt-ppm).

Beskrivs i 3 § PCB-förordningen

PCB-vara

PCB-vara definieras som en PCB-produkt samt varje vara eller utrustning som innehåller, har innehållit eller har behandlats med en PCB-produkt.

Observera att det är den totala halten av de fem ämnena ovan i en PCB-produkt som styr om det är en PCB-vara. Det är alltså inte medelhalten av ämnet PCB i exempelvis en transformator utan den totala halten i transformatoroljan som avgör om det är en PCB-vara eller ej. Oljan utgör ofta 25 procent av totalvikten.

Beskrivs i 4 § PCB-förordningen

PCB-utrustning

Med PCB-utrustning avses transformatorer, kondensatorer och behållare med rester av PCB-produkt. Ett ytterligare exempel är högspänningskablar av lättoljetyp.

Beskrivs i 4 § PCB-förordningen

Dekontaminera

Med dekontaminering avses alla åtgärder som gör att utrustning, material eller flytande ämnen som är förorenade av en PCB-produkt kan återanvändas, återvinnas eller bortskaffas under säkra förhållanden. Dekontaminera kan innebära att byta ut en PCB-produkt som består av isolerolja mot en PCB-fri vätska.

Beskrivs i 6 § PCB-förordningen

Inventering

Inventeringen innebär att undersöka förekomsten av PCB-produkter i en byggnad som byggts eller byggts om under åren 1956 till 1973.

Beskrivs i 16 § PCB-förordningen

Avlägsna

Avlägsna definieras som att mekaniskt eller på annat sätt ta bort en PCB-produkt i form av fog- eller golvmassa. Om det rör sig om fogmassa kan man skära bort PCB-produkten och därefter slipa eller på annat sätt ta bort det material PCB-produkten varit fastsatt i. Det ska inte finnas kvar PCB-produkt i gropar eller porer.

Beskrivs i 17 § PCB-förordningen.