Konsumtionen av textiler sjönk kraftigt under 2023

24-04-09 NYHET Den årliga konsumtionen har de senaste åren legat runt 13-14 kilo textil per person. Efter Coronapandemin ökade konsumtionen till över 15 kilo per person. Men 2023 minskade konsumtionen ner till 11,4 kilo per person. Det visar nya siffror från Naturvårdsverket.

– Vi har samlat statistik för svensk textilkonsumtion sedan 2000. Mellan åren 2000–2008 ökade konsumtionen med 35 procent. Med den kraftiga nedgången under förra året, ligger vi nu åter på den nivå som var i början av 2000-talet, berättar Olof Dunsö, Naturvårdsverket

Textil- och modeindustrin är en resursintensiv och förorenande bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan, från produktion och konsumtion till avfallshantering. Att konsumtionen av nyproducerade kläder nu minskat bidrar till bland annat mindre utsläpp av växthusgaser och kemikalier. 

– Konsumtionen av kläder och textil påverkas snabbt av ekonomiska förändringar i samhället. Det blir extra synligt i en tidserie som spänner över en längre tid som denna, anser Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket. Orsakerna till nedgången 2008 berodde på global finanskris efter att banken Lehman Brothers gick i konkurs. Nedgången 2011 berodde på statsskuldskris inom euroområdet och år 2020 var det coronpandemi. Orsaken till nedgången 2023 bör vara den höga inflationen och höga räntor. 

Genom att inte köpa nytt utan i stället använda kläder och textil längre tid minskar klimat- och miljöpåverkan. Den viktigaste åtgärden för att minska miljöpåverkan från textilkonsumtionen är att förlänga livslängden på de textilprodukter som redan är tillverkade. När livslängden på ett plagg fördubblas minskar klimatpåverkan och vattenanvändningen med nästan 50 procent.   

Mycket händer inom textilområdet i Sverige och EU. Från 1 januari 2025 gäller krav på utsortering och separat insamling av textilavfall från hushåll och verksamheter i Sverige och inom hela EU i syfte att använda textilavfallet som en resurs för ökad återanvändning och materialåtervinning.

Läs mer

Kontakt

Olof Dunsö, Miljögifts- och avfallsanalysenheten, Naturvårdsverket, 010-6981836, Olof.Dunso@Naturvardsverket.se 

Yvonne Augustsson, Resurseffektivitetsenheten, Naturvårdsverket, 010-6981010,  Yvonne.Augustsson@Naturvardsverket.se