Det mesta du behöver veta om partiklar i luft

2023-03-07 NYHET Det finns inte en sorts partiklar utan många: av varierande storlek, från olika källor och med olika påverkan på vår hälsa, och det står nu klart att vår hälsa påverkas mer av partiklar än vad vi tidigare trott – även vid låga halter. För att välja rätt åtgärder behöver den som ska fatta beslut först skaffa sig kunskap om partiklar – vilka de är och var de kommer ifrån.

Detta är en rapport som sammanfattar den kunskap som finns idag.

Partiklar finns i all luft som vi andas

Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa – och partiklar, som bland annat kommer från förbränning och vägslitage, är den luftförorening som har störst negativa effekter. Partiklar finns i all luft vi andas, i olika storlekar, former och sammansättningar, och de kan påverka människors hälsa oavsett hur höga eller låga halterna är. Partikelhalterna minskar i Sverige – men överskrider fortfarande både miljökvalitetsnormer och miljömål. Förutom hälsa påverkar de även klimatet och miljön i stort.

Miljöövervakningen och kunskap om källorna behövs för att välja åtgärder

Partiklar övervakas inom den nationella miljöövervakningen av Naturvårdsverket och lokalt av kommunerna. Att följa utvecklingen i halter över tid och att känna till var partiklarna kommer ifrån är avgörande för att kunna dimensionera åtgärder och att rikta dem åt rätt håll. Genom att kombinera mätningar med modellering fås också ett viktigt underlag för åtgärdsarbetet för friskare luft. 

Åtgärder för att minska problemen med partiklar

I rapporten finns kunskap och metoder som kommuner och myndigheter kan använda inom ramen för sina uppdrag. Vi rör oss från biobränslen, dubbdäck, elbilar, vedeldning, stadsplanering och mycket mer – till effekterna av partiklarna i det samhälle vi lever i: hälsoproblem, förtida död, nedsmutsning, korrosion. 

Hur ökar vi andelen biobränsle på ett sätt som både gynnar klimatet och luftkvaliteten? Hur kan man använda kamin och vedpanna på ett sätt som påverkar grannar och miljö så lite som möjligt?  Kan man minska partikelhalterna med växtlighet eller blir det tvärtom? Och löser vi alla problem med luftföroreningar i trafiken nu när elbilarna tar över? 

Klart är att det finns stora samhällsekonomiska vinster att hämta i ett samhälle med färre partiklar och att vi behöver åtgärder som löser flera problem samtidigt, och som inte motverkar varandra.

Rapporten Luft & miljö 2023 – Partiklar

Rapporten finns även på engelska: Air & Environment 2023 – Particles 

Ämnesområdet Luft 

Kontaktperson

Helena Sabelström, handläggare på Luftenheten, Helena.Sabelstrom@naturvardsverket.se, 010- 698 10 95