Vägledning

Hänsynsreglerna – kapitel 2 miljöbalken

Vägledning som syftar till att samla kunskap och vägledningar om olika delar av 2 kapitlet för att underlätta tillämpningen i både prövning och tillsyn.

Vägledningarna vänder sig främst till

I första hand till prövnings- och tillsynsmyndigheter som tillämpar miljöbalken. Även verksamhetsutövare kan använda vägledningen till exempel vid framtagande av underlag till tillståndsprövning, anmälan eller i den löpande egenkontrollen.

§

Lagstiftning

När ska 2 kap. miljöbalken användas?

Bestämmelserna är tänkta att vara tillämpliga generellt, även då det inte finns specifika bestämmelser i förordningar eller föreskrifter.

Hållbar utveckling och 2 kap. miljöbalken

Miljöbalkens grundläggande syfte är att driva på utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Här beskriver vi det som brukar kallas miljöbalkens portalparagraf.

Prövningsprocessen

Vägledning om bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken som ska tillämpas i prövningsprocessen. Bestämmelserna är en av utgångspunkterna för bedömningen av vilket innehåll miljökonsekvensbeskrivningen behöver ha. 

Tillsynsprocessen i 2 kap. miljöbalken

Vägledning om bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken. De bestämmelserna utgör grunden för de krav som tillsynsmyndigheterna kan ställa på verksamheter och åtgärder.

Hänsynsreglernas tillämpning gällande klimat

Vid tillståndsprövning och tillsyn kan miljöbalken tillämpas så att klimatpåverkan från verksamheter minskar. Här finns stöd i arbetet.

Ansvarsfördelning för hänsynsreglerna

Kort sammanfattning av verksamhetsutövares, prövningsmyndigheters respektive tillsynsmyndigheters ansvar för bestämmelserna i 2 kapitlet miljöbalken.

Ladda ned dokument

Vägledning 2 kap. 1 §-10§

Principerna som regleras i 2 kap. beskrivs kortfattat och något förenklat nedan. Längre ned kan du fördjupa dig mer de enskilda principerna, hur de hänger ihop med varandra och annan lagstiftning samt hur de tillämpas i prövnings- och tillsynsprocessen.

Fördjupning i 2 kap. tio principer

Om vägledningen

I 2 kap. miljöbalken återfinns flera grundläggande miljörättsliga principer. Flera av dessa är internationellt etablerade och har gjorts rättsligt bindande i Sverige genom miljöbalken. Det gäller exempelvis försiktighetsprincipen (precautionary principle) och principen om att förorenaren betalar (polluter pays principle).

Vilka omfattas?

Kapitel 2 i miljöbalken gäller alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd.