Tillsynsvägledning

Avfallstransporter inom Sverige

Lastbilar på väg
Granskad: ‎den ‎18‎ ‎augusti‎ ‎2023

Här hittar du information om vilka regler som gäller för avfallstransporter inom Sverige.

På sidan hittar du till exempel vägledning om när transport av avfall omfattas av krav på anmälan eller tillstånd från Länsstyrelsen. Sidan innehåller även vägledning om kravet på transportdokument vid transport av farligt avfall.

Sidan vänder sig till

Tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare som transporterar avfall inom Sverige.

Bra att veta 

Den 1 maj 2022 trädde nya föreskrifter om transport av avfall (NFS 2022:2) i kraft. Föreskrifterna ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2005:3, som upphörde att gälla samma datum.

NFS 2022:2 om transport av avfall

Bestämmelser om avfallstransporter inom Sverige finns i avfallsförordningens (2020:614) femte och sjätte kapitel. 

Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2022:2) innehåller vissa undantag från anmälnings- och tillståndsplikt vid transport av avfall. I föreskrifterna preciseras även vilka uppgifter ett transportdokument ska innehålla. 

Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret (NFS 2020:5) preciserar vilka uppgifter som ska antecknas och rapporteras när en verksamhet transporterar farligt avfall. 

Enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift tas ut för vissa överträdelser av bestämmelser i 5 och 6 kapitlen i avfallsförordningen. 

Avfallsförordning (2020:614) (regeringen.se)

NFS 2022:2 om transport av avfall 

NFS 2020:5 om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret 

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter (regeringen.se)

Miljöbalk (1998:808) (regeringen.se)

Aktuellt

Den 1 maj 2022 trädde nya föreskrifter om transport av avfall (NFS 2022:2) i kraft. Föreskrifterna ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2005:3, som upphörde att gälla samma datum. Bestämmelserna i 3 och 4 §§ i NFS 2022:2 om undantag från tillståndsplikt vid transport av icke-farligt avfall ska dock inte tillämpas förrän den 1 september 2022.

Enligt övergångsbestämmelserna till NFS 2022:2 får de transporter som avses i 5 kap 1 och 7 §§ avfallsförordningen (2020:614) och som för närvarande anses omfattas av undantagen enligt NFS 2005:3 fortsatt genomföras fram till den 31 augusti 2022. Därefter får transport av avfall endast genomföras om den som ska transportera avfallet har gjort den anmälan eller erhållit det tillstånd som krävs för transporten. Anmälan och ansökan om tillstånd görs hos länsstyrelsen.

Sammanfattning

Transport av avfall kan omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt. Vid transport av farligt avfall ska dessutom ett transportdokument upprättas och transporten ska antecknas och rapporteras till avfallsregistret.  

De skyldigheter som gäller vid transport av avfall omfattar all yrkesmässig verksamhet och gäller oavsett transportslag. Skyldigheterna ser dock olika ut beroende på om det är fråga om yrkesmässiga transportverksamheter eller verksamheter som transporterar avfall som har uppstått i eller i samband med den egna yrkesmässiga verksamheten. Privatpersoner som transporterar sitt eget avfall omfattas inte av bestämmelserna. 

I tabellerna nedan sammanfattas i vilka fall en transport av avfall omfattas av krav på anmälan respektive tillstånd. I vissa fall krävs varken anmälan eller tillstånd för att transportera avfall. Anmälan och ansökan om tillstånd ska lämnas till länsstyrelsen. 

Yrkesmässig transport av avfall  Typ av åtgärd Bestämmelser*
Icke-farligt avfall om verksamheten transporterar högst 10 ton eller 50 m3 avfall per kalenderår och högst 1 ton eller 5 m3 avfall vid en enskild transport.  Anmälan 5 kap. 1 § 1 AF 3 § NFS 2022:2 
Icke-farligt avfall om verksamheten transporterar mer än 10 ton eller 50 m3 avfall per kalenderår eller mer än 1 ton eller 5 m3 avfall vid en enskild transport.  Tillstånd 5 kap. 1 § 1 AF
Farligt avfall Tillstånd 5 kap. 1 § 1 AF
Avfall som listas i 5 kap 2 § avfallsförordningen; farliga jordbrukskemikalier, flygaska och pannaska från oljeförbränning, smittförande avfall, asbestinnehållande avfall, avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall.  Ej anmälan eller tillstånd 5 kap 2 § AF

*AF = Avfallsförordningen (2020:614)  

NFS 2022:2 = Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2022:2) 

Transport av avfall som uppstått i eller i samband med yrkesmässig verksamhet  Typ av åtgärd Bestämmelser*
Icke-farligt avfall om verksamheten transporterar högst 10 ton eller 50 m3 avfall per kalenderår.  Ej anmälan eller tillstånd 5 kap. 1 § 2 a AF 4 § NFS 2022:2
Icke-farligt avfall om verksamheten transporterar mer än 10 ton eller 50 m3 avfall per kalenderår.  Anmälan 5 kap. 1 § 2 a AF 
Farligt avfall om verksamheten transporterar högst 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår.  Anmälan 5 kap. 7 § AF
Farligt avfall om verksamheten transporterar mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår.  Tillstånd 5 kap. 1 § 2 b AF
Farligt avfall om transport av avfall inte är normalt och regelbundet förekommande i verksamheten och om mängden transporterat farligt avfall under ett kalenderår inte överskrider 100 kilogram eller 100 liter.  Ej anmälan eller tillstånd 6 § 2022:2
Avfall som innehåller kvicksilver (ej hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.  Tillstånd 5 kap. 1 § 2 c-d AF
Avfall som listas i 5 kap 2 § avfallsförordningen; farliga jordbrukskemikalier, flygaska och pannaska från oljeförbränning, smittförande avfall, asbestinnehållande avfall, avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall.  Anmälan 5 kap. 2 och 7 § AF

*AF = Avfallsförordningen (2020:614)  

NFS 2022:2 = Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2022:2) 

Definitioner och begrepp

I miljölagstiftningen finns det ingen definition av vad som ska anses utgöra en transport och det finns inga reglerade undantag för kortare transporter eller ”interna” transporter.

Förflyttning av avfall kortare sträckor inom en och samma verksamhet, till exempel inom ett mindre inhägnat verksamhetsområde eller mellan två näraliggande byggnader på en fastighet, ska dock normalt inte behöva ses som en transport. 

Insamling av avfall definieras enligt 7§ Miljöbalken (1998:808) som:

Med samla in avfall avses i detta kapitel att:

1. hämta eller ta emot avfall, om detta inte utgör en del av behandlingen av avfallet, eller

2. sortera, lagra eller på annat sätt ta befattning med avfall innan det transporteras vidare till den plats där behandlingen ska påbörjas, om åtgärden inte utförs av avfallsproducenten på den plats där avfallet uppkom. Lag (2016:782).

Krav på anmälan eller tillstånd för den som yrkesmässigt transporterar andras avfall

Den som bedriver en verksamhet som syftar till att transportera andras avfall ska ses som yrkesmässig transportör och omfattas av de bestämmelser som gäller för att yrkesmässigt transportera avfall. Den som yrkesmässigt transporterar avfall åt andra ska söka tillstånd hos länsstyrelsen om verksamheten transporterar mer än 10 ton eller 50 m3 icke-farligt avfall per kalenderår, eller mer än 1 ton eller 5 m3 avfall vid en enskild transport.  

Tillståndsplikt gäller som regel om verksamheten transporterar farligt avfall.  

För yrkesmässiga transportörer gäller dock undantag från såväl tillstånds- som anmälningsplikt vid transport av de typer av farligt avfall som listas i 5 kap. 2 § avfallsförordningen; farliga jordbrukskemikalier, flygaska och pannaska från oljeförbränning, smittförande avfall, asbestinnehållande avfall, avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall. 

Vidare gäller anmälningsplikt istället för tillståndsplikt om verksamheten transporterar högst 10 ton eller 50 m3 icke-farligt avfall per kalenderår och högst 1 ton eller 5 m3 icke-farligt avfall vid en enskild transport.  

Krav på anmälan eller tillstånd för transporter där avfallet uppkommit i eller i samband med egen verksamhet

Den som endast transporterar avfall som uppstått i eller i samband med egen yrkesmässig verksamhet omfattas av andra bestämmelser än den som yrkesmässigt transporterar andras avfall. Denna typ av transporter kan till exempel omfatta transport av det avfall som uppkommit i den egna verksamheten till en insamlingsplats eller behandlingsanläggning. Även transport av avfall som uppstår i den egna verksamheten till följd av service- eller underhållsåtgärder som utförs hos annan verksamhet utgör transport av avfall som uppkommit i eller i samband med egen verksamhet. Mer information om avfall som uppkommer till följd av serviceverksamhet finns i Naturvårdsverket vägledning om avfallsdefinitioner. 

Definition av avfall (naturvardsverket.se) 

Den som transporterar icke-farligt avfall som uppstått i eller i samband med yrkesmässig verksamhet ska anmäla till länsstyrelsen om verksamheten transporterar mer än 10 ton eller 50 m3 icke-farligt avfall per kalenderår. För avfallstransporter där mängden icke-farligt avfall understiger dessa mängdgränser gäller varken krav på anmälan eller tillstånd. 

Den som transporterar farligt avfall som uppstått i eller i samband med yrkesmässig verksamhet ska söka tillstånd hos länsstyrelsen om den sammanlagda mängden per kalender år överstiger 100 kg eller 100 liter farligt avfall. För transporter upp till 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår gäller krav på anmälan om transport av avfall är normalt och regelbundet förekommande i verksamheten.  

Transport av eget avfall som innehåller kvicksilver (förutom hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid, kadmium eller en PCB-produkt omfattas alltid av krav på tillstånd. 

Av bestämmelserna i avfallsförordningen följer att krav på anmälan gäller vid transport av sådant avfall som listas i 5 kap 2 § avfallsförordningen, om det är fråga om transport av avfall som uppstått i eller i samband med den egna yrkesmässiga verksamheten. Anmälningsplikt gäller alltså vid transport av farliga jordbrukskemikalier, flygaska och pannaska från oljeförbränning, smittförande avfall, asbestinnehållande avfall, avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall. 

Enligt 6 § i Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2022:2) gäller undantag från både anmälnings- och tillståndsplikt vid vissa transporter av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten. En förutsättning är att transporterna inte är normalt och regelbundet förekommande i verksamheten. Dessutom får den totala mängden transporterat farligt avfall inte överskrida 100 kilogram eller 100 liter per kalenderår. 

Begreppet normalt eller regelbundet förekommande bör i sammanhanget tolkas restriktivt. Som regel bör endast den verksamhet som mycket sällan själv utför enstaka transporter av farliga avfall omfattas av undantaget. Så kan vara fallet i en verksamhet som normalt inte ger upphov till farligt avfall och  verksamhetsutövaren rimligen inte kan förutse behovet av borttransport av sådant avfall. Även i verksamheter som typiskt sett ger upphov till avfall och där externa transportörer normalt anlitas för borttransport av avfallet kan oförutsedda behov av egen borttransport av farligt avfall uppstå vid något enstaka tillfälle. Undantaget skulle till exempel kunna tillämpas i en situation då en fastighetsskötare vid ett enstaka tillfälle behöver transportera bort ett farligt avfall som dumpats på fastigheten. Undantaget skulle också kunna tillämpas i en situation där en verksamhet, som normalt endast ger upphov till icke-farligt avfall, till följd av till exempel en olycka behöver transportera bort oljekontaminerat avfall till en verksamhet som kan omhänderta avfallet. 

Undantaget kan aldrig tillämpas vid transport av avfall innehållande kvicksilver (förutom hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid, kadmium eller en PCB-produkt, eller annat avfall som kan förväntas ställa särskilda kunskapskrav på den som ska transportera avfallet. 

Om anmälan och ansökan om tillstånd

Bestämmelserna i 5 kap. avfallsförordningen om krav på tillstånd eller anmälan för transport av avfall gäller vid transport av avfall inom Sverige. Det finns inga undantag för vissa transportslag.

En anmälan eller ansökan om tillstånd ska göras till länsstyrelsen i det län där verksamheten har sitt säte eller där verksamheten huvudsakligen bedriver sin verksamhet. Om verksamheten har sitt säte utomlands och verksamheten huvudsakligen bedrivs utomlands kan anmälan eller ansökan om tillstånd lämnas till länsstyrelsen i något av de län avfallet hämtas eller lämnas. 

I fråga om godstransport till sjöss betraktas en lastbil som en godsbehållare på samma sätt som exempelvis en container och den som utför sjötransporten betraktas därmed som transportör.

En anmälan eller ansökan om tillstånd kan göras via länsstyrelsernas e-tjänst.

Transport och hantering av avfall (lansstyrelsen.se) 

En anmälan om transport av farligt avfall gäller i högst fem år. Om verksamheten därefter avser att fortsatt genomföra transporter som omfattas av krav på anmälan ska en ny anmälan göras. Vad gäller anmälan för transport av icke-farligt avfall är de däremot inte tidsbegränsade.

Ett tillstånd kan tidsbegränsas och kan om det är fråga om farligt avfall antingen avse en viss typ av avfall eller farligt avfall i allmänhet. Ett tillstånd ska förenas med de villkor som behövs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

Vid beslut om tillstånd ska länsstyrelsen pröva verksamhetens personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar för att transportera det avfall som avses i ansökan. 

Länsstyrelserna för med stöd av 5 kap 16 § avfallsförordningen ett nationellt register över de transportörer som har tillstånd till transport av avfall eller som har gjort en anmälan om transport av farligt avfall. 

Kontrollera avfallstransportörer (kontrolleraavfallstransportorer.se) 

Krav på transportdokument vid transport av farligt avfall

Enligt 6 kap 19 § avfallsförordningen (2020:614) ska en transport av farligt avfall inom Sverige åtföljas av ett transportdokument. Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2022:2) preciserar vilka uppgifter ett transportdokument ska innehålla. 

Skyldigheten att upprätta transportdokument gäller både vid yrkesmässig transport och vid transport av en verksamhets eget farliga avfall. Skyldigheten omfattar alltså även verksamhetens interna transporter. Den verksamhet som ska transportera ett farligt avfall (transportören) och den verksamhet som lämnar ifrån sig avfallet (lämnaren) har ett gemensamt ansvar för att ett transportdokument upprättas och att uppgifterna i transportdokumentet stämmer. Vid transport av avfall som lämnats av hushåll eller vid transport av avfall som uppkommit i den egna verksamheten saknas i regel lämnare. Den verksamhet som ska transportera avfallet är då ensamt ansvarig för att upprätta transportdokumentet. 

I nedanstående tabell anges vilka uppgifter som ska ingå i ett transportdokument. 

Uppgift Format
Avfallstyp 6-siffrig avfallskod enligt bilaga 3 i avfallsförordningen 
Avfallets vikt  Kilogram
Datum för transporten  År, månad och dag då transporten påbörjas 
Från vilken ursprunglig plats som avfallet transporteras  Adress eller koordinater 
Till vilken slutlig plats som avfallet transporteras  Adress eller koordinater 
Transportör Namn, postadress, person- eller organisationsnummer* 
Lämnare**  Namn, postadress, person- eller organisationsnummer* 
Slutlig mottagare  Namn, postadress, person- eller organisationsnummer* 

* Om svenskt person- eller organisationsnummer saknas anges verksamhetsutövarens nationella eller europeiska skatteregistreringsnummer 

** Lämnare anges endast när sådan finns 

Transportdokumentet ska medfölja transporten från att den påbörjas till att avfallet överlämnas till avsedd mottagare. Det finns inga krav på att spara ett transportdokument efter avslutad transport. Vid byte av transportör under transporten från lämnare till slutlig mottagare ska ett nytt transportdokument upprättas. 

Underskrift 

Ett transportdokument ska undertecknas av transportören och (om sådan finns) lämnaren. Transportören kan i egenskap av ombud få underteckna i lämnarens ställe. Det ska då finnas en skriftlig fullmakt från lämnaren. Tillsynsmyndigheten kan begära att få ta del av en sådan fullmakt. 

Ett elektroniskt transportdokument ska alltid skrivas under med en elektronisk underskrift. 

I 6 kap. 19 § avfallsförordningen anges inte närmare vilken form av elektronisk underskrift som krävs när transportdokumentet är elektroniskt. En elektronisk underskrift i dess enklaste form, exempelvis en inscannad namnteckning, skulle därför kunna anses uppfylla formkravet. Utgångspunkten är dock att underskriften syftar till att kunna identifiera undertecknaren genom underskriften.

Det kan antas ligga i tillsynsmyndigheternas och berörda aktörers intresse - såväl lämnare, transportör som mottagare - att den som undertecknar transportdokumentet kan identifieras. För att detta ska vara rättsligt möjligt behöver åtminstone en avancerad elektronisk underskrift användas, d.v.s. en underskrift som uppfyller kraven i artikel 26 i förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS).

Naturvårdverket anser därför att användande av avancerad elektronisk underskrift är att rekommendera. Det handlar då oftast om användning av godkänd e-legitimation. En avancerad elektronisk underskrift ska dessutom vara kopplad till de uppgifter som den används för att underteckna på ett sådant sätt att alla efterföljande ändringar av uppgifterna kan upptäckas.

En underskrift i form av till exempel en inscannad namnteckning som klistras in i ett word-dokument är lätt att förfalska, kan inte knytas till undertecknaren och kan inte heller användas för att kontrollera att dokumentet inte ändrats efter att det undertecknats.

Enligt 11 kap 9 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska en miljösanktionsavgift på 5 000 kr tas ut vid en överträdelse av 6 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614) genom att inte upprätta transportdokument enligt de krav som framgår av samma paragraf. 

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter (regeringen.se)

Den som transporterar ett farligt avfall som hämtats från en olycksplats, nedskräpad plats eller liknande plats där uppgift om lämnare eller hur avfallet uppkommit saknas, får i transportdokumentet ange att lämnaren är okänd. Om förutsättningar även saknas för att på plats klassificera eller beräkna vikten på avfallet, får transportören uppskatta dessa uppgifter i transportdokumentet. Det ska då tydligt framgå i transportdokumentet att transporten innehåller avfall från en sådan plats. 

Bestämmelser om hur ett transportdokument som avser transport av farligt avfall från olycksplats, nedskräpad plats eller liknande plats får upprättas finns i 9 § NFS 2022:2. 

Den som i en yrkesmässig verksamhet transporterar avfall som har lämnats av hushåll omfattas av vissa lättnader ifråga om hur uppgifterna i transportdokumentet får anges. Bestämmelser om detta finns i 10 § NFS 2022:2. 

Avfallstyp får i ett transportdokument som avser transport av avfall som lämnats av hushåll anges med de typer av separat insamlat farligt avfall som omfattas av transportörens uppdrag. De avfallstyper som anges ska överensstämma med transportörens avtal med beställaren, till exempel en kommun, för den tidsperiod som anges i transportdokumentet. Samtliga avfallstyper som får hämtas och transporteras ska anges med 6-siffrig kod enligt bilaga 3 i avfallsförordningen. Transportdokumentet ska även ange eventuella mängdgränser för respektive avfallstyp som kan följa av till exempel avtalet eller transportörens tillstånd. 

Ursprunglig plats som avfallet transporteras från får vid transport av farligt avfall från hushåll anges som den kommun där avfallet hämtas upp. Till vilken slutlig plats som avfallet transporteras, mottagare och vem som transporterar avfallet ska anges på samma sätt som vid andra transporter, i enlighet med 6 kap. 19 § andra stycket och 8 § NFS 2022:2. 

Ett transportdokument som upprättas och undertecknas enligt ovan kan, om det bedöms lämpligt, avse flera transporter som genomförs det datum som anges i transportdokumentet, så länge samtliga transporter utförs av den transportör som undertecknat dokumentet och även i övrigt överensstämmer med uppgifterna i dokumentet. Det skulle under samma förutsättningar även kunna ses som möjligt att låta ett transportdokument gälla för en viss, i dokumentet angiven, tidsperiod.  

Mallar för transportdokument

Här finns förslag på mallar som visar hur ett transportdokument kan se ut. De är anpassade för att även kunna fungera som anteckning enligt 6 kap 1 - 3 §§ avfallsförordningen.

Antecknings- och rapporteringsskyldighet vid transport av farligt avfall

Enligt 6 kap 1–5 §§ i avfallsförordningen ska den verksamhet som transporterar farligt avfall anteckna vissa uppgifter om avfallet. Anteckningen ska sparas i verksamheten i tre år, eller ett år om anteckningen förs som transportör. Uppgifterna i anteckningen ska dessutom rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister.  

Vägledning om antecknings- och rapporteringsskyldighet: 

Rapportera till avfallsregistret (naturvardsverket.se)

Från och med den 1 januari 2022 ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift för den som inte lämnat sina uppgifter till avfallsregistret i tid. Bestämmelsen finns i 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgiften är 5000 kronor. 

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter (regeringen.se)

Tillsyn av avfallstransporter

Vid tillsyn av yrkesmässig verksamhet som transporterar avfall bör tillsynsmyndigheten kontrollera att verksamheten har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs utifrån mängden och typen av avfall som transporteras. 

Tillsynsmyndigheten bör även säkerställa att verksamheten i enlighet med 5 kap. 18 § avfallsförordningen har rutiner för att kontrollera att den som avfall överlämnas till för behandling eller annan hantering har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för hanteringen. 

Straffsanktioner enligt 29 kap. miljöbalken

 • 4 § a punkt 1 

  Den som transporterar avfall utan tillstånd och därigenom bryter mot föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 17 § om tillstånd för yrkesmässig transport av avfall.
 • 9 § punkt 15. 

  Den som bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 30 § genom att lämna avfall till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för avfallshanteringen.

Begreppet hantering inkluderar transport av avfall. Den som överlämnar avfall till någon annan för transport behöver alltså kontrollera att transportören uppfyller kraven på tillstånd eller anmälan för transport av avfall enligt 5 kap. avfallsförordningen. 

Enligt 1 kap. 17 § miljötillsynsförordningen ska tillsynsmyndigheter samordna tillsynen om det är ändamålsenligt och möjligt.  

Miljötillsynsförordning (2011:13) Svensk författningssamling (regeringen.se)

Vid tillsyn av verksamhet som transporterar farligt avfall bör tillsynsmyndigheten kontrollera att verksamheten 

 • har rutiner för att vid transport av farligt avfall upprätta och underteckna transportdokument i enlighet med 6 kap. 19 § avfallsförordningen
 • har antecknat och sparat de uppgifter som krävs enligt 6 kap. 1–5 §§ avfallsförordningen 
 • har rapporterat de uppgifter som framgår av verksamhetens anteckningar till avfallsregistret 
 • i det fall den är tillståndspliktig uppfyller de villkor som i övrigt finns fastställda i det av länsstyrelsen utfärdade tillståndet. 

Enligt 10 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) ska tillsynsmyndigheten, vid tillsynsbesök hos en verksamhet som yrkesmässigt samlar in eller yrkesmässigt transporterar avfall, särskilt kontrollera 

 1.   varifrån avfallet kommer, 
 2.   avfallets typ och mängd, 
 3.   var avfallet ska lämnas efter insamlingen eller transporten, och 
 4.  att hanteringen av avfall uppfyller kraven i 15 kap. 11 § miljöbalken. 

Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken ska den som hanterar avfall se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. Särskild hänsyn ska tas till 

 1. den risk som hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark, växter eller djur, 
 2. de olägenheter som hanteringen kan innebära genom buller eller lukt, och 
 3. den negativa påverkan som hanteringen kan ha på sådana särskilt skyddade områden som avses i 7 kap., på andra områden av särskild betydelse för miljön eller på landskapet i övrigt. 

Vid tillsyn av avfallstransporter kan flera tillsynsmyndigheter komma att beröras. Enligt 1 kap. 16 § miljötillsynsförordningen ska en tillsynsmyndighet som uppmärksammar en omständighet som kan föranleda tillsynsåtgärder med stöd av miljöbalken men som omfattas av en annan myndighets ansvarsområde, informera den ansvariga myndigheten om detta. 

Relaterat stöd