Lodjur, antal familjegrupper inom respektive förvaltningsområde

Antal familjegrupper av lodjur som registrerats inom respektive förvaltningsområde i Sverige från 2010 till 2022.

   Fler lodjur i årets inventering

   Under inventeringsperioden 2021/22 dokumenterades det 305 familjegrupper av lodjur i Skandinavien. Detta är en uppgång med 25 familjegrupper jämfört med 2020/2021. Av dessa 305 familjegrupper var 58,5 i Norge och 246,5 i Sverige.

   Baserat på antalet familjegrupper 2021/2022 uppskattas det finnas cirka 1 787 lodjur i Skandinavien. Ungefär 1 443 av dem finns i Sverige. 

   Förändringen av antalet familjegrupper regionalt beror sannolikt på en kombination av flera faktorer.  Andelen lodjurshonor som får fram ungar kan variera en del mellan åren, så kallad mellanårsvariation, vilket påverkar inventeringsresultatet.

   Enstaka år kan en stor andel av de vuxna honorna få fram ungar, medan det under andra år är en mindre andel som lyckas med detta. Varför det förhåller sig så vet man inte med säkerhet idag, men variationen i näringstillgång, klimat och åldersstrukturen bland honorna kan vara möjliga förklaringar.

   En annan osäkerhetsfaktor är om alla familjegrupper är återfunna under inventeringen, till exempel på grund av varierande snö- och spårförhållanden.

   Gemensam metodik för Sverige och Norge

   Sedan säsongen 2013/2014 inventeras den skandinaviska lodjurspopulationen med en gemensam metodik för både Sverige och Norge. Ett mål för den gemensamma metodiken är att tydliggöra inventeringsarbetet och åstadkomma likartade bedömningar för att få jämförbara data, såväl inom som mellan länderna.

   Läs hela inventeringsrapporten för 2021/2022 (nina.no)

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Ett rikt växt- och djurliv

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket