Förslag till föreskrifter och skötselplan för ny nationalpark

2024-05-30 NYHET I det pågåendet arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården i Stockholms skärgård har nu ett förslag till föreskrifter, en konsekvensutredning av föreskrifterna samt en skötselplan tagits fram. Det går att lämna synpunkter på förslaget fram till den 15 oktober 2024.

Sedan 2020 driver Naturvårdsverket tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun ett arbete för att bilda en nationalpark i de östra, yttersta delarna i Värmdö kommun i Stockholms skärgård. 

I början på året var förslaget till nationalpark ute på remiss. Projektet har nu tagit fram ett förslag till föreskrifter och skötselplan. 

  • Föreskrifterna anger vilka bestämmelser som kommer att gälla för markägare, berörda sakägare och för allmänheten inom den planerade nationalparkens gränser. Förslaget innehåller en konsekvensutredning för de föreslagna föreskrifterna i nationalparken.
  • Skötselplanen omfattar mål och övergripande inriktning för skötsel och hur besökare ska tas emot i området. I förslaget till skötselplan ingår den mindre del av Långviksskärs naturreservat som kommer kvarstå som naturreservat när nationalparken bildas.

Lämna synpunkter på förslaget senast 15 oktober

Förslaget skickas nu ut på remiss för att göra det möjligt för alla berörda att lämna synpunkter. Remisshandlingarna finns tillgängliga på Naturvårdsverkets webbplats. På Länsstyrelsens webbplats finns en visuell presentation av förslaget med möjlighet att utforska kartorna med bland annat föreskriftsområden. 

Efter remisstidens slut kommer de inkomna synpunkterna behandlas och vid behov kommer justeringar att göras. Besluten om föreskrifter och skötselplan tas efter att den planerade nationalparken har bildats. Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter och skötselplan i de delar av skötselplanen som omfattar nationalparken. Länsstyrelsen Stockholm beslutar i de delar som omfattar Långviksskärs naturreservat. 

Remiss och pressbilder

Kontakt

Frågor gällande remissen om nationalparken:
Sandra Wennberg, nationell projektledare för bildande av nationalpark i Nämdöskärgården, Naturvårdsverket, 010-698 16 48,
sandra.wennberg@naturvardsverket.se 

Frågor gällande remissen om naturreservatet Långviksskär:
Elin Deremar, regional projektledare för bildande av nationalpark i Nämdöskärgården, Länsstyrelsen Stockholm, 010-223 14 85,
elin.deremar@lansstyrelsen.se 

Om nationalparker

Idag finns 30 nationalparker i Sverige som representerar olika landskapstyper. Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker. 

Om Sveriges nationalparker och vad som passar att göra för årstiden på Sveriges nationalparkers webbplats 

Om arbetet med nationalparker på naturvardsverket.se

Om nya och utvidgade nationalparker på naturvardsverket.se

 

Nämdöskärgårdens nationalpark

Den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården ligger i Värmdö kommun, Stockholms län. Den omfattar en areal om 25 700 ha, varav 97 procent är hav. Havsområdet är variationsrikt med stora skillnader i djup, vågexponering och olika typer av bottnar. Landarealen fördelas på ett tusental öar, kobbar och skär.

Nämdöskärgården i Stockholms skärgård är ett av förslagen till nya nationalparker i Naturvårdsverkets långsiktiga nationalparksplan från 2008. Under vintern var förslaget till nationalpark på remiss. En framställan till regeringen om att bilda nationalparken kommer att skickas till regeringen i september 2024. Invigningen av Nationalparken är planerad till hösten 2025. 

Bildande av en nationalpark i Nämdöskärgården (Länsstyrelsen Stockholms webbsida)