Nämdöskärgården

Efter en gemensam beredning ser Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten, Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården är goda. Därför startade arbetet med att ta fram ett förslag till nationalpark i området i april 2020.

Nämdöskärgården ligger i Värmdö kommun i Stockholms län. Området är 14 000 hektar stort och omfattar bland annat de fyra befintliga naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö, som också ingår i EU-nätverket Natura 2000. Utöver detta område ingår även ett havsområde som utredningsområde öster om de nämnda naturreservaten.

 

namndoskargarden-ragskar-stor-960x540.jpg

Nämdöskärgården är en del av Stockholms fantastiska skärgård med mycket höga natur- och kulturvärden, både på land och i vattenmiljön. Här finns tusentals kobbar och skär, sälar och havsörnar, och en genuin skärgårdsbebyggelse. Under vattenytan finns mycket fina brackvattenmiljöer med musselbankar och skyddade havsvikar med kransalger. Området har genom sitt läge, storlek och tillgång på bra naturhamnar goda förutsättningar att ta emot besökare. 

Att bilda en nationalpark tar flera år. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark och att tillgängliggöra området för besökare. Arbetet sker i form av ett projekt i samverkan mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. Samverkan och delaktighet är viktiga delar i processen att bilda en nationalpark och många aktörer kommer att involveras. Skärgårdsstiftelsen är i det här sammanhanget en självskriven part.

Nämdöskärgården – en blivande nationalpark i Stockholms skärgård (länsstyrelsens webbplats)

Bilderna får användas i samband med information om arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Fotografen ska anges.

Pressbilder (zip 25 MB)

Pressbilder (zip 7,9 MB)