Vägledning

Bygg- och rivningsavfall

Husbygge

Utsortering av plastavfall från byggnation och rivning

På den här sidan hittar du en sammanställning av relevanta krav, stöd i hur du kan tänka för att välja plastfraktioner för utsortering för materialåtervinning, liksom länk till en sammanställning av konkreta möjligheter till utsortering.

Plast är ett samlingsnamn för material som kan bestå av många olika polymerer och tillsatser. Genom att sortera ut plast i flera fraktioner kan du bidra till ökad, högkvalitativ och säker materialåtervinning och därmed till minskad klimatpåverkan. På den här sidan får du stöd i att välja fraktioner för utsortering baserat på bland annat plastavfallsmängder och insamlings- och återvinningsmöjligheter. 

Sidan vänder sig till

Byggentreprenörer, till exempel KMA-samordnare.

Bra att veta

Att källsortera plastavfall från byggnation och rivning i minst en fraktion är sedan 2020 ett krav

Att välja fraktioner för utsortering

Naturvårdsverket rekommenderar separat utsortering av så många plastfraktioner som möjligt, givet vad som är görbart i det aktuella projektet. Fraktioner bör väljas i syfte att möjliggöra materialflöden för produktion av återvunnen råvara med efterfrågad kvalitet. 

Val av fraktioner för utsortering kan göras baserat på:

Hållbar plastanvändning i byggsektorn

Byggsektorn är en stor användare av plast, och använder cirka 20 procent av all plast som används i Sverige, och har därmed goda förutsättningar att bidra till hållbar plastanvändning.

Läs mer om hur byggsektorn kan bidra

Bakgrund

Plast är ett samlingsnamn för material som kan bestå av många olika polymerer och tillsatser. Om plast kan sorteras ut i fler, mer väldefinierade fraktioner kan en större del av plasten materialåtervinnas och förutsättningarna för högkvalitativ och säker materialåtervinning med ett minskade mängd oönskade ämnen förbättras.

Genom att arbeta för ökad materialåtervinning av plast kan ni bidra till klimatmålen. Plast är idag den främsta orsaken till växthusgasutsläpp från avfallsförbränning i Sverige. Återvunnet plastmaterial har cirka 3,5 gånger lägre klimatpåverkan än jungfrulig plast.

Byggsektorn är en stor användare av plast, och använder cirka 20 procent av all plast som används i Sverige. År 2016 materialåtervanns mindre än 1% av plastavfall från byggsektorn. Byggsektorn har därmed goda förutsättningar att bidra till en hållbar plastanvänding.

Naturvårdsverket har i färdplanen för en hållbar plastanvändning pekat ut ”kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning” som ett av fyra effektområden för att nå miljömålen inom plastområdet. Andra viktiga effektområden är resurssmart användning, råvara och produktion med minimal miljöbelastning, liksom att minska läckage av plast till naturen.

Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar plastanvändning - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)