Vägledning

Anmälnings- och tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen

Granskad: ‎den ‎18‎ ‎juni‎ ‎2024

Här finns stöd vid tillämpningen av miljöprövningsförordningen.

För att få bedriva vissa miljöfarliga verksamheter krävs att anmäls till tillsynsmyndigheten eller får tillstånd från tillståndsmyndigheten. I Sverige finns cirka 6 000 tillståndspliktiga verksamheter.

Prövning genom tillstånds- och anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), MPF, är ett sätt för samhället att få en resursavvägd kontroll över de verksamheter som från tid till annan bedöms vara de mest miljöpåverkande och störande.

Sidan vänder sig till

Handläggare på länsstyrelser och kommuner samt verksamhetsutövare. 

Bra att veta

Den 1 januari 2023 trädde tillfälliga regellättnader gällande bränslebyte vid gasbrist för fjärrvärmeanläggningar i kraft. Se mer information nedan.

Vägledningen ger stöd vid tillämpning av: 

Miljöprövningsförordning (2013:251) (riksdagen.se)

Krav på tillståndsprövning eller anmälan

I miljöprövningsförordningen är verksamheterna markerade A, B eller C. Detta anger om de är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kravet på tillstånd- och anmälningsplikt grundas på en bedömning av verksamhetens omgivningspåverkan, typ av verksamhet och storleken på verksamheten. I huvudsak gäller följande:

 • Verksamheter med den största omgivningspåverkan ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstol. Dessa kallas för A-verksamheter. 
 • Verksamheter som påverkar omgivningen något mindre ska söka tillstånd hos miljöprövningsdelegation vid länsstyrelse. Dessa kallas för B-verksamheter. 
 • Vissa verksamheter kräver inte tillstånd utan måste i stället anmälas till kommunen för att få bedrivas. Dessa kallas för C-verksamheter. 
 • Övriga verksamheter behöver varken tillstånd eller anmälas. De ska ändå följa kraven i miljöbalken och kommunens miljökontor eller motsvarande utövar tillsyn över dem.

En tillståndspliktig verksamhet får inte bedrivas förrän den har tillstånd till det. Det krävs med andra ord ett aktivt beslut från tillståndsmyndigheten. 

För anmälningspliktiga verksamheter gäller att de inte får påbörjas förrän de har anmälts till tillsynsmyndigheten och det gått minst sex veckor, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Detta innebär att har tillsynsmyndigheten inte fattat något beslut inom sex veckor kan verksamheten bedrivas. 

I miljöprövningsförordningen anges också vad som gäller vid ändring av miljöfarliga verksamheter. Vissa ändringar är tillståndspliktiga medan andra är anmälningspliktiga. 

Det krävs tillstånd för ändring av en tillståndspliktig verksamhet om ändringen i sig innebär en sådan verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap miljöprövningsförordningen. Det krävs också tillstånd om ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.

En ändring av en tillståndspliktig verksamhet är anmälningspliktig om ändringen inte är tillståndspliktig enligt föregående stycke. Ändringen får inte heller påverka tillståndets omfattning eller tidigare meddelade särskilda villkor för att den ska vara anmälningspliktig. Gör ändringen det är den tillståndspliktig. 

Att ändra en anmäld verksamhet kräver anmälan om ändringen har betydelse från störningssynpunkt. Ändringen får inte heller vara tillståndspliktig. 

I miljöprövningsförordningen finns också flera tillfälliga regellättnader när det gäller anmälnings- och tillståndsplikt, några av dessa redogörs för nedan.  

Föreläggande om tillståndsprövning

Om tillståndsplikt saknas för en verksamhet kan tillsynsmyndigheten, med stöd av 9 kap. 6 a § miljöbalken, förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd. Förutsättningen är att verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Anmälnings- och tillståndsplikt enligt andra bestämmelser

Tillstånds- och anmälningsplikt kan följa av andra bestämmelser än miljöprövningsförordningen. Ett exempel på det är bestämmelserna i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I förordningen finns bestämmelser om tillståndsplikt för miljöfarliga verksamheter som hanterar vissa farliga ämnen (5 och 6 §§). Det finns också bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar med mera (12-20 §§). En kommun kan dessutom besluta om att vissa åtgärder, exempelvis inrättande av torrtoalett, omfattas av lokala krav på anmälan eller tillstånd i kommunala hälsoskyddsföreskrifter eller avfallsföreskrifter.

Även om det inte krävs tillstånd kan den som bedriver eller planerar att bedriva en miljöfarlig verksamhet ansöka om tillstånd till verksamheten (9 kap. 6 b § miljöbalken). 

Naturvårdsverket ansvarar för vägledning om avloppsreningsverk medan Havs- och vattenmyndigheten vägleder om små avlopp. För närmare vägledning om tillståndsplikt och anmälningsplikt som rör små avlopp, besök Havs- och vattenmyndighetens vägledningssidor.

Små avloppsanläggningar - Avlopp och dricksvatten (havochvatten.se)

Miljöprövningsförordningen

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet kan ha tillstånds- eller anmälningsplikt för sin verksamhet. Vilken typ av verksamhet som ska ha ett tillstånd eller som ska anmäla framgår av miljöprövningsförordningen. I Sverige måste cirka 6 000 verksamheter ha ett tillstånd och cirka 20 000 verksamheter omfattas av anmälningsplikt till tillsynsmyndigheten. Miljöfarlig verksamhet är uppdelad i olika typer eller branscher, vilka framgår av miljöprövningsförordningens kapitelindelning.

Miljöprövningsförordningen innehåller 32 kapitel. Kapitel 1 innehåller regler om tillstånds- och anmälningsplikt, prövning av tillståndsfrågor, handläggning av anmälningar, verksamhetskoder och industriutsläppsverksamheter. Kapitel 2-32 innehåller närmare bestämmelser för olika typer av verksamheter eller branscher.

Bestämmelserna i kapitel 2-32 består av verksamhetsbeskrivningar där typen av verksamhet närmare beskrivs och avgränsas. I bestämmelserna finns ofta tröskelvärden som begränsar vilken omfattning en verksamhet ska ha för att omfattas av en viss bestämmelse. Det framgår även om det är tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller för den beskrivna verksamheten.

Varje bestämmelse har dessutom en verksamhetskod. Verksamhetskodens syfte är att underlätta rapportering och databehandling.

Naturvårdsverket har tagit fram specifik vägledning till vissa av miljöprövningsförordningens kapitel (fetmarkerade kapitel). Aktuell vägledning i respektive kapitel hittar du längre ned på sidan.

Observera att vägledningsdokument till specifika kapitel endast är avsedda som ett stöd vid tillämpningen. Kontrollera alltid mot författningstexten. Det är den senaste tryckta versionen av författningstexten i Svensk författningssamling som gäller.

 • 1 kap. Miljöprövning
 • 2 kap. Jordbruk
 • 3 kap. Fiskodling och övervintring av fisk
 • 4 kap. Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja,
 • 5 kap. Livsmedel och foder 
 • 6 kap. Textilvaror
 • 7 kap. Päls, skinn och läder
 • 8 kap. Trävaror
 • 9 kap. Massa, papper och pappersvaror
 • 10 kap. Fotografisk och grafisk produktion
 • 11 kap. Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle
 • 12 kap. Kemiska produkter [29 mars 2019]
 • 13 kap. Gummi- och plastvaror
 • 14 kap. Mineraliska produkter
 • 15 kap. Stål och metall
 • 16 kap. Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning
 • 17 kap. Elektriska artiklar
 • 18 kap. Metallbearbetning
 • 19 kap. Förbrukning av organiska lösningsmedel
 • 20 kap. Hantering av bränslen och andra kemiska produkter
 • 21 kap. Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla [27 april 2017]
 • 22 kap. Avveckling av kärnreaktorer
 • 23 kap. Fordonsservice och drivmedelshantering
 • 24 kap. Hamnar och flygplatser
 • 25 kap. Laboratorier
 • 26 kap. Tankrengöring
 • 27 kap. Hälso- och sjukvård
 • 28 kap. Rening av avloppsvatten
 • 29 kap. Avfall [28 april 2017]
 • 30 kap. Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar
 • 31 kap. Textiltvätterier
 • 32 kap. Begravningsverksamhet

Naturvårdsverkets vägledning

Vägledning ges till respektive paragraf. Vi rekommenderar läsaren att läsa förordningen parallellt med vägledningen eftersom det alltid är den senaste tryckta versionen av författningstexten i Svensk författningssamling (SFS) som är den gällande.

Här hittar du vägledning till 29 kap. Avfall i miljöprövningsförordningen (2013:251). Vägledningen uppdateras löpande och senaste versionen är från 2023-06-26.

Vägledning till MPF 29 kap. Avfall [26 juni 2023] (pdf)

29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251)

Äldre regler och tidigare versioner av miljöprövningsförordningen

Miljöprövningsförordningen trädde i kraft den 18 juni 2013. Den ersatte då de tidigare bestämmelserna om tillstånd och anmälan som fanns i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH-bilagan).

Den 1 januari 2017 gjordes vissa förändringar i miljöprövningsförordningen. En översättningsnyckel mellan miljöprövningsförordningens paragrafer och koder före respektive efter 1 januari 2017 har tagits fram. Översättningsnyckeln består av en flik per kapitel i miljöprövningsförordningen. Störst förändringar jämfört med den tidigare miljöprövningsförordningen finns i kapitel 5 (Livsmedel och foder), kapitel 12 (Kemiska produkter) och kapitel 29 (Avfall).

Översättningsnyckel MPF (excel 756 kB)

Behöver du översättningsnycklar till en äldre version av miljöprövningsförordningen eller kommentarer till äldre verksamhetsbeskrivningar? Dem hittar du under rubriken "Bakgrund".

Observera att översättningsnyckeln endast är avsedda som ett stöd vid tillämpningen. Kontrollera alltid mot författningstexten. Det är den senaste tryckta versionen av författningstexten i Svensk författningssamling som gäller.

Var vänder man sig om man har frågor?

Försök att så långt som möjligt hitta svaret på din fråga genom att läsa informationen på denna webbplats eller i miljöprövningsförordningen. Är du verksamhetsutövare och ändå behöver fråga – kontakta i första hand den myndighet som har tillsyn över din verksamhet, eller din branschorganisation.

Tillfälliga regellättnader för att underlätta byte av bränsle för fjärrvärmeanläggningar

Tillfälliga ändringar har införts i miljöprövningsförordningen och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ändringarna möjliggör ett snabbare byte av bränsle i befintliga anläggningar för produktion av fjärrvärme eller fjärrvärme och el som i dag drivs med gas, om det finns en överhängande risk för brist på gas.

Verksamhetsutövaren ska ha möjlighet att, under en begränsad period, i stället för att ansöka om tillstånd, anmäla ändringarna till tillsynsmyndigheten. Det är främst fjärrvärmeanläggningar i sydvästra Sverige som använder gas som bränsle.

Viktigt datum

De tillfälliga ändringarna upphör att gälla den 1 juni 2024.

Undantagsmöjligheten gäller för samtliga tillståndspliktiga förbrännings-anläggningar enligt 21 kap. 8-10 §§ MPF. Det omfattar anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt. En ändring genom anmälan får dock inte medföra att en verksamhet efter ändringen omfattas av en annan verksamhetskod. Avsikten med bestämmelserna är endast att möjliggöra byte av bränsle. 

Ändringar bör endast få göras till följd av en överhängande risk för brist på gas i det nät eller andra leveranssätt som en anläggning använder. Bristen på gas måste vara av generell karaktär och inte drabba endast en enstaka anläggning. Bedömningen av när det finns en sådan risk bör baseras på en helhetsbedömning av försörjningssituationen. Detta innebär att det kan finnas en överhängande risk för brist även om det vid tidpunkten för anmälan finns tillräckligt med gas. En indikation på att det finns en överhängande risk för brist på gas i det västsvenska gasnätet kan vara att Energimyndigheten utlyser krisnivån tidig varning. En annan indikation på överhängande risk för brist på gas kan vara starka signaler från EU:s institutioner. Se Energimyndighetens webbplats för uppdaterad lägesbild:

Energimyndigheten

De tillfälliga ändringarna i MPF och FMH trädde i kraft den 1 januari 2023. Det framgår dock av övergångsbestämmelserna att undantagen ska tillämpas även på anmälningar som har gjorts före det datumet. Den ändrade verksamheten får dock inte påbörjas förrän tillsynsmyndigheten beslutat om de försiktighetsmått som krävs för den ändrade verksamheten. 

En anmälan om en tillfällig ändring av berörda verksamheter ska innehålla det som alla anmälningar av ändringar av tillståndspliktig verksamhet ska innehålla, det vill säga 

 • de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma åtgärdens art, omfattning och miljö¬effekter (se 25 § 1 FMH). 
 • det som räknas upp i 25 h § första stycket FMH. 

Om ändringen rör en industriutsläppsverksamhet där ändringen av en sådan verksamhet kan ha en betydande negativ inverkan på människors hälsa eller miljön, ska anmälan även innehålla de uppgifter som framgår av 25 h § andra stycket FMH.

Tillsynsmyndigheten ska vid sin handläggning av anmälan beakta om de särskilda kriterierna som anges i 1 kap. 5 b § MPF är uppfyllda. Eftersom överhängande risk för brist på gas kan medföra behov av brådskande ändringar för att undvika störningar i energiförsörjningen, är det av stor betydelse att handläggningen sker skyndsamt. Tillsynsmyndigheten ska bedöma vilka effekter ändringen har på människors hälsa och miljön och om dessa är sådana att ändringen kan godtas.

När ärendet är tillräckligt utrett ska tillsynsmyndigheten enligt 27 c § första stycket FMH i ett föreläggande besluta om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken. Om anmälan rör en industriutsläppsverksamhet och anmälan kan ha en betydande negativ inverkan på människors hälsa eller miljön ska föreläggandet om försiktighetsmått hanteras i enlighet med 27 c § tredje stycket FMH. 

Ett beslut om försiktighetsmått får avvika från det som gäller enligt verksamhetens tillstånd. Sådana ändringar kan omfatta villkor som avser möjligheten att lagra eller transportera bränsle. Avsikten är att försiktighets-måtten ska meddelas med anledning av ändringen av verksamheten. De bestämmelser, villkor och försiktighetsmått som gäller för verksamheten enligt befintliga tillstånd eller andra beslut gäller fortsatt i övriga delar. Så snart de tillfälliga ändringarna upphört gäller det ursprungliga tillståndet med dess villkor. Föreläggandet ska ange under vilken tid som den ändrade verksamheten får bedrivas. Tiden får sättas längst till och med den 31 maj 2024.

Regellättnader under coronapandemin

Den 25 juni 2020 trädde tillfälliga regellättnader för miljöprövning i kraft. De tillfälliga regellättnaderna har nu upphört.

De tillfälliga regellättnaderna gällde för vissa utpekade miljöfarliga verksamheter där behovet av ändring hade uppkommit i samband med spridningen av covid-19, till exempel tillverkare av sjukvårdsmaterial eller medicinsk utrustning samt krematorier, timmerlagring och fiskodling.

Bakgrund

Den 1 januari 2017 trädde flera ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF) i kraft. Ändringarna har bland annat gjorts för att förbättra genomförandet av EUs industriutsläppsdirektiv (2010/75) i Sverige och för att skapa en bättre överensstämmelse med EUs avfallsdirektiv (2008/98).

Naturvårdsverket fick i uppdrag av Regeringen att ta fram underlaget till den nya versionen av miljöprövningsförordningen. Regeringsuppdraget redovisades i juni 2015.

På uppdrag av Miljödepartementet sammanställde Naturvårdsverket därefter under våren 2016 de remissvar som lämnades på ovannämnda regeringsuppdrag. Sammanställningen redovisades i en promemoria daterad 7 juni 2016.

Slutredovisning av remissammanställning avseende regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter (pdf 1,82 MB)

Dessa omfattande dokument kan användas för att söka fram och ta del av Naturvårdsverkets förslag, analyser, konsekvensbedömningar och ställningstaganden i arbetet med den nya versionen av miljöprövningsförordningen. I remissammanställningen kan man även ta del av inkomna synpunkter från olika intressenter samt Naturvårdsverkets bedömning av dessa och i vissa fall reviderade förslag på skrivningar.

Miljöprövningsförordningen (2013:251) ersatte i stora delar förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), FMH, vars tidigare bilaga nu ingår i miljöprövningsförordningen. Förändringen gjordes med anledning av genomförandet av Industriutsläppsdirektivet (2010/75) i svensk lagstiftning.

Miljöprövningsförordningen började gälla den 18:e juni 2013. Dock behölls vissa delar av FMH. I samband med införandet av miljöprövningsförordningen 2013 tog Naturvårdsverket fram en nyckel för hur koderna i den ersatta FMH-bilagan översattes till miljöprövningsförordningen.

Översättningsnyckeln har inte uppdaterats utifrån de ändringar av miljöprövningsförordningen som har gjorts efter att den infördes och stämmer därför inte längre i alla delar.

Översättningsnyckel mellan FMH-bilagan och Miljöprövningsförordningen (med lydelse t o m 2016-12-31), publicerades 2013-12-09 (Excel 464 kB)

För tolkning av vissa ord och begrepp vid beskrivning av olika typer av miljöfarlig verksamhet kan ibland äldre vägledningsdokument utgöra ett stöd. Exempelvis anser Naturvårdsverket att det normalt inte finns anledning att göra en annan bedömning av begreppen beredning och behandling trots ändringarna i miljöprövningsförordningens bestämmelser.

Det bör observeras att bestämmelserna i det ersatta, äldre dokumentet FMH-bilagan är omformulerade och i många fall beskrivs i nya paragrafer med nya verksamhetskoder.

Naturvårdsverkets kommentarer (år 2009) till verksamhetsbeskrivningarna i den nu ersatta FMH-bilagan (pdf 963 kB)

Relaterade sidor