Vägledning

Farliga ämnen vid avfallshantering och återvinning

Avfall-plast-elektronik.

Avfall och produkt - vilken lagstiftning gäller?

Det är viktigt att återvinnare gör tydliga bedömningar av om det som hanteras i verksamheten är avfall eller produkt. Här sammanfattar vi de viktigaste bestämmelserna.

Om det är otydligt om något klassas som avfall eller produkt finns det risk för att varken avfalls- eller kemikalielagstiftningen följs, vilket kan leda till påverkan på människors hälsa eller miljön.

Sidan vänder sig till

Verksamhetsutövare som materialåtervinner avfall eller förbereder avfall för återanvändning. Även tillsynsmyndigheter med tillsynsansvar över återvinningsanläggningar har nytta av informationen.

Bra att veta

Ansvaret för att vägleda om avfalls- och kemikalielagstiftningen ligger på två olika myndigheter; Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Därför har myndigheterna tillsammans tagit fram denna information till dig som arbetar med återvinning. När avfall återvinns så att det upphör att vara avfall möts de olika lagstiftningarna och det är viktigt att du som återvinner avfall och hanterar återvunnet material vet vad som gäller i de olika fallen.

Avfall eller produkt, vad har det för betydelse?

Bedömningen av om något är avfall eller produkt blir aktuell i två olika situationer. 

Den första situationen är när en produkt blir avfall och därmed upphör att omfattas av kemikalielagstiftningen och i stället omfattas av avfallslagstiftningen. Den andra situationen är när avfall har återvunnits så att det upphör att vara avfall och blir till en användbar produkt igen. Då upphör avfallslagstiftningen att gälla och kemikalielagstiftningen och annan produktlagstiftning börjar gälla i stället.

Det är viktigt att verksamhetsutövare gör tydliga bedömningar i båda situationerna så att alla vet om det som hanteras omfattas av kemikalielagstiftningen eller avfallslagstiftningen. Om det är otydligt om något klassas som avfall eller produkt finns det risk för att varken avfalls- eller kemikalielagstiftningen följs, vilket kan leda till påverkan på människors hälsa eller miljön.

När produkter blir avfall

Enligt definitionen i 15 kap. 1 § miljöbalken är avfall varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. När avfall uppkommer omfattas ämnet eller föremålet inte längre av kemikalielagstiftningen utan av de särskilda bestämmelser som gäller för avfall. 

Läs mer om avfallsdefinitionen här:

Definition av avfall

När avfall återvinns till produkter

Materialåtervinning är det vanligaste sättet att omvandla avfall till en produkt. Materialåtervinning kan vara alltifrån en enkel process som sker på en anläggning till en komplicerad process som sker i flera steg på flera anläggningar. Genom alla steg i en materialåtervinningsprocess är det viktigt att bedöma om alla de fraktioner som hanteras klassas som avfall eller produkt. Verksamhetsutövaren ansvarar för att göra den bedömningen enligt kriterierna för när avfall upphör att vara avfall. Det är också viktigt att bedömningen kommuniceras till den som tar emot materialet i nästa steg.

Förenklat beskrivet har avfall upphört att vara avfall när det har sådana egenskaper att det kan användas direkt som en produkt eller när det motsvarar ett material som används vid tillverkning. Det är i det sista steget i en materialåtervinningsprocess som avfall upphör att vara avfall. Den verksamhetsutövare som genomför det sista steget i en process för materialåtervinning har skyldighet att kontrollera att samtliga kriterier för när avfall upphör att vara avfall är uppfyllda. Samma verksamhetsutövare betraktas också som tillverkare av en produkt och är skyldig att se till så att reglerna i kemikalielagstiftningen följs. Det är därmed inte tillåtet för den som har materialåtervunnit avfall att sälja eller överlåta en produkt av återvunnet material till någon annan, innan det är säkerställt att materialet uppfyller kemikalielagstiftningen. Utöver specifika regler i kemikalielagstiftningen gäller alltid miljöbalkens generella bestämmelser, se rutan nedan för mer information. Till exempel gäller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken vid användning av produkter som inte träffas av specifika bestämmelser i kemikalielagstiftningen.

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ska tillämpas generellt, oavsett om det finns specifika bestämmelser i förordningar eller föreskrifter. En verksamhetsutövare ska leva upp till samtliga hänsynsregler i 2 kap. miljöbalken i den utsträckning det inte kan anses orimligt enligt 2 kap. 7 §. Det är också verksamhetsutövaren som ska ha kunskap om vad bestämmelserna innebär för den egna verksamheten eller åtgärden. Här finns mer vägledning om de allmänna hänsynsreglerna:

När ska 2 kap. miljöbalken användas?

Vissa typer av verksamheter kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Vilka verksamheter det rör sig om framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251). Här finns mer vägledning om miljöprövning:

Miljöprövning – miljöprövningsförordningen

Läs mer om när avfall upphör att vara avfall här:

När avfall upphör att vara avfall

Avfall kan också upphöra att vara avfall genom förberedelse för återanvändning. Enligt 15 kap. 6 § miljöbalken avses med att förbereda avfall för återanvändning att kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling. 

Med återanvändning avses enligt 15 kap. 2 § miljöbalken att en produkt eller en komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för. Förberedelse för återanvändning innebär enligt 15 kap. 6 § miljöbalken att kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling. Förberedelse för återanvändning är en del av miljöbalkens definition av att återvinna avfall. Att förbereda ett avfall för återanvändning är alltså ett återvinningsförfarande som innebär att avfall upphör att vara avfall och är att likställa med tillverkning av en ny produkt. Det innebär att den produkt som tillverkas behöver följa kemikalielagstiftningen. Mer information om vad som gäller enligt kemikalielagstiftningen finns hos Kemikalieinspektionen.

Kemikalieregler som gäller för återvunnet material

Den som återvinner avfall så att det upphör att vara avfall räknas som tillverkare enligt kemikalielagstiftningen, och har samma skyldigheter som en sådan. En bedömning måste göras om avfallet har återvunnits till ett ämne, en blandning eller en vara enligt definitionerna i Reach-förordningen. Annars går det inte att veta vilka kemikalieregler som gäller för det återvunna materialet.

Det är också nödvändigt med information om vilka ämnen som finns i det återvunna materialet för att kunna komma fram till hur ett ämne eller en blandning ska klassificeras och märkas. Kunskap om de återvunna ämnena krävs också för att kunna bedöma om det återvunna materialet omfattas av några förbud eller gränsvärden för att de ska få säljas eller användas.

Läs mer om de kemikalieregler som gäller för återvunnet material på Kemikalieinspektionens webbplats:

Produkt eller avfall – håll koll på skillnaden så att du kan följa reglerna (kemi.se)

Återvinnare eller användare av återvunna material (kemi.se)

Relaterad vägledning