NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

Tillämpningsområde

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om rening och utsläpp av avloppsvatten som kommer från tätbebyggelse med 2 000 personekvivalenter (pe) eller mer.

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om kontroll av utsläpp från avloppsreningsanläggningar med en tillåten anslutning av mer än 200 pe samt kontroll av utsläpp från ledningsnät hörande till avloppsreningsanläggningar med en tillåten anslutning av 2 000 pe eller mer.

Föreskrifterna omfattar inte kontroll av infiltrationsanläggningar och markbäddar.

Efter en dom i EU-domstolen (september 2021) uppstod behov av ändringar av föreskrifterna. Naturvårdsverket har tagit fram ändringsföreskrifter som träder i kraft 1 januari 2023. EU-domstolens fällande dom innebar att Sverige inte ansågs uppfylla kriterierna för att få tillämpa direktivets artikel 4.2, som medger en lägre reningsgrad för en parameter (BOD) vid utsläpp på hög höjd. Denna bestämmelse har i modifierad form ingått i Naturvårdsverkets föreskrifter men har tagits bort i ändringsföreskrifterna. Ett antal mindre fel i föreskrifterna har också korrigerats. Ytterligare ändringar som nu införs syftar till att förbättra det rättsliga genomförandet av avloppsdirektivet (91/271/EEG). Dessa ändringar tar stöd i EU -kommissionens påpekanden i en formell underrättelse i ett överträdelseärende 2020/2096 från maj 2020.

De viktigaste ändringarna avser:

  • Borttagande av det mindre stränga BOD-kravet i ”kallt klimat”. Därmed gäller de ordinarie utsläppskraven för BOD7 för samtliga reningsverk som berörs av direktivets utsläppskrav. Ändringen träder i kraft direkt den 1 januari 2023.
  • Provtagning av COD ändras från veckoprov till dygnsprov för avloppsreningsanläggningar med en anslutning från 10 000 pe. En övergångsbestämmelse införs vilket gör det möjligt att ta veckoprov fram till den 31 december 2023.
  • För provtagning av fosfor gäller enligt tabell 4 och 5 att dygnsprover ska tas. Enligt 12 § kommer dock veckoprov fortsatt att tillåtas. 

Ändringsföreskrifterna NFS 2022:6 innehöll ett korrekturfel i 2 § om omvandlingsfaktorn mellan BOD5 och BOD7. Felet korrigeras i nya ändringsföreskrifter som har fått nummer NFS 2022:10. Även dessa ändringföreskrifter börjar gälla 1 jan 2023.

EU-dom kräver ändring av Naturvårdsverkets avloppsföreskrifter

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2022:10 - Ändring

Föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2022:6) om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

‎12‎/‎31‎/‎2022Ladda ner (669,80 KB)
NFS 2022:6 - Ändring

Föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

‎12‎/‎31‎/‎2022Ladda ner (722,78 KB)
‎12‎/‎31‎/‎2016Ladda ner (654,09 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik