Tillsynsvägledning

Buller från vindkraft

Fyra vindsnurror i åkerlandskap

Här finns Naturvårdsverkets vägledning om buller från vindkraft. Naturvårdsverket ger stöd i vilka ljudnivåer som inte bör överskridas och hur mätning och beräkning av buller från vindkraft bör genomföras.

Vindkraft är en förnybar energikälla och en utbyggnad kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål. Vindkraftverk alstrar dock buller som kan ge upphov till störningar.

Den här vägledningen vänder sig till

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet. 
Vägledningen kan även vara ett stöd vid egenkontroll och ge information till intresserad allmänhet.

Bra att veta

Vägledningen har setts över under 2020 och vi har gjort vissa förtydliganden till exempel runt lågfrekvent buller.

Vägledning

Naturvårdsverkets vägledning ger stöd kring hur buller från vindkraftverk bör bedömas och regleras.

Vägledningen innehåller också en del allmän information om vindkraftbuller, hur det alstras och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska buller. Vägledningen omfattar enbart bullerpåverkan på människor.

Vägledning om buller från vindkraftverk, 2020-12-01 (pdf 648 kB)

Sammanfattning

Vi rekommenderar att vägledningen läses i sin helhet. Huvuddragen i vägledningen kan dock sammanfattas enligt följande:

  • Riktvärdet 40 dBA ekvivalentnivå bör inte överskridas vid bostäder. Detta riktvärde kan även fungera som vägledning vid eventuell reglering av bullernivåer vid exempelvis vård- och undervisningslokaler.
  • I rekreations- och friluftsområden där tystnaden är en viktig faktor kan det finnas skäl att ha lägre ljudnivåer.
  • Om ljudet har en särskilt störningsframkallande karaktär såsom tydligt hörbara toner eller ofta återkommande dunkande, bör riktvärdet skärpas.
  • 40 dBA vid bostäder motsvarar en nivå som ofta är hörbar och som kan upplevas som störande. Utifrån vetenskapliga studier har det dock inte framkommit stöd för att buller från vindkraftverk vid dessa nivåer orsakar någon annan, mer allvarlig, hälsopåverkan.
  • Inomhus bör Folkhälsomyndighetens riktvärden inte överskridas. Folkhälsomyndighetens riktvärden omfattar även lågfrekvent buller.
  • Naturvårdsverket rekommenderar att beräkningsmodellen Nord2000 används vid beräkning av vindkraftsbuller. För enstaka vindkraftverk på platt, öppen mark kan Naturvårdsverkets beräkningsmodell användas. Mer information finns i dokument om mät- och beräkningsmetoder nedan.
  • Angående mätning av buller vid bostäder rekommenderar Naturvårdsverket att mätmetoden i Elforsk rapport 98:24 i huvudsak kan användas trots att den är relativt gammal. Forskning och utveckling av nya mätmetoder pågår både i Sverige och internationellt.

Mätning och beräkning av vindkraftsbuller

Observera att dokumentet är från 2013 och att viss justering har skett i Naturvårdsverkets vägledning sedan dess. Bland annat anges i den nu gällande vägledningen att kontroll av buller från vindkraftverk ska ske vid den vindhastighet där vindkraftverket alstrar högst ljudnivåer, vilket kan vara vid lägre vindhastighet än referensförhållandena med 8 m/s på 10 m höjd.

Mätning och beräkning av vindkraftsljud, 2013-06-10 (pdf 306 kB)

Excelark för beräkning av vindkraftsljud (xls 116 kB)