Bidrag för att anlägga, återväta eller restaurera våtmarker

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker finns olika bidrag. Vilka bidrag som går att söka beror på vem som söker, var våtmarken ligger i landet och vilka resultat insatsen ska bidra med.

Naturvårdsverket får ökade anslag mellan åren 2021 och 2023 för att restaurera, återväta och anlägga våtmarker. Pengarna fördelas till olika projekt runt om i landet genom LONA-bidrag, länsstyrelsernas åtgärder i skyddade områden samt genom Skogsstyrelsen. För 2021 satsades 350 miljoner kronor och för år 2022 satsas 325 miljoner kronor. Enligt regeringens budgetförslag föreslås 100 miljoner kronor år 2023. 

LONA

Inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner söka stöd för att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker. Projekt kan även initieras och drivas av föreningar och andra lokala aktörer.

LONA – Våtmarksprojekt

LONA

Skogsstyrelsens arbete med återvätning

Skogsstyrelsen har ett regeringsuppdrag för att återväta utdikade torvmarker mellan åren 2021 och 2023. Fastighetsägare kan frivilligt, mot ersättning, upplåta utdikade torvmarker för återvätning. 

169 miljoner till Skogsstyrelsen för återvätning av dikade torvmarker (Skogsstyrelsens webbplats)

Bidrag sorterade efter målgrupp

Läs mer om vilka bidrag som riktar sig till just dig. Ett och samma bidrag kan vända sig till flera målgrupper och finns då listat under fler än en rubrik.

Åtgärder för värdefull natur

Bidraget är till för reservatsbildning, skötsel och restaurering av våtmark, naturum, friluftslivsarbete och leder.

Åtgärdsprogram för hotade arter

Bidraget är till för att skapa nya och återskapa livsmiljöer, populationsstärkande åtgärder, utbildningar samt inventeringar för utpekade hotade arter.

Bidrag till kulturmiljövård

Bidraget är till för att främja kulturmiljövårdande insatser, vård av miljöer och landskap, tillgänglighet, kunskapsunderlag och arkeologisk undersökning.

Mer om Bidrag till kulturmiljövård

Lokala naturvårdssatsningen, LONA

Bidraget är till för restaurering, anläggning, skötsel, underhåll, juridiska processer, förstudie och tillgänglighetsanpassning.

Mer om Lokala naturvårdssatsningen, LONA

Lokala vattenvårdssatsningen, LOVA

Bidraget är till för att restaurera eller anlägga våtmarker mot övergödning och förbättrad vattenkvalitet.

Mer om Lokala vattenvårdssatsningen, LOVA

Åtgärder för värdefull natur

Bidraget är till för reservatsbildning, skötsel och restaurering av våtmark, naturum, friluftslivsarbete och leder.

Baltic sea conservation foundation

Bidraget är till för restaurering, kunskapsunderlag, samverkan och kommunikation.

Mer om Baltic sea conservation foundation 

EU:s miljöprogram LIFE

Bidraget är till för att genomföra restaurering och återställning inom Natura 2000, informationsinsatser, utveckling av nya metoder samt kapacitetuppbyggande insatser.

Mer om EU:s miljöprogram LIFE

Bidrag till kulturmiljövård

Bidraget är till för att främja kulturmiljövårdande insatser, vård av miljöer och landskap, tillgänglighet, kunskapsunderlag och arkeologisk undersökning.

Mer om Bidrag till kulturmiljövård 

Åtgärder för värdefull natur

Bidraget är till för reservatsbildning, skötsel och restaurering av våtmark, naturum, friluftslivsarbete och leder.

Målgrupperna är bland andra Stiftelserna Laponiatjuottjudus och Tyresta.

Bidrag till kulturmiljövård

Bidraget är till för att främja kulturmiljövårdande insatser, vård av miljöer och landskap, tillgänglighet, kunskapsunderlag och arkeologisk undersökning.

Mer om bidrag till kulturmiljövård 

EU:s miljöprogram LIFE

Bidraget är till för att genomföra restaurering och återställning inom Natura 2000, informationsinsatser, utveckling av nya metoder samt kapacitetuppbyggande insatser.

Mer om EU:s miljöprogram LIFE

Baltic sea conservation foundation

Bidraget är till för restaurering, kunskapsunderlag, samverkan och kommunikation i områden med koppling till Östersjön.

Mer om Baltic sea conservation foundation

EU:s miljöprogram LIFE

Bidraget är till för att genomföra restaurering och återställning inom Natura 2000, informationsinsatser, utveckling av nya metoder samt kapacitetuppbyggande insatser.

Mer om EU:s miljöprogram LIFE

Lokala vattenvårdssatsningen, LOVA

Bidraget är till för att restaurera eller anlägga våtmarker mot övergödning och förbättrad vattenkvalitet.

Mer om Lokala vattenvårdssatsningen, LOVA

Våtmarksfonden

Bidraget är till för att restaurera eller anlägga våtmarker för fågel och vilt.

Mer om våtmarksfonden

Lokala naturvårdssatsningen, LONA

Bidraget är till för restaurering, anläggning, skötsel, underhåll, juridiska processer, förstudie och tillgänglighetsanpassning. Ideella organisationer kan initiera projektet, målgruppen är kommuner.

Mer om Lokala naturvårdssatsningen, LONA

Interregprogrammet

Bidraget är till för att främja samarbete över nationsgränserna, lära av varandra, forskning och kunskapsunderlag.

Mer om Interregprogrammet 

Landsbygdsprogrammet

Bidraget är till för att anlägga eller restaurera våtmarker samt skötsel av våtmarker.

Mer om Landsbygdsprogrammet 

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen

Bidraget är till för att dämma eller täppa diken, lägga tillbaka sten i rinnande vatten och anlägga grunda våtmarker.

Mer om Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen 

Stöd för skogens miljövärden

Bidraget är till för att skapa våtmark i skog (inte viltvatten).

Mer om Stöd för skogens miljövärden 

Våtmarksfonden

Bidraget är till för att restaurera eller anlägga våtmarker för fågel och vilt.

Mer om Våtmarksfonden 

Bidrag till kulturmiljövård

Bidraget är till för att främja kulturmiljövårdande insatser, vård av miljöer och landskap, tillgänglighet, kunskapsunderlag och arkeologisk undersökning.

Mer om Bidrag till kulturmiljövård 

Åtgärdsprogram för hotade arter

Bidraget är till för att skapa nya och återskapa livsmiljöer, populationsstärkande åtgärder, utbildningar samt inventeringar för utpekade hotade arter.

Stöd för återvätning av torvmark

Bidraget är till för att återställa dränerad torvmark för att minska klimatgasutsläpp.

Mer om stöd för återvätning av torvmark

Lokala naturvårdssatsningen, LONA 

Bidraget är till för restaurering, anläggning, skötsel, underhåll, juridiska processer, förstudie samt tillgänglighetsanpassning.

Privata markägare kan initiera projektet, målgruppen är kommuner.

Mer om Lokala naturvårdssatsningen, LONA 

Landsbygdsprogrammet

Bidraget är till för att anlägga eller restaurera våtmarker samt skötsel av våtmarker.

Mer om Landsbygdsprogrammet 

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen

Bidraget är till för att dämma eller täppa diken, lägga tillbaka sten i rinnande vatten och anlägga grunda våtmarker.

Mer om Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen 

Stöd för skogens miljövärden

Bidraget är till för att skapa våtmark i skog (inte viltvatten).

Mer om Stöd för skogens miljövärden 

Våtmarksfonden

Bidraget är till för att restaurera eller anlägga våtmarker för fågel och vilt.

Mer om Våtmarksfonden 

Naturskyddsföreningens miljöfond

Bidraget är till för kunskapsuppbyggnad, restaurering, förvaltning och skötsel, information och folkbildning.

Målgrupp: Naturskyddsföreningens kretsar och länsförbund

Mer om Naturskyddsföreningens miljöfond 

Gröna och trygga samhällen

Bidraget är till för att restaurera eller anlägga stränder, våtmarker, vattendrag eller dagvattenanläggningar.

Målgrupp: Fastighetsägare och tomträttshavare

Mer om Gröna och trygga samhällen