Sociala medier

Granskad: ‎den ‎9‎ ‎november‎ ‎2023

Naturvårdsverket använder sociala medier för kontakt och kommunikation. Här presenterar vi en översikt över vilka sociala medier och kanaler du kan möta oss i.

Med sociala medier menar vi kommunikationskanaler som låter användarna att kommunicera direkt med Naturvårdsverket eller med varandra.

Allt innehåll, även kommentarer och inlägg av användare och besökare, som publiceras i något av våra medier blir allmänna handlingar. Det innebär bland annat att vi behöver ta bort inlägg som innehåller personuppgifter och andra känsliga uppgifter. Om du vill ha kontakt med oss och behöver lämna personuppgifter eller annan känslig information är du istället välkommen att kontakta vår kundtjänst via mejl, telefon eller brev.

Naturvårdsverket finns i de sociala medier som är listade nedan.

LinkedIn

Naturvårdsverket finns på LinkedIn och där delar vi med oss av miljöinformation för att öka kunskapen om miljöarbetet i Sverige och i världen. Här marknadsför vi också våra lediga jobb.

Naturvårdsverket på LinkedIn

X (före detta Twitter)

På vårt konto på X förmedlar vi våra nyheter och pressmeddelanden. 

Naturvårdsverket på X

Naturvårdsverkets generaldirektör finns på X. 

Björn Risinger på X

Du kan också följa det internationella miljöarbetet: 

Internationellt miljöarbete, Birgitta Liss Lymer och Petter Mahrs (engelska)

Facebook

På Naturvårdsverkets Facebooksida delar vi med oss av miljöinformation för att öka kunskapen om miljöarbetet i Sverige och i världen. 

Naturvårdsverket på Facebook

Naturvårdsverket har även Facebooksidor för några av våra verksamhetsområden:

Lavinprognoser
Fjällsäkerhetsrådet
Snöskoterrådet

Instagram

Vi har ett gemensamt konto för alla nationalparker i Sverige.

Sveriges nationalparker på Instagram

Naturvårdsverket har ett konto för information om lavinprognoser.

Lavinprognoser på Instagram

Det finns också ett konto för Fjällsäkerhetsrådet:

Fjällsäkerhetsrådet på Instagram

YouTube

På Naturvårdsverkets Youtube-kanal kan du se Naturvårdsverkets filmer och sändningar från konferenser och evenemang.

Naturvårdsverket på Youtube
Naturvårdsverket konferenser och möten på Youtube

Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

När du vill komma i kontakt med Naturvårdsverket angående behandlingen av dina personuppgifter kan du använda följande kontaktuppgifter: 

Frågor rörande personuppgiftsbehandlingen skickas till 

Postadress: Naturvårdsverket, att. Registrator, 106 48 Stockholm 

eller med e-post: registrator@naturvardsverket.se 

Telefon växel: 010-698 10 00 

Frågor till Naturvårdsverkets dataskyddsombud

Postadress: Naturvårdsverket, att. Dataskyddsombud, 106 48 Stockholm 

eller med e-post: dataskyddsombud@naturvardsverket.se 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Naturvårdsverket använder sig av sociala kanaler såsom LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram och Youtube för kontakt och kommunikation.

Myndigheten behandlar personuppgifter för att administrera och publicera information i myndighetens officiella sociala kanaler, marknadsföra lediga tjänster, publicera nyheter och pressmeddelanden samt visa filmer och sändningar från konferenser och evenemang. Behandling av personuppgifter sker även vid kommunikation med följare.

Behandling av personuppgifter sker enligt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1e, dataskyddsförordningen . 

Personuppgifter från annan källa

Personuppgifter hämtas inte från annan källa.

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som kan komma att behandlas är för- och efternamn, användarnamn, titel, e-postadress, organisatorisk tillhörighet, foto, ljud och bildupptagning samt eventuella personuppgifter i fritext.

Mottagare av personuppgifter

Utöver handläggare inom Naturvårdsverket och följare av Naturvårdsverkets konton på sociala medier kommer även Naturvårdsverkets leverantörer av it-tjänst samt it-drift och förvaltning att ha tillgång till personuppgifterna för att utföra sina uppdrag.

Mottagare av personuppgifterna är även leverantörerna av de sociala medierna.

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vid användande av sociala medier kan personuppgifter komma att överföras till tredjeland som exempelvis USA. Beslut om adekvat skyddsnivå saknas vad avser USA. Eventuella överföringar av personuppgifter vidtas därmed med stöd av standardiserade dataskyddsbestämmelser i enlighet med dataskyddsförordningen art. 46.2 c. 

Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. 

Inlägg eller kommentarer i Naturvårdsverkets sociala medier som är för kännedom, som genererar svar av allmän karaktär eller som inte berör Naturvårdsverkets verksamhet gallras tidigast tre månader efter publicering.

Inlägg eller kommentarer i Naturvårdsverkets sociala medier som innebär hot mot person, uppvigling, hets mot folkgrupp, utgör barnpornografibrott, innehåller olaga våldsskildring eller som innebär upphovsrättsligt intrång eller intrång i vissa närstående rättigheter som skyddas i 5 kap upphovsrättslagen gallras direkt efter att informationsinnehåll omhändertagits genom diarieförd tjänsteanteckning eller efter överföring till myndighetens dokument- och ärendehanteringssystem eller e-arkiv.

Inlägg eller kommentarer i Naturvårdsverkets sociala medier som innehåller sekretessbelagd information, känsliga personuppgifter eller felaktig information som kan få vissa följdverkningar gallras direkt efter att informationsinnehåll omhändertagits genom diarieförd tjänsteanteckning eller efter överföring till myndighetens dokument- och ärendehanteringssystem eller e-arkiv.

Inlägg eller kommentarer i Naturvårdsverkets sociala medier som ska tas om hand av myndigheten gallras efter att informationsinnehåll omhändertagits genom diarieförd tjänsteanteckning eller efter överföring till myndighetens dokument- och ärendehanteringssystem eller e-arkiv.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. 

Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter:

Behandling av personuppgifter

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du har rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om dina rättigheter som registrerad har åsidosatts av Naturvårdsverket.

För kontaktuppgifter se Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. 

Integritetsskyddsmyndighetens webb (imy.se)

Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud, se kontaktuppgifter ovan.