Lodjur, antal familjegrupper inom respektive förvaltningsområde

Granskad: ‎den ‎24‎ ‎juni‎ ‎2024

Antal familjegrupper av lodjur som registrerats inom respektive förvaltningsområde i Sverige från 2010 till 2024.

   Lodjurspopulationen fortsatt stabil

   Under inventeringsperioden 2023/24 dokumenterades det 296 familjegrupper av lodjur i Skandinavien. Detta är en minskning med 18 familjegrupper jämfört med 2022/23. Av dessa 296 familjegrupper fanns 78 i Norge och 218 i Sverige.

   Antalet familjegrupper, honor som åtföljs av ungar, räkas sedan om till en uppskattning av antal individer. Baserat på antalet familjegrupper 2023/24 uppskattas det finnas cirka 1 738 lodjur i Skandinavien. Ungefär 1 276 av dem finns i Sverige. Detta är ett medianvärde och det faktiska antalet individer ligger med största sannolikhet mellan 1 076–1 477. I rapporten benämns detta som ett konfidensintervall (CI).

   Förändringen av antalet familjegrupper regionalt beror sannolikt på en kombination av flera faktorer.  Andelen lodjurshonor som får fram ungar kan variera en del mellan åren, så kallad mellanårsvariation, vilket påverkar inventeringsresultatet.

   Enstaka år kan en stor andel av de vuxna honorna få fram ungar, medan det under andra år är en mindre andel som lyckas med detta. Varför det förhåller sig så vet man inte med säkerhet idag, men variationen i näringstillgång, klimat och åldersstrukturen bland honorna kan vara möjliga förklaringar.

   En annan osäkerhetsfaktor är om alla familjegrupper är återfunna under inventeringen, till exempel på grund av varierande snö- och spårförhållanden.

   Gemensam metodik för Sverige och Norge

   Sedan säsongen 2013/2014 inventeras den skandinaviska lodjurspopulationen med en gemensam metodik för både Sverige och Norge. Ett mål för den gemensamma metodiken är att tydliggöra inventeringsarbetet och åstadkomma likartade bedömningar för att få jämförbara data, såväl inom som mellan länderna.

   Rapport: Inventering av lodjur 2024 (nina.no)

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Ett rikt växt- och djurliv

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket