Vägledning

Bygg- och rivningsavfall

Husbygge

Utsortering av plastavfall från byggnation och rivning

På den här sidan hittar du en sammanställning av relevanta krav, stöd i hur du kan tänka för att välja plastfraktioner för utsortering för materialåtervinning, liksom länk till en sammanställning av konkreta möjligheter till utsortering.

Plast är ett samlingsnamn för material som kan bestå av många olika polymerer och tillsatser. Genom att sortera ut plast i flera fraktioner kan du bidra till ökad, högkvalitativ och säker materialåtervinning och därmed till minskad klimatpåverkan. På den här sidan får du stöd i att välja fraktioner för utsortering baserat på bland annat plastavfallsmängder och insamlings- och återvinningsmöjligheter. 

Sidan vänder sig till

Byggentreprenörer, till exempel KMA-samordnare.

Bra att veta

Att källsortera plastavfall från byggnation och rivning i minst en fraktion är sedan 2020 ett krav

Enligt bestämmelserna i avfallsförordningen (2020:614) gäller följande:  

 • Plastavfall från byggnation och rivning ska sorteras ut separat i minst en fraktion (3 kap., 10§).  
 • Förpackningsavfall ska sorteras ut från annat avfall, vilket är ett krav enligt förordningen om producentansvar för förpackningar (2006:1273, 28§) och kravet kommer från och med 2022 gälla enligt avfallsförordningen (3 kap., 4§). 
 • Farligt avfall får inte blandas med annat avfall (4 kap., 10§) 

Avfallsförordning (2020:614) 

Utöver dessa krav har alla som bedriver en verksamhet skyldighet (miljöbalken 1998:808, 2 kap., 5§) att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att:   

   1. minska mängden avfall,  

   2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,  

   3. minska de negativa effekterna av avfall, och 

   4. återvinna avfall 

Miljöbalk (1998:808) 

Att välja fraktioner för utsortering

Naturvårdsverket rekommenderar separat utsortering av så många plastfraktioner som möjligt, givet vad som är görbart i det aktuella projektet. Fraktioner bör väljas i syfte att möjliggöra materialflöden för produktion av återvunnen råvara med efterfrågad kvalitet. 

Val av fraktioner för utsortering kan göras baserat på:

De vanligast förekommande plastprodukterna inom byggsektorn är plaströr, isolering samt golv- och väggmattor. Även fukt- och väderskydd samt elinstallationer är stora flöden då det används i många applikationer, men data på exakt hur stora dessa flöden är har inte kunnat fastställas. Plasttypen PVC förekommer i flest produktgrupper, följt av PP, PE och EPS. 

Kartläggning av plastflöden i byggsektorn. ISBN 978-91-620-6973. (naturvardsverket.se) 

Sannolikt är förpackningar och emballage ett stort flöde även i byggsektorn då förpackningsbranschen är den enskilt största användaren av plast i samhället. Tidigare studier av blandat avfall har visat på att hälften av plast som återfanns i blandat avfall från byggsektorn utgjordes av förpackningar. 

Reduktion av mängden brännbart bygg- och rivningsavfall (sbuf.se)

För att få en bild av troliga plastavfallsmängder från just ert projekt kan du göra en bedömning utifrån bland annat projekteringshandlingar. Du kan också utgå från vilka plastavfallsmängder som uppkommit från tidigare, liknande projekt. Följ också gärna upp vilka plastavfallsmängder som uppkommer från olika produktgrupper i er verksamhet och var det sker, som grund för fortsatt utvecklingsarbete.  

För att identifiera fler produktgrupper som eventuellt kan sorteras ut i samma fraktion och skapa mer homogena flöden som har bättre förutsättningar att materialåtervinnas kan det i ett nästa steg också vara relevant att kartlägga vilken typ av plast olika produkter är gjorda av, för gärna en dialog med er avfallsentreprenör om detta.   

Separat utsortering av förpackningar är som tidigare nämnts ett lagkrav. För installationsspill finns generellt goda kunskaper om eventuellt innehåll av farliga ämnen, vilket kan skapa särskilt goda förutsättningar för utsortering för materialåtervinning.  

Baserat på krav, plastflöden och återvinningsmöjligheter kan följande plastfraktioner vara aktuella för utsortering: 

 • Transparent krymp- och sträckfilm 
 • Färgad krymp- och sträckfilm  
 • Plastförpackningar. Korkar och lock ska tas av och läggas löst. Snören, tejp, plastband etc hör inte hemma bland förpackningar utan sorteras i annan fraktion.  
 • Plastgolv/ våtrumstapeter  
 • Plaströr 
 • Tak- och membranduk i plast  
 • Annan plastfraktion som kan finnas i betydande mängd för projektet, till exempel plastprofiler, EPS/cellplast och hårdplast monofraktion.

Hör med er avfallsentreprenör om vilka möjligheter för utsortering av de listade fraktionerna som finns hos just dom, liksom vilka krav som ställs på den utsorterade fraktionen för att den ska betraktas som materialåtervinningsbar.  

Återvinningsindustrierna har sammanställt en lista över möjligheter till utsortering respektive materialåtervinning av plastavfall från byggnation respektive rivning.  

Sortering och återvinning av plastfraktioner inom byggsektorn - Återvinnings Industrierna (recycling.se) 

Ta hänsyn till vilka fraktioner som är möjliga för er verksamhet att samla in och arbeta med processerna för att öka utsorteringsgraden för dessa, till exempel genom utbildning internt.  

För att ytterligare bidra till att mer plast återvinns – fråga gärna avfallsentreprenören om information kring vad som händer med plasten och vilken plast som materialåtervinns. Vilka produktgrupper materialåtervinns? Vilka plaster materialåtervinns? Baserat på detta – finns det något ni som byggentreprenör eller avfallsentreprenören skulle kunna göra för att bidra till att en större del av plasten ska kunna materialåtervinnas? Exempelvis genom att ställa krav som underlättar för materialåtervinning vid inköp av byggmaterial, genom utvecklad utsortering av plastavfall på byggarbetsplatsen, eller utvecklad eftersortering hos avfallsentreprenören? 

Du kan också undersöka möjlighet till samverkan med leverantörer kring återtag av spill och förpackningar.  

Även byggherren kan bidra till ökad materialåtervinning av plast från byggsektorn. För mer information om hur krav kan ställas, se Upphandlingsmyndighetens kravkriterier  

Plast inom bygg och fastighet (upphandlingsmyndigheten.se)

Sammansättningen för rivningsavfall är generellt mindre välkänd än för avfall från byggnation. Beroende på byggnadens ålder kan material innehålla ämnen som idag är förbjudna. Detta innebär att förutsättningar för materialåtervinning av plastavfall från byggnation generellt är bättre än plastavfall från rivning. 

Potential till materialåtervinning finns också för plastavfall från rivning. Till exempel har det i en studie visats att cirka en fjärdedel av plastavfall från den aktuella rivningen skulle kunna återvinnas, bland annat plastmattor, tak- och väggduk, elrör, övriga rör och slangar, samt lister. 

Potentialer för materialåtervinning av byggplast från rivning (ivl.se) 

Om produkter kan återanvändas (eller med ett annat ord: återbrukas) kan både avfallshantering, transporter och tillverkning av nya produkter undvikas. Kan produkter återanvändasär detta generellt ett miljöbättre alternativ än materialåtervinning.För att tillvarata potentialen för materialåtervinning och återanvändning vid rivning, inventera och genomför selektiv rivning för återanvändning och materialåtervinning. Planera finrivning i god tid. Avsätt tid för demontering och insamling av material.  

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning riktad till byggherrar för materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall, som också kan vara användbar för er som byggentreprenör:  

Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall

Er avfallsentreprenör kan ge ytterligare information till stöd för val av vilka produkter som kan sorteras ut tillsammans, utformning av insamling etcetera.

 • Skapa förutsättningar att sortera rätt där avfallet uppstår.  
 • Diskutera gärna möjlig utformning av och logistikplanering för insamlingen med er avfallsentreprenör. Exempelvis möjligheter med storsäckar, tvåfackscontainrar, hämtning av vissa avfallsslag vid vissa tider som ett sätt att hantera utrymmesbrist etc.  
 • Utse gärna också en avfallssamordnare, och utbilda personalen om varför och hur man sorterar.  

Hållbar plastanvändning i byggsektorn

Byggsektorn är en stor användare av plast, och använder cirka 20 procent av all plast som används i Sverige, och har därmed goda förutsättningar att bidra till hållbar plastanvändning.

Läs mer om hur byggsektorn kan bidra

Bakgrund

Plast är ett samlingsnamn för material som kan bestå av många olika polymerer och tillsatser. Om plast kan sorteras ut i fler, mer väldefinierade fraktioner kan en större del av plasten materialåtervinnas och förutsättningarna för högkvalitativ och säker materialåtervinning med ett minskade mängd oönskade ämnen förbättras.

Genom att arbeta för ökad materialåtervinning av plast kan ni bidra till klimatmålen. Plast är idag den främsta orsaken till växthusgasutsläpp från avfallsförbränning i Sverige. Återvunnet plastmaterial har cirka 3,5 gånger lägre klimatpåverkan än jungfrulig plast.

Byggsektorn är en stor användare av plast, och använder cirka 20 procent av all plast som används i Sverige. År 2016 materialåtervanns mindre än 1% av plastavfall från byggsektorn. Byggsektorn har därmed goda förutsättningar att bidra till en hållbar plastanvänding.

Naturvårdsverket har i färdplanen för en hållbar plastanvändning pekat ut ”kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning” som ett av fyra effektområden för att nå miljömålen inom plastområdet. Andra viktiga effektområden är resurssmart användning, råvara och produktion med minimal miljöbelastning, liksom att minska läckage av plast till naturen.

Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar plastanvändning - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)