Webbinarier om våtmark

Våtmarker fyller en mängd viktiga funktioner i landskapet och är viktiga pusselbitar i arbetet med att nå ett hållbart samhälle. Hösten 2021 genomförde Naturvårdsverket en webbinarieserie om våtmarkers betydelse och roll.

Här finns inspelningarna från de sju webbinarierna samt de presentationer som visades.

Våtmarker och grön infrastruktur

Våtmarker bidrar till den gröna infrastrukturen, det naturliga nätverk som länkar samman livsmiljöer som är nödvändiga för att djur och växter ska kunna överleva på lång sikt.

På detta webbinarium som är det första i en serie av sju, får du veta mer om detta och om tillståndet för våra våtmarker.

Youtube video

Våtmarker och värdering av dess ekosystemtjänster

Våtmarker är viktiga leverantörer av ekosystemtjänster som vi människor har nytta av. De är positiva för klimatet eftersom de kan binda koldioxid. Andra exempel är att våtmarker kan rena vatten från övergödande ämnen, minska effekter av torka och översvämning och gynna grundvattenbildning.

På detta webbinarium som är detta andra i en serie av sju, får du veta mer om vad våtmarkers ekosystem kan vara och hur vi kan värdera de.

Youtube video

Våtmarkers betydelse för rekreation och naturupplevelse

Våtmarker är attraktiva områden för rekreation; populära naturområden att besöka, en plats för återhämtning, fågelskådning eller skridskoåkning. Våtmarker spelar också en viktig roll för naturpedagogik och kan därmed integreras för att få ytterligare nyttor till exempel i form av en förbättrat biologisk mångfald eller vattenkvalité.

I detta webbinarium som är det tredje i en serie av sju får du veta mer om detta.

Youtube video

Våtmarkers betydelse för vattenhushållning

Våtmarker balanserar vattenflöden och bromsar upp vattnet. Detta innebär att våtmarker magasinerar vattnet längre än det omgivande landskapet. Våtmarker kan även förstärka basflöden i vattendrag under torrperioder vilket kan förhindra uttorkning.

I detta webbinarium som är det fjärde i en serie av sju får du veta mer om våtmarkers nytta för vattenhushållning.

Youtube video

Våtmarkers betydelse för vattenrening

Våtmarker är naturliga reningsverk och de flesta våtmarker renar vattnet från både kväve och fosfor. Den minskade våtmarksarealen och förändrad markanvändning har inneburit att transporten av näringsämnen som kväve och fosfor ökat, vilket bidragit till ökad övergödning i sjöar, vattendrag och hav.

Detta webbinarium som är det femte i en serie på sju handlar om våtmarkers nytta för vattenrening.

Youtube video

Våtmarkers betydelse för klimatet

Våtmark är positiva för klimatet eftersom de kan binda koldioxid. Att återställa våtmarker är därför viktigt för att kunna begränsa klimatförändringarna i den takt som krävs redan till 2030.

Detta webbinarium som är det sjätte i en serie av sju handlar om våtmarkers nytta för klimatet.

Youtube video

Våtmarkers betydelse för den biologiska mångfalden

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och gynnar därför bevarandet av den biologiska mångfalden; att vi har ett landskap med många olika livsmiljöer för växter och djur. Nästan 600 rödlistade arter är till exempel beroende av våtmarker.

Detta webbinarium som är det sista i en serie på sju handlar om våtmarkers roll för biologisk mångfald.

Youtube video

Kontaktperson

Matti Ermold, landskapsenheten
matti.ermold@naturvardsverket.se