Vindkraft - prövningsärenden

Naturvårdsverkets yttranden och eventuella överklaganden i de tillståndsmål och ärenden vi prioriterat att delta i. Här finns även ett urval av de vägledande domar som finns på området.

Vi prioriterar projekt där vindkraftsetablering kan innebära stor miljöpåverkan, framförallt i skyddade områden som Natura 2000-områden och naturreservat. Även påverkan på hotade arter, vanligen fladdermöss och rödlistade fågelarter, prioriteras. Vi yttrar oss vanligen över lokaliseringens lämplighet enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.

Listan nedan visar senast uppdaterad överst.