Bästeträsk på Gotland

Sveriges nästa nationalpark kan bli Bästeträskområdet på norra Gotland. Efter en gemensam förstudie inledde Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland i december 2019 ett projekt för att bilda en nationalpark i området.

Att bilda en nationalpark tar flera år. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark och att tillgängliggöra området för besökare genom att anlägga vandringsleder och entréer för friluftslivet.

Bilderna får användas i samband med information om arbetet med att bilda en nationalpark i Bästeträskområdet. Fotografens namn ska anges.

Bilder

Äldre brukningsväg på alvarmark (jpg 9 MB)
Fotograf: Cecilia Nygren, Länsstyrelsen Gotland

I området finns äldre brukningsvägar som ofta går över alvarområden. På ett alvar går kalkhällen i dagen och täcks endast av ett tunt eller obefintligt jordtäcke. Alvaren är lågproduktiva och har generellt sett återkommande brist på vatten under sommarsäsongen, vilket ger dem en särpräglad flora och fauna. Gotland har cirka en tredjedel av världens alvarmarker och i Bästeträsk finns gott om fina exempel på denna sällsynta naturtyp.

Grindstolpar (jpg 10 MB)
Foto: Henrik Johansson, Länsstyrelsen i Gotlands län.

Äldre grindstolpar i huggen kalksten minner om äldre tiders markanvändning. De gamla brukningsvägarna löper kors och tvärs genom området och ger goda förutsättningar för besökare att uppleva Bästeträsk på egen hand.

Senvuxna tallar i kanten av sjön (jpg 13 MB)
Foto: Cecilia Nygren, Länsstyrelsen i Gotlands län.

Omgivningarna kring sjön Bästeträsk består av gammal barrskog och ostörda hällmarks- och våtmarkskomplex. Skogarna kring Bästeträsk utgör den största skogliga värdekärnan på Gotland, vilket skapar nödvändiga förutsättningar för våra mest sällsynta skogslevande växter och djur.

Kajaktur på Bästeträsk (jpg 19 MB)
Foto: Magnus Martinsson

Bästeträsk (jpg 1 MB)
Foto: Magnus Martinsson

Karsthällmark i Natura 2000-området Stora Vikers (jpg 19 MB)
Foto: Magnus Martinsson