Nya och utvidgade nationalparker

Granskad: ‎den ‎30‎ ‎oktober‎ ‎2023

Naturvårdsverket har en långsiktig plan med förslag till nya och utvidgade nationalparker. Den är utgångspunkten för arbetet med att bilda nationalparker.

I Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008 ingår 13 nya områden och utvidgning av sju områden. Två nya nationalparker har bildats, Kosterhavet (2009) och Åsnen (2018). Fyra utvidgningar är genomförda för Skuleskogen (2009), Hamra (2011), Tiveden (2017) och Björnlandet (2017).

Här redovisas i vilka områden arbete pågår med nya nationalparker.

Att bilda en nationalpark tar flera år. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark och att tillgängliggöra området för besökare genom att anlägga vandringsleder samt entréer och andra anläggningar för friluftslivet.

Nämdöskärgården

bullero-960x540.jpg

Fågelperspektiv över Bullerö med Hemviken i bakgrunden, Foto: Länsstyrelsen i Stockholms län

Området som ligger längst österut i Värmdö kommun är en del av Stockholms fantastiska skärgård med mycket höga natur- och kulturvärden, både på land och i vattenmiljön. Området omfattar en areal om 31 900 hektar, varav 97 procent är hav. Här finns tusentals kobbar och skär, sälar och havsörnar, och en genuin skärgårdsbebyggelse. Under vattenytan finns mycket fina brackvattenmiljöer med musselbankar och skyddade havsvikar med kransalger. Området har genom sitt läge, storlek och tillgång på bra naturhamnar goda förutsättningar att ta emot besökare.

Arbetet med att bilda en ny nationalpark sker i form av ett projekt i samverkan mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. 

Bildande av en nationalpark i Nämdöskärgården (lansstyrelsen.se) 

Bästeträsk

Bästeträsk med omgivning på norra Gotland är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar.

Arbetet med att bilda en nationalpark sker i form av ett projekt i samverkan mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Samverkan och delaktighet är viktiga delar i processen att bilda en nationalpark och många aktörer involveras. Delaktighet gör att nationalparken får en bättre utformning.

Bästeträsk – Sveriges nästa nationalpark (lansstyrelsen.se)

Förberedande arbete i fyra ekoparker

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att öka takten i arbetet med att ta fram förslag till nya och utvidgade nationalparker och att göra ett förberedande arbete i fyra av Sveaskogs ekoparker.

Det förberedande arbetet består bland annat av att samla in och analysera kunskap om områdenas natur- och kulturvärden och värden för friluftslivet, samt om vilka lokala verksamheter och aktörer som nyttjar området idag. Detta görs för att det senare ska vara möjligt att föreslå bildande av nationalparker i delar av Sveaskogs ekoparker Böda och Hornsö i Kalmar län, Halle- och Hunneberg i Västra Götalands län och Hornslandet i Gävleborgs län. Arbetet görs tillsammans med länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Sveaskog. Lokal delaktighet och samverkan är en viktig del av processen och i det förberedande arbetet ingår att ha dialog med till exempel kommuner, lokala intresseorganisationer, lokala aktörer, rättighetshavare och lokalbefolkning. 

Frågor och svar

Sveaskog har 37 ekoparker med en sammanlagd yta på 175 000 hektar. Den första ekoparken som invigdes var Ekopark Omberg år 2003 och den senaste var Ekopark Öjesjöbrännan som invigdes 2016. Ekoparkerna är en unik satsning med syfte att bevara och öka den biologiska mångfalden samt ge allmänheten tillgång till naturupplevelser och rekreation. Ekoparkerna finns där särskilt värdefull skogsmark är identifierad. Samtliga ekoparker har ett eget ekoparksavtal som innehåller information om hur ekoparken ska skötas och för att dess naturvärden ska utvecklas. Avtalet är tecknat mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.

I samtliga ekoparker avsätts minst hälften av den produktiva arealen för naturvård. Sveaskog bedriver skogsbruk med förstärkt hänsyn i de flesta av sina ekoparker. Även skogsbruksåtgärder regleras enligt ekoparksavtalen med Skogsstyrelsen och genomförs i dialog med respektive länsstyrelse. Några av ekoparkerna är helt avsatta för naturvård. 

Upplev våra besöksområden och ekoparker (sveaskog.se)

Förutom uppdraget att genomföra förberedande arbete kring de fyra ekoparkerna ska Naturvårdsverket analysera hinder och möjligheter för hållbar naturturism i och kring skyddade områden samt ge förslag på hur naturturism kan främjas. Naturvårdsverket arbetar också med att revidera nationalparksplanen och genomförandeplanen, vilket ska resultera i en långsiktig strategi och en handlingsplan för att bilda nationalparker.

Handlingsplanen ska beskriva vilka prioriterade insatser och områden som ska genomföras de närmaste 5–10 åren. Arbetet med ekoparker och förslag på hur naturturism kan främjas kommer att arbetas in i strategi och handlingsplan. 

Naturvårdsverket fick under skogsutredningen i uppdrag att analysera lämpligheten av att bilda nationalpark av Halle- och Hunneberg, Böda, Omberg, Hornslandet och eventuellt ytterligare något område.

Naturvårdsverkets bedömning var att delar av de nu utpekade ekoparkerna preliminärt skulle kunna vara lämpliga för att förbättra förutsättningarna för naturturism och bidra till en lokal och regional utveckling. Omberg bedömdes ha för stor andel yngre skogar idag, men att det med en målinriktad skötsel skulle kunna vara intressant med nationalpark i området på några decenniers sikt. Hornsö lades i stället till som ett tänkbart område.

Ett första steg i det förberedande arbetet med de fyra utpekade ekoparkerna är att fördjupa analyserna, så att dessa kan ställas i relation till befintliga nationalparker och andra områden, som är lämpliga som nationalpark, så att ekoparkerna kan ingå i handlingsplanen.

Nationalparksplanen är normalt utgångspunkten för arbetet med att bilda nationalparker. Naturvårdsverkets långsiktiga nationalparksplan grundar sig på relativt omfattande analyser av hur olika nya nationalparker skulle komplettera befintliga nationalparker genom bland annat representation av viktiga landskaps- och naturtyper. Analysen av de fyra ekoparkerna är en bra grund för att arbeta vidare med områdena, men den behöver sedan fördjupas för att områdena ska kunna ställas i relation med andra områden i Sverige.

Så bildas en nationalpark

Regeringsuppdraget har inget bestämt slutdatum, men Naturvårdsverket kommer att rapportera till regeringen varje år om hur arbetet fortskrider. Fram till hösten 2023 fokuserar vi på att få en bättre förståelse för förutsättningarna att bilda nationalpark i de olika områdena. Det görs genom en översiktlig utredning av områdenas natur-, kultur- och upplevelsevärden, kunskap om vilka verksamheter och aktörer som använder området idag och den lokala inställningen till att det bildas en nationalpark i området. Det blir en grunden för att ta med områdena i en handlingsplan för nationalparksarbetet och för att planera nästa steg. Arbetet utgår från befintlig kunskap hos Sveaskog, Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och lokala och regionala aktörer.

I början av 2023 kommer vi att informera berörda kommuner om hur arbetet bedrivs och fråga om deras inställning till en framtida nationalpark. Under fältsäsongen 2023 kommer länsstyrelserna att göra kompletterande fältinventeringar där det behövs för att verifiera de underlag som finns eller komplettera där kunskap saknas.     

Det kan vi tyvärr inte svara på ännu. Där vi finner att förutsättningarna är goda, och om det finns resurser, kan Naturvårdsverket besluta om att starta ett nationalparksprojekt, som leder fram till att ett förslag lämnas till regeringen om att bilda nationalpark i området. Om det behövs ytterligare utredningar kan Naturvårdsverket initiera förstudier och om det inte finns förutsättningar att bilda en nationalpark så kan arbetet komma att avslutas.

Ett nationalparksprojekt tar normalt sett många år men det beror på förutsättningarna. Delaktighet är en viktig del av processen och vi har idag inte tillräcklig kunskap om områdena för att veta hur omfattande arbetet kommer att bli. 

De framtida nationalparkerna kommer sannolikt inte att omfatta hela ekoparkerna och intilliggande naturreservat. Vi behöver mer kunskap för att identifiera vilka delar som kan vara lämpliga att ha med i en framtida nationalpark. Delar med höga naturvärden, som tillsammans ger en upplevelse av ett landskap i mer ursprungligt tillstånd eller som med mindre insatser kan bidra till att området når detta tillstånd, är lämpliga.

I avgränsningen av arbetsområdet tas också hänsyn till vad som kommer fram i dialogen med lokala aktörer, till exempel var man idag bedriver olika verksamheter eller aktiviteter som är viktiga för bygden och om dessa bäst hanteras inom eller utanför en framtida nationalpark. I arbetsområdet behöver vi också ta hänsyn till hur framtida besökare ska kunna ta sig till nationalparken och tas omhand inom området, så att de får en bra upplevelse av sitt besök. För det behövs till exempel platser för entréer med vandringsleder, parkeringsplatser och annan service. 

Ekoparkerna är stora och det finns redan idag ett flertal befintliga naturreservat inom och i anslutning till ekoparkerna. Ett av målen med den översiktliga kartläggningen som pågår under 2023 är att om möjligt avgränsa arbetsområden inom delar av ekoparkerna som grund för fortsatt arbete.

Utredningsarbetet omfattar hela ekoparkernas utbredning och befintliga naturreservat. Den slutliga avgränsningen kommer att fastställas först sent i projektet och därför kan vi ännu inte svara på vilka delar som kan komma att bli aktuella. Gränsen utreds ur många perspektiv som kan skifta vartefter detaljer om syfte, mål och föreskrifter arbetas fram i dialog med olika intressenter. Information och dialog med lokala aktörer är viktigt genom hela arbetet och delaktigheten gör att nationalparken får en bättre utformning.

Sveaskogs ekoparker omfattas av naturvårdsavtal och alla planerade åtgärder föregås av samråd med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Sveaskog har valt att avvakta med alla åtgärder i ekoparkerna tills diskussioner och samsyn nåtts med myndigheterna om vilka naturvårdande åtgärder som behövs och kan återupptas.  Sedan regeringsuppdraget kom har det efter samråd med länsstyrelsen utförts ett antal åtgärder i Böda, som syftar till att stärka naturvärdena i området och ta bort främmande arter. I Hornsö kommer det att utföras åtgärder för att ta bort gran som angripits av granbarkborre och i ett område kommer gran att avverkas för att restaurera en våtmark.

När vi har utrett närmare vilka delar som kan komma att ingå i ett arbetsområde för en nationalpark, kan Sveaskog planera och genomföra åtgärder utanför arbetsområdet i enlighet med befintlig ekoparksplan och naturvårdsavtal efter samråd med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. I bestånd där det bedrivs skogsbruk kommer Sveaskog arbeta med hyggesfria metoder. Även dessa åtgärder stäms av i samråd med respektive länsstyrelse och Skogsstyrelsen.

Under arbetet kommer vi gemensamt planera för att genomföra nödvändiga åtgärder för att stärka natur-, kultur- eller upplevelsevärden i området, så att en framtida nationalpark har goda förutsättningar att både bevara områdets värden och ge naturupplevelser och tillfälle att lära sig mer om naturen. Det kan handla om restaurering av natur och upprustning av infrastrukturen för besökare och det kan ske både inom en framtida nationalpark och utanför. 

I naturreservaten inom och i anslutning till ekoparkerna finns beslut och skötselplaner som sätter ramarna för förvaltningen, men även här kan förberedande åtgärder för att stärka naturvärden eller infrastrukturen för besökare komma att genomföras. 

 

Även om det ännu inte är bestämt vilka delar av ekoparkerna som kan bli aktuella för nya nationalparker, så finns det en hel del som det går att arbeta med redan från det att ett område har pekats ut som möjlig nationalpark. Den lokala delaktigheten vid bildande av en nationalpark är mycket viktig och berörda myndigheter, föreningar, organisationer, aktörer med flera, kan bidra med kunskap om områdena som gör att processen går snabbare.

Att ha god kunskap om områdenas värden, vad som påverkar dem och hur de bäst förvaltas är grunden för avgränsningar, hur föreskrifter utformas och mål för förvaltningen, till exempel var och hur besökare tas emot. Lokala och regionala aktörer besitter en stor kunskap om områdenas värden, hur de har utvecklats och används idag. Lokala och regionala aktörer och intresseföreningar kan bidra med inventeringar och kartläggningar ur olika perspektiv redan före nationalparksprojektet startar. 

En nationalpark lockar många människor till naturupplevelser och får ofta stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. Det kan vara en tillgång för bygden och en grund för att utveckla naturturism och samtidigt innebära utmaningar för lokalsamhället om förutsättningarna för ett ta emot fler långväga besökare är outvecklade. Olika intressenters inställning till en nationalpark har stor betydelse för hur snabbt och lyckosamt ett nationalparksprojekt blir. Det är en stor fördel om lokala och regionala samarbeten kring hållbar utveckling eller att utveckla platsen som destination löper parallellt med bildandeprocessen. I dessa projekt eller samarbeten är regioner, kommuner och länsstyrelsen viktiga deltagare och de har ansvar för olika delar av arbetet. Naturvårdsverket bedriver inte destinationsutveckling även om en nationalpark bidrar till att en plats blir känd. 

Innan Naturvårdsverket har beslutat om ett nationalparksprojekt kommer Naturvårdsverket inte att förhandla med markägare om att köpa eller byta mark och investeringar i anordningar för friluftsliv, exempelvis nya entréer eller vandringsleder.

Naturvårdsverket kommer i början av nästa år att bjuda in till ett digitalt möte där vi presenterar planerna för arbetet under 2023. Inbjudan kommer att annonseras på Naturvårdsverkets hemsida och mötet är öppet för alla att delta.

Inbjudan kommer också skickas direkt till berörda kommuner och de aktörer som har tagit kontakt med Naturvårdsverket eller länsstyrelserna under hösten. Du kan också när som helst kontakta oss för att lämna synpunkter, bidra med kunskap eller ställa frågor. Se nedan under Kontakt. 

På Sveaskog hemsida finns information och kartor över alla deras ekoparker. Där finns information om områdenas värden och förvaltning, tips på sevärdheter och aktiviteter, samt broschyrer som man kan ladda ner. 

Ekopark Böda (sveaskog.se)

Ekopark Halle- och hunneberg (sveaskog.se)

Ekopark Hornslandet (sveaskog.se)

Ekopark Hornö (sveaskog.se)

Ta kontakt med Naturvårdsverket om du: 

 • har frågor om hur nationalparker bildas och förvaltas eller hur de kan påverka olika verksamheter i och omkring nationalparker.
 • har frågor om uppdraget om att öka takten i nationalparksbildandet och främja naturturism.
 • vill lämna synpunkter på hur vi arbetar med ekoparkerna generellt eller beskriva förväntningar eller farhågor kring en framtida nationalpark. 

Naturvårdsverket: kundtjanst@naturvardsverket.se, 010-698 10 00

Ta kontakt med länsstyrelsen om du: 

 • vill bidra med kunskap om områdenas naturvärden eller upplevelsevärden.
 • har kunskap om vilka aktiviteter eller verksamheter som pågår idag som vi bör ta hänsyn till.
 • har kunskap om befintliga leder, anordningar eller platser som är viktiga för friluftslivet.
 • har frågor om vilket förberedande arbete som pågår i respektive ekopark eller frågor om vad en nationalpark i området kan innebära för olika delar.
 • vill lämna synpunkter på hur området ska utvecklas eller vad som inte ska förändras.
 • har frågor eller vill lämna synpunkter till förvaltningen av naturreservaten i området.

Länsstyrelsen Gävleborg: gavleborg@lansstyrelsen.se, 010-225 10 00

Länsstyrelsen Kalmar: kalmar@lansstyrelsen.se, 010-223 80 00

Länsstyrelsen Västra Götaland: vastragotaland@lansstyrelsen.se, 010-224 40 00

Ta kontakt med Sveaskog om du: 

 • har frågor om vilka verksamheter som bedrivs och kan bedrivas i områdena idag.
 • har synpunkter på hur befintliga värden, leder, inrättningar och annan service för friluftslivet sköts.
 • har frågor om planerade åtgärder och Sveaskogs skötsel i ekoparkerna.

Sveaskog: kundcenter@sveaskog.se, 0771-787 000

Relaterad publikation

Besök våra nationalparker online!

Webbplatsen där all info du behöver veta om Sveriges nationalparker finns samlat.

Besök sverigesnationalparker.se
Kyrkkåta i Padjelanta nationalpark