Stöd och information

Att välja efterbehandlingsåtgärd

Granskad: ‎den ‎14‎ ‎juni‎ ‎2024

Processen för att välja efterbehandlingsåtgärd påbörjas när det finns information eller misstanke om att ett område är förorenat. Här vägleder vi om den processen.

Syftet med vägledningen är att ge en samlad bild över hur man kan ta fram ett bra beslutsunderlag för val av åtgärd när det finns information eller misstanke om att ett område är förorenat.

Vägledningen vänder sig till

Kommuner och länsstyrelser, verksamhetsutövare och fastighetsägare som har ett efterbehandlingsansvar, exploatörer samt konsulter inom efterbehandling.

Bra att veta

Naturvårdsverket har ett pågående arbete med att göra vägledningen ”Att välja efterbehandlingsåtgärd” (rapport 5978) webbaserad och uppdatera delar av innehållet.

Miljöbalkens kapitel 10 handlar om förorenade områden.

Miljöbalk (riksdagen.se) 

Regeringen har beslutat om fem förordningar på området med stöd av miljöbalken:

Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador (riksdagen.se)

Förordning (1998:930) om miljöriskområden (riksdagen.se)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (riksdagen.se)

Förordning (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador (riksdagen.se)

Förordning (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador (riksdagen.se)

Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande ersattes den 8 mars 2022 av förordning (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador samt förordning (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador.

Avhjälpande av föroreningsskada

Denna sida beskriver översiktligt processen vid en föroreningsskada för att tillsynsmyndigheten ska kunna avgöra huruvida ett område är så förorenat att riskerna för miljö och hälsa är oacceptabla och därför motiverar åtgärder.

Övergripande åtgärdsmål

Övergripande åtgärdsmål formuleras tidigt i projektet och är underlag för riskbedömningen, åtgärdsutredning och riskvärdering. De beskriver övergripande vilken användning eller funktion som ska vara möjlig inom ett område efter genomförd avhjälpandeåtgärd.

Att välja efterbehandlingsåtgärd

I rapporten nedan beskrivs övergripande hur utredningsprocessen för ett förorenat område kan gå till. Syftet är att ge en samlad bild över hur man kan ta fram ett bra beslutsunderlag för val av åtgärd.

Utgångspunkter för avhjälpande av förorenade områden

Naturvårdsverkets utgångspunkter är principer som ger tillsynsvägledning och vägledning för åtgärdsansvariga vid utformning och granskning av åtgärdsmål och riskbedömning samt utredning och val av hållbara avhjälpandeåtgärder.

Problembeskrivning och konceptuell modell

I arbetet med att undersöka det förorenade området bör arbetet inledas med att ta fram en problembeskrivning och konceptuell modell för att beskriva kunskapsluckor och behov av undersökningar och utredningar.