Skötsel av naturmiljöer och arter

Granskad: ‎den ‎23‎ ‎april‎ ‎2023

Naturvårdande skötsel behövs för att upprätthålla livsmiljöer och förbättra förutsättningarna för en mångfald av liv.

Ett områdes befintliga naturvärden, dess historia och dess utvecklingspotential är viktiga utgångspunkter för vilka åtgärder som behöver genomföras.  

En del naturvärden bevaras bäst genom fri utveckling medan andra behöver mer aktiv skötsel som efterliknar naturliga störningar som blivit allt mer ovanliga. Skötseln styrs av viket syfte skyddet i det aktuella området har och är grundad i de ekologiska processer som är knutna till olika naturtyper.  

Exempel på åtgärder för att bevara och återskapa naturvärden: 

  • Slåtter eller bete av gräsmarker 
  • Naturvårdsbränning i barrskog 
  • Friställa ekar 
  • Restaurering av våtmarker, exempelvis genom att lägga igen diken 

Naturvårdsbränning i barrskog

Att anlägga naturvårdsbränder på ett kontrollerat sätt hjälper naturen på traven.

Läs mer om naturvårdsbränning