Bidrag som stöd för att anlägga, återväta eller restaurera våtmarker

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker finns olika bidrag. Vilka bidrag som går att söka beror bland annat på önskat resultat av insatsen, var i Sverige våtmarken finns och vem som kan söka.

För 2021 har Naturvårdsverket fått ökade anslag med 350 miljoner kronor för att restaurera, återväta och anlägga våtmarker. Pengarna ska fördelas till olika projekt runt om i landet, genom Skogsstyrelsen, LONA och länsstyrelsernas åtgärder i skyddade områden. För kommande år finns enligt regeringens budgetförslag 325 miljoner 2022 och 100 miljoner 2023.

LONA

Inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner söka stöd för att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker. Projekt kan även initieras och drivas av föreningar och andra lokala aktörer.

LONA

LONA – Våtmarksprojekt

Skogsstyrelsens arbete med återvätning

Den 21 maj 2021 gav den svenska regeringen i uppdrag åt Skogsvårdsstyrelsen att genomföra åtgärder för att återväta utdikade våtmarker.

I uppdraget ingår att söka upp lämplig mark för återvätning, att värdera intrånget och att ingå avtal med fastighetsägaren.

Fastighetsägare kan frivilligt, mot ersättning, upplåta torrlagda våtmarker för återvätning.

Regeringsuppdraget sträcker sig över tre år och har en budget på 50 miljoner 2021, 70 miljoner 2022 och 49 miljoner 2023.

169 miljoner till Skogsstyrelsen för återvätning av dikade torvmarker (Skogsstyrelsens webbplats)

Bidrag sorterade efter målgrupp

Läs mer om vilka bidrag som riktar sig till just dig. Ett och samma bidrag kan vända sig till flera målgrupper och finns då listat under fler än en rubrik.