Kostnader för rovdjur – kompensation och förebyggande åtgärder

Ett forskningsprojekt som syftar till att beräkna olika typer av kostnader för frilevande rovdjur i Sverige, samt utvärdera de styrmedel som används för skadeersättning och förebyggande åtgärder.

Den svenska rovdjurspolitiken är starkt ifrågasatt av personer som drabbas av kostnader i form av exempelvis dödade, skadade husdjur, minskade viltstammar samt sänkta priser på jaktarrende. Trots begränsade kunskaper om dessa kostnader finns styrmedel för att kompensera och förebygga rovdjursskador, bland annat ersättning för dödade och skadade tamdjur och subventioner för elstängsel. Syftet med det här projektet är att beräkna samhällets kostnader för frilevande rovdjur i Sverige samt utvärdera de styrmedel som används för skadeersättning och förebyggande åtgärder.

Dels ska de olika typer av kostnader som följer återkoloniserade och etablerade stora rovdjur analyseras, dels tittar man på hur dessa kostnader fördelas mellan berörda parter, exempelvis lantbrukare, jägare och övriga skattebetalare.

Lantbrukarnas direkta och indirekta kostnader för rovdjur ska beräknas, liksom jägares och markägares kostnader för minskade stammar av jaktbart vilt och minskat värde av jaktmarker. Skattebetalarnas kostnader för styrmedel beräknas också.

För att hitta fler sätt att minska rovdjursskador till lägsta möjliga kostnad ska också alternativa sätt att utforma styrmedel för kompensation och förebyggande åtgärder utvärderas.

Målet är att bidra till en konstruktiv och faktabaserad debatt om rovdjursförvaltning på olika nivåer. Med en bättre kunskap om de faktiska kostnaderna blir det enklare att utforma lämpliga ersättningssystem. En analys av styrmedel kan också stärka möjligheterna att använda pengarna på ett ändamålsenligt sätt.

Fullständig titel

Kostnader för rovdjur – kompensation och förebyggande åtgärder. Utvärdering av rovdjursersättningar.

Finansiering

Satsningen finansieras ur Viltvårdsfonden (Diarienummer 802-0090-14) Sammanlagt 1 200 000 kronor i anslag.

Pågår

2015–2017

Mer information

Kontaktpersoner

Katarina Elofsson, SLU Uppsala
katarina.elofsson@slu.se

Forskningssekreterare Anders Lundvall
anders.lundvall@naturvardsverket.se

Forskningskommunikatör Elin Viksten
elin.viksten@naturvardsverket.se