Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎februari‎ ‎2024

I slutet av 2023 publicerade regeringen den senaste svenska klimathandlingsplanen. Naturvårdsverket och andra myndigheter bidrog med underlag till denna plan.

Regeringen ska enligt klimatlagen vart fjärde år lämna en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Den visar hur regeringens politik sammantaget bidrar till att nå de nationella klimatmålen. Om regeringen bedömer att målen inte kan nås med nuvarande styrmedel, ska handlingsplanen redogöra för vilka ytterligare åtgärder som regeringen avser att vidta. De återkommande handlingsplanerna har därmed en nyckelroll för kontinuitet i klimatarbetet och för att driva på utvecklingen mot minskade utsläpp.

Naturvårdsverkets underlag till Sveriges andra klimatpolitiska handlingsplan

Naturvårdsverket tog i enlighet med myndighetens instruktion fram ett underlag till den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen presenterade i december 2023. Underlaget till klimathandlingsplanen ska lämnas senast den 15 mars året efter ordinarie val till riksdagen, om inte regeringen beslutar annat.

Uppdrag att ta fram underlag till de beskrivningar som avses i 5 § andra stycket 1–7 klimatlagen (2017:720) på Riksdagens webbplats

Den 23 februari 2023 beslutade regeringen om en förlängning av tiden för redovisning av underlaget till klimathandlingsplan till den 15 april för att Naturvårdsverket skulle kunna arbeta in beslut om reduktionsplikten i rapporten. Regeringen har under denna förlängda tid inte kommit med något beslut, vilket har påverkat färdigställandet av rapporten.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet den 13 april 2023:

Underlag till regeringens klimathandlingsplan och klimatredovisning

Når Sverige de nationella klimatmålen?

Redovisade uppdrag om att ta fram underlag till nästa klimathandlingsplan

Under den förra mandatperioden valde regeringen att som en förberedelse för den kommande klimathandlingsplanen bland annat att lägga ut tre större sammanhållna regeringsuppdrag. Som huvudansvariga för uppdragen utsågs Tillväxtanalys, Trafikanalys och Länsstyrelsen i Uppsala. Det övergripande syftet med de tre regeringsuppdragen var att få fram väl beredda och konsekvensanalyserade förslag till ytterligare åtgärder till den kommande klimathandlingsplanen. Uppdragen redovisades i september 2022 och har därefter remissbehandlats.

Uppdrag om näringslivets klimatomställning

Tillväxtanalys fick 2021 i uppdrag att med stöd av Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Boverket och Skogsstyrelsen ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. De presenterade sin slutrapport med förslag och rekommendationer för att undanröja hinder för näringslivets klimatomställning den 15 september 2022.

Näringslivets klimatomställning – underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen hos Tillväxtanalys

Uppdrag om transportsektorns klimatomställning

Trafikanalys fick 2021 i uppdrag att med bistånd av Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen ta fram underlag om transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. De presenterade sin huvudrapport med analyser och förslag till styrmedel som ska leda till transportsektorns klimatomställning den 15 september 2022.

Styrmedel inför kommande klimatpolitisk handlingsplan på Trafikanalys webbplats

Uppdrag om lokal och regional klimatomställning

Länsstyrelsen i Uppsala län fick 2021 i uppdrag att med stöd av Naturvårdsverket och Energimyndigheten ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till en lokal och regional klimatomställning i hela landet. De presenterade sitt underlag den 15 september 2022.

Lokal och regional klimatomställning – Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023 på Länsstyrelsens webbplats

Underlagsrapporter som Naturvårdsverket varit med och tagit fram under 2022

Naturvårdsverket har varit med och bidragit i samtliga regeringsuppdrag. Nedan redovisas de underlagsrapporter som tagits fram av Naturvårdsverket tillsammans med andra myndigheter.

Industrins klimatomställning

Naturvårdsverket har i samarbete med Energimyndigheten tagit fram en rapport om hinder för industrins klimatomställning samt förslag till ytterligare åtgärder och styrmedel för att industrins utsläpp ska minska och klimatmålen ska kunna nås. Analysen visar att industrins klimatomställning börjar ta fart och att staten har en viktig roll i att undanröja hinder. Grundläggande styrmedel finns på plats, men en skärpt styrning krävs för att vi ska nå klimatmålen.

Industrins klimatomställning – underlag till klimatpolitisk handlingsplan

Förslag för ökade kolsänkor i skogs- och jordbrukssektorn

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har tagit fram en gemensam rapport med förslag på utveckling av styrmedel och åtgärder för att minska utsläpp och öka upptag av växthusgaser inom skogs- och jordbrukssektorn. Förslagen är framtagna för att ge stor klimatnytta, vara kostnadseffektiva och förenliga med andra samhälls- och miljömål. Frivillighet och stärkta möjligheter för fler att bidra är utgångspunkt. Skogen tar redan idag upp mycket koldioxid, men det finns potential att öka kolinlagringen i skogen och på jordbruksmark.

Förslag för ökade kolsänkor i skogs- och jordbrukssektorn

Jordbrukssektorns klimatomställning

Jordbruksverket och Naturvårdsverket har tagit fram en gemensam rapport som en del av underlaget till regeringsuppdraget Näringslivets klimatomställning.  Rapporten analyserar hinder för jordbrukssektorns klimatomställning samt presenterar förslag på styrmedel och åtgärder som syftar till att minska utsläppen av både växthusgaser och luftföroreningar i befintlig jordbruksproduktion.

Jordbrukssektorns klimatomställning

Arbetsmaskiners klimatomställning

Naturvårdsverket har i samarbete med Energimyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram en rapport som en del av underlaget till regeringsuppdraget Näringslivets klimatomställning. I rapporten analyseras hinder för arbetsmaskiners klimatomställning och förslag på nya eller förändrade styrmedel som kan bidra till att utsläppen av växthusgaser från arbetsmaskiner minskar presenteras.

Arbetsmaskiners klimatomställning

Kapitalförsörjning för näringslivets klimatomställning

Naturvårdsverket har tagit fram en rapport som en del av underlaget till regeringsuppdraget Näringslivets klimatomställning. I rapporten presenteras fem övergripande förslag som syftar till att förbättra kapitalförsörjningen till näringslivets klimatomställning och bedömer att den utveckling som sker på EU-nivå inom ramen för EU:s strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi är avgörande för att underlätta kapitalförsörjningen till näringslivets klimatomställning.

Kapitalförsörjning för näringslivets klimatomställning – Hinder och förslag på åtgärder

Tidigare underlag

Mer information