Instruktioner för sökande

Granskad: ‎den ‎3‎ ‎april‎ ‎2024

Instruktioner till dig som är forskare och vill söka stöd från Miljöforskningsanslaget.

Du kan söka bidrag när vi har utlysningar. Det gör du i ansökningsportalen Prisma. Sista ansökningsdag för utlysningarna anges i utlysningstexten.

Ansökningsportalen Prisma

Instruktion för sökande

Mallar som ska läggas in i ansökan

För att bli medelsförvaltare och kunna ansöka

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter för att administrera din forskningsansökan. Det är dataskyddsförordningen och övrig dataskyddslagstiftning som styr hur vi behandlar personuppgifterna. 

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du kan vända dig dit om du har klagomål rörande dina rättigheter. Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud.

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Ändamålet med behandlingen

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter för följande ändamål. 

 • Administrera din forskningsansökan. 
 • Informera om forskningsresultat

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som behandlas är.

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Kontonummer
 • Organisationsnummer

Rättslig grund för behandlingen 

Naturvårdsverket samlar in dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att, som led i vår myndighetsutövning, hantera din ansökan om forskningsbidrag, 

Lagringstid 

Dina personuppgifter anses som allmänna handlingar och bevaras och gallras därför i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndigheters beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. 

Mottagare eller kategori av mottagare   

Följande kategorier av mottagare kommer ta del av dina personuppgifter. 

 • Externa granskare (forskare (granskning av vetenskaplig kvalitet) och avnämare inom förvaltningen (granskning av relevans), även från tredje land
 • Vetenskapliga kommittén för viltforskning 
 • Miljöforskningsrådet
 • Myndigheter

Överföring av personuppgifter till tredje land

Naturvårdsverket kan komma att överföra dina personuppgifter till externa granskare i tredje land.