Därför är våtmarker viktiga

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är därför viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarker bidrar även med naturens arbete, ekosystemtjänster, som vi människor är beroende av, som till exempel vattenrening.

Våtmarker fyller flera funktioner i landskapet. De renar vatten och skyddar mot både torka och översvämningar. Dessutom är de en av de mest artrika naturmiljöerna. Genom att återväta torvmarker så minskar även utsläppen av växthusgaser, vilket gör det till en viktig åtgärd för Sveriges klimatarbete. 

Fördelar med våtmarker  

  • Kan binda kol – positivt för klimatet
  • Bland de mest artrika miljöerna i Sverige – positivt för biologisk mångfald
  • Behåller vatten i landskapet – positivt vid torka och bränder
  • Kan hantera stora mängder nederbörd – positivt i regn- och smältperioder
  • Bidrar till grön infrastruktur – positivt för biologisk mångfald och naturens framtida funktion
  • Kan rena vatten från övergödande ämnen och miljögifter – positivt för vattendrag, sjöar och hav
  • Kan bidra positivt till grundvattennivåer 

Dessutom är flera våtmarker också attraktiva områden för oss människor som platser för friluftsliv, fågelskådning, skridskoåkning eller annan återhämtning.  

Rätt våtmark på rätt plats 

Generellt är våtmarker viktiga för djur och växter, de bidrar med vatten och med strandmiljöer och strukturer i landskapet. De stärker biologisk mångfald, grön infrastruktur och gör landskapet mer robust vid klimatförändringar. 

Var våtmarken ligger i landskapet och hur den omgivande marken används spelar roll för vad den aktuella våtmarken bidrar med: 

  • Våtmarker med torvbildning, som stora myrmarker, kan aktivt binda kol i sin vegetation. 
  • En våtmark med öppen vattenspegel i jordbrukslandskap är positiv för olika arter och bevattning samtidigt som den kan rena vattnet från sediment eller näringsämnen. 
  • Öppna våtmarker är också viktiga för att lokalt balansera vattennivåerna i regn- och torrperioder. 

Väga för- och nackdelar med våtmarker 

En våtmark påverkar och påverkas av övrigt vatten i landskapet. Därför behöver olika nyttor vägas mot varandra i våtmarksprojekt. 

Att restaurera våtmarker och vattendrag, som tillåts svämma över och behålla vattnet längre i landskapet, är positivt för områden som ofta drabbas av översvämningar. Det kan också gynna hotade och sällsynta våtmarkstyper som svämängar och svämskogar. Men åtgärderna använder mer markyta som kan påverka arealen produktiv jordbruksmark negativt. 

En våtmark med vattenspegel på torvmark kan väsentligt minska utsläpp av växthusgaser om vattenspegeln hålls strax under markytan. Men lösningen riskerar att minska det rekreativa värdet eftersom en våtmark med öppen vattenspegel ofta upplevs som trevligare. 

En våtmark med öppen vattenspegel på mineraljord är positivt för arter i torra landskap eller för bevattning. Men kan i vissa fall vara negativ med utsläpp av växthusgaser. 

Fler saker att tänka på för att sköta, restaurera och anlägga våtmarker 

Våtmarker och grön infrastruktur

Våtmarker bidrar till den gröna infrastrukturen, det naturliga nätverk som länkar samman livsmiljöer som är nödvändiga för att djur och växter ska kunna överleva på lång sikt.

Mer om fördelarna med våtmarker

Våtmarker balanserar vattenflöden och bromsar upp vattnet. Det innebär att våtmarker magasinerar vattnet längre än det omgivande landskapet. Våtmarken är mark som tillåts ”svämma över” och kan dämpa riskerna för översvämningar av infrastruktur, bebyggelse eller åkermark vid kraftiga regn eller snösmältning. 

Våtmarker kan även förstärka basflöden i vattendrag under torrperioder vilket kan förhindra uttorkning. 

Se inspelat webbinarium om våtmarkers betydelse för vattenhushållning 

Våtmarker är naturliga reningsverk och de flesta våtmarker renar vattnet från både kväve och fosfor. Växter och mikroorganismer bryter ned kvävet medan fosforn binds in i bottensediment då vattnet finns kvar under en längre tid.  

Men mindre arealer med våtmarker tillsammans med uträtade vattendrag gör att vattnet rinner fortare genom landskapet. Näringsämnen hinner inte brytas ned eller omvandlas utan följer oförändrat med vattnet ut i sjöar och kustområden och bidrar istället med övergödning i sjöar och hav.  

Se inspelat webbinarium om våtmarker och vattenrening 

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och stärker därför den biologiska mångfalden. Nära 600 rödlistade djur- och växtarter, det vill säga ca 10 procent av alla rödlistade arter i Sverige, är beroende av våtmarker som livsmiljö. Därmed är våtmarker den tredje viktigaste biotopen, efter skog- och jordbrukslandskap, för rödlistade arter. 

Se inspelat webbinarium om våtmarker och biologisk mångfald 

Våtmarker med torvbildning, som stora myrmarker, kan aktivt binda kol i sin vegetation. I Sverige rapporteras ett årligt utsläpp från dränerade torvmarker på nästan 12 miljoner ton växthusgaser (koldioxidekvivalenter) vilket är mer än de årliga utsläppen från Sveriges personbilstrafik. Att återväta utdikade torvmarker är därför viktigt för att kunna begränsa klimatförändringarna i den takt som krävs redan till 2030. 

Se inspelat webbinarium om våtmarker och klimat 

Läs mer om våtmarker och klimat 

I Sverige spelar våtmarker en roll i foderproduktionen av bete och hö till tamdjur. För rennäringen är betet på myrar och andra våtmarker betydelsefull.

Källmiljöer kan vara viktiga för vattenförsörjningen. För tamdjur är betet på fuktängar och strandängar viktigt, särskilt under torra perioder.

Träprodukter kan tas fram från olika typer av blöta skogar. Högväxta vattenväxter kan användas som byggnadsmaterial, till exempel i vasstak. 

Eftersom våtmarker är livsmiljö för många arter är de också attraktiva områden för rekreation och friluftsliv. Våtmarker är populära naturområden att besöka för återhämtning, fågelskådning eller skridskoåkning. Flera vandringsleder finns nära våtmarker. Bär och svamp kan till exempel också plockas på mossar och i sumpskogar. 

Våtmarker spelar också en roll för naturpedagogik och kan därmed integreras för att få ytterligare nyttor till exempel i form av en förbättrat biologisk mångfald eller vattenkvalité. 

Se webbinarium om våtmarker och rekreation 

Relaterade sidor