Stöd och information

Krav på separat insamling av textilavfall

Närbild dragkedja
Granskad: ‎den ‎4‎ ‎mars‎ ‎2024

Från 1 januari 2025 gäller krav på utsortering och separat insamling av textilavfall från hushåll och verksamheter. Kommunerna ska ansvara för att samla in textilavfall som är kommunalt avfall. De ansvarar även för informationsinsatser kopplat till de nya kraven.

Sidan vänder sig till

Kommunen som ansvarig för information, insamling och behandling av sådant textilavfall som är kommunalt avfall, och som tillsynsmyndighet. 

Verksamheter som har kommunalt avfall som lämnas till den kommunala avfallshanteringen.

Verksamheter som exempelvis tillverkare av textilprodukter eller grossister som själva ska ansvara för utsortering och separat hantering av sådant textilavfall som inte är kommunalt avfall.

Bra att veta

Regeringen beslutade om ändringar i avfallsförordningen (2020:614) den 20 december 2023. Under 2024 kommer Naturvårdsverket arbeta fram en ny vägledning med anledning av de nya kraven på utsortering och insamling av textilavfall. På den här sidan kan du hitta vägledning kopplat till lagkraven. Vägledningen kommer att utvecklas och uppdateras under 2024. 

Vilka omfattas av de nya bestämmelserna om utsortering?

Alla som har textilavfall (se definitionen av textilavfall i 1 kap. 4 § avfallsförordningen) omfattas av kraven, det gäller både privatpersoner och verksamheter. Textilavfallet ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall. 

Vad behöver hända innan den 1 januari 2025?

Kommuner som inte redan har insamling på plats kommer att behöva skapa insamlingsställen och eventuellt upphandla entreprenörstjänster för transporter, sortering och behandling av textilavfallet. De ska också årligen rapportera in mängden textil som samlats in och hanterats.  

Verksamheter som exempelvis textiltillverkare och grossister omfattas också av kravet på att sortera ut textilavfall. Dessa verksamheter får själva se till att det utsorterade textilavfallet samlas in för återanvändning eller återvinning.

Definitioner och begrepp

Textilavfall definieras i 1 kap 4 § avfallsförordningen så här:

– textilavfall: avfall som består av kläder av textil, hemtextil, inredningstextil, väskor av textil och accessoarer av textil.

Observera att Avfallsförordningen inte definierar vad som närmare menas med kläder av textil, inredningstextil, väskor av textil och accessoarer av textil.

Under rubriken "Exempel på textilavfall" här under ges exempel på vad det kan röra sig om för typ av produkter som ska sorteras ut och samlas in för varje kategori textilavfall. 

Kommunalt avfall definieras som avfall från hushåll och avfall från andra källor som liknar hushållsavfall till sin art och sammansättning. Kommunalt avfall kan uppstå inom en rad verksamheter, exempelvis inom detaljhandeln, förvaltningar, skolor, hälso- och sjukvårdsinrättningar, hotell- och restaurangbranschen och andra tjänster och verksamheter.

Läs mer om kommunalt avfall i vår vägledning längst ned på sidan.

Exempel på textilavfall

Kläder av textil

Produkter som huvudsakligen består av textil - väv, trikå och non-woven så kallade ”herr, dam, barn och unisex” kläder.

Hemtextil av textil

Produkter som huvudsakligen består av textil - väv, trikå och non-woven. Exempel på produkter som kan samlas in separat:

 • Bords- och sänglinne
 • köks- och toaletthanddukar
 • gardiner och draperier (gardin- och sängkappor)
 • res- och sängfiltar
 • ullfiltar och liknande. Se Kemikalieinspektionens råd till privatpersoner om textil:

Textil – råd till privatpersoner (kemikalieinspektionen.se)

Inredningstextil

Produkter som huvudsakligen består av textil - väv, trikå och non-woven.

Exempel på produkter som kan samlas in separat:

 • Sängöverkast
 • sängkläder och
 • mattor.
Väskor av textil

Produkter som huvudsakligen består av textil - väv, trikå och non-woven.

Exempel på produkter som kan samlas in separat:

 • Handväskor
 • textilkassar
 • sminkväskor
 • fodral
 • plånböcker.
Accessoarer av textil

Produkter som huvudsakligen består av textil - väv, trikå och non-woven.

Exempel på produkter som kan samlas in separat:

 • Kragar
 • slipsar
 • näsdukar
 • hattar
 • skärmmössor

Det här gäller från och med 1 januari 2025

Det har skett förändringar i avfallsförordningen. Definitionen av textilavfall i de nya bestämmelserna finns i 1 kap 4 § där det framgår att textilavfallet som ska samlas in är avgränsat till avfall som består av kläder av textil, hemtextil, inredningstextil, väskor av textil och accessoarer av textil.  

De nya bestämmelserna om utsortering och separat insamling av textilavfall samt kommunens informationsplikt har införts i 3 kap. 3 a-c §§ avfallsförordningen (2020:614), och träder i kraft den 1 januari 2025.  

 • Av 3 kap. 3 a § avfallsförordningen framgår att den som har textilavfall ska sortera ut det från annat avfall och förvara det skilt från annat avfall. 
 • I 3 kap. 3 b § Finns bestämmelser om att den som samlar in textilavfall som har sorterats ut enligt 3 a § ska samla in det separat.  
 • Av 3 kap. 3 c § framgår att kommunen också får ett utökat informationsansvar. Kommunen ska lämna information om vikten av att hushålla med råvaror och energi genom att se till att textil återanvänds eller genom att på annat sätt förebygga uppkomst av textilavfall när det är möjligt.

  Informationen ska lämnas till hushåll och verksamhetsutövare som producerar sådant textilavfall som är kommunalt avfall, som kommunen ansvarar för att samla in och behandla.  

Frågor och svar om textilinsamling

Har finns frågor och svar som handlar om de nya kraven på textilinsamling. Frågorna finns sorterade under tre olika avsnitt.

Ansvar för insamling

Verksamheter som ger upphov till textilavfall (se definitionen av textilavfall i 1 kap. 4 § avfallsförordningen) träffas av bestämmelserna. Detta innebär att alla verksamheter som har textilavfall ska sortera ut det från annat avfall och förvara det skilt från annat avfall.

Textilavfall som är kommunalt avfall ska lämnas till kommunens insamlingssystem.  

De verksamheter som ger upphov till textilavfall som inte är kommunalt avfall, exempelvis från tillverkning av textilier och från grossister, ansvarar själva för att utsorterat textilavfall samlas in. Insamlat textilavfall ska lämnas till behandlingsanläggning och där genomgå en fullständig behandling i enlighet med avfallshierarkin. Verksamheten står för kostnaderna att hantera det avfall som har producerats (15 kap. 11 a § miljöbalken). 

Om det rör sig om avfall som inte är kommunalt avfall från verksamheter, exempelvis textilavfall från tillverkare av textilier och grossister, så kan verksamheten anlita valfri entreprenör för att transportera och hantera avfallet i enlighet med avfallshierarkin. 

Verksamheter som har kommunalt avfall ska lämna det till kommunens insamlingssystem.

Om det rör sig om kommunalt avfall så är det kommunen som har ansvar för insamling, transport och behandling av avfallet. Det avfall som kommunen ansvarar för får inte hanteras av någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar (15 kap. 24 § miljöbalken).

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning till begreppet kommunalt avfall:

Kommunalt avfall

Separat insamling av textilavfall ska ske på ett sådant sätt att det insamlade avfallet inte utsätts för fukt, nederbörd eller annan påverkan som omöjliggör vidare sortering och behandling av det insamlade materialet. 

Tänk på att det inte är lämpligt att blanda produkter som kläder och hemtextil med mattor eller sängkläder. 

Stäm av med sorterings- och behandlingsanläggning för lämplig insamlingsmetod för olika produkter.   

De nya kraven i svensk lagstiftning på utsortering och separat insamling av textilavfall kommer från avfallsdirektivet där det framgår att separat insamling för textilier ska införas från och med den 1 januari 2025. 

Avfallsdirektivet innehåller även mål bland annat för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall (artikel 11.2 c).

Ansvar för tillsyn

Kommunen är ansvarig för att bedriva tillsyn enligt miljöbalken och är tillsynsmyndighet för avfallshantering inom kommunen. Detta framgår av 26 kap. 3 § 3 stycket miljöbalken.  

Läs mer om tillsynsmyndighetens arbete och på vilka sätt tillsynen kan bedrivas samt vad som kan hända om bestämmelserna inte följs här:

Allmänt om tillsynens genomförande

Rapportera uppgifter till Naturvårdsverket

Alla kommuner ska årligen lämna uppgifter till Naturvårdsverket om det kommunala avfall som samlas in i kommunen. Det gäller även de aktörer som avser transportera kommunalt avfall utomlands. Naturvårdsverket har tagit fram information inför lämnande av uppgifter om kommunalt avfall.

Relaterade sidor