Mark och byggnader

Granskad: ‎den ‎26‎ ‎oktober‎ ‎2023

Naturvårdsverket är idag en av Sveriges största markägare med cirka 3 400 fastigheter på en total yta om omkring 1,6 miljoner hektar mark och ca 170 000 hektar vatten.

Ytan består i huvudsak av våra skyddade områden i form av naturreservat och nationalparker. Till marken hör en mängd olika typer av byggnader som brukas eller upplåts till andra. Naturvårdsverket förvaltar även sju statliga byggnadsminnen.

Naturvårdsverkets förvaltningsuppdrag

I Naturvårdsverkets uppdrag ingår bland annat att förvärva och förvalta värdefulla naturområden för statens räkning. I processen att bilda naturreservat och nationalparker kan det ibland bli aktuellt för Naturvårdsverket att förvärva mark- och vattenområden. Det gör vi i huvudsak genom köp eller byte.

Av uppdraget framgår även att mark och byggnader som inte behövs inom ramen för områdesskyddsarbetet eller som av andra skäl inte bör vara kvar i statlig ägo normalt ska avyttras. Med avyttring menas de sätt som Naturvårdsverket avvecklar sitt ägande. Det kan vara genom försäljning, bytesaffär, överföring till annan myndighet eller om det rör sig om en byggnad, även rivning.

Förvaltning genom uppdragstagare

Naturvårdsverket har gett länsstyrelserna, Stiftelsen Tyrestaskogen och Laponiatjuottjudus i uppdrag att sköta den dagliga verksamheten på stora delar av de områden som Naturvårdsverket äger.

Stiftelsen Tyrestaskogen är förvaltare inom Tyresta nationalpark och naturreservat. 

Förvaltningen i världsarvet Laponia delas mellan Laponiatjuottjudus och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Laponia omfattar Sarek nationalpark, Muddus nationalpark, Padjelanta nationalpark, Stora Sjöfallet nationalpark samt de två naturreservaten Sjaunja och Stubba.

Hyra, arrende eller andra nyttjanderättsupplåtelser

Om du är nyttjanderättshavare, har frågor om eller är intresserad av att arrendera mark, hyra byggnad eller teckna annan form av nyttjanderätt kan du kontakta våra uppdragstagare. Det är länsstyrelserna, Stiftelsen Tyrestaskogen och Laponiatjuottjudus som tar hand om det.

Nyttjanderätt för ledningar

Ibland kan du som verksamhetsutövare eller markägare behöva ledningsrätt eller nyttjanderätt över Naturvårdsverkets mark, till exempel för fiberdragning eller elkabel. Det kan ske genom en förrättning via Lantmäteriet eller en frivillig överenskommelse med Naturvårdsverket.

För ledningsägare som önskar dra ledningar i Naturvårdsverkets mark kan Naturvårdsverkets mall användas. 

Checklista innan avtalet skickas in: 

  • Avtalet ska skickas i två exemplar och vara undertecknade av ledningshavaren. 
  • Beviljad dispens ska bifogas om ledningen går genom mark som skyddas som nationalpark, naturreservat eller andra områdesskydd som kräver dispens/tillstånd för åtgärden.
  • Värderingsprotokoll ska bifogas. Naturvårdsverkets kontouppgifter kan fyllas i (Danske Bank, BG: 5050-7730).
  • Bifoga tydliga kartor som visar ledningens sträckning, endast inom Naturvårdsverkets fastighet. Kartbilagorna ska dels innehålla en detaljerad karta (i spannet 1:1000 – 1:5000) som beskriver rättighetens lokalisering, dels en mer orienterande karta i lämplig större skala. Se exempel på översiktlig och detaljerad karta nedan. Om det är möjligt vill vi även ha en fil i dxf- eller shape-format. 

Ovanstående gäller även om det är servitutsavtal som skickas in.

För ytterligare information, se instruktioner samt mall nedan.

Instruktion till ledningsägare som önskar dra ledningar i Naturvårdsverkets mark (docx)

Mall: Markupplåtelseavtal – ledning (docx)

Exempel: Översiktskarta (pdf)

Exempel: Detaljerad kartbilaga (pdf)

Frågor och svar

Svar: Nej, inte all mark men viss.

En nationalpark kan bara bildas på fastighet ägd av staten. Naturvårdsverket är utsedd av regeringen att vara den fastighetsförvaltande myndighet som förvaltar bl.a. nationalparkfastigheter, därav äger Naturvårdsverket i stort sett alla nationalparker.

Naturreservat kan däremot bildas på mark ägd av annan än staten och det är därför olika för olika naturreservat vilka områden som ägs av privatpersoner, Naturvårdsverket eller andra fastighetsägare. Det är vanligt att ett naturreservat har ett delat ägande mellan olika markägare.

Svar: Nya arrendeavtal tecknas i huvudsak av våra uppdragstagare, dvs länsstyrelsen i det aktuella länet, Stiftelsen Tyrestaskogen eller Laponiatjuottjudus. Kontakta dem för mer information om förutsättningarna.

Svar: För rätten att överlåta ett arrende gäller olika regler för olika typer av arrenden. Vanligt är att det krävs godkännande från fastighetsägaren. Det är därför en god ide att kontakta den uppdragstagare som förvaltar det område vari arrendet finns, dvs länsstyrelsen i det aktuella länet, Stiftelsen Tyrestaskogen eller Laponiatjuottjudus

Svar: Enligt Naturvårdsverkets uppdrag får myndigheten inte äga byggnader som inte behövs i verksamheten, det vill säga naturvårdsändamål, eller av andra skäl bör blir kvar i statlig ägo.

Om en byggnad inte behövs för reservatets förvaltning och det saknas förutsättningar för att hitta en lämplig köpare, eller om byggnaden är i ett sådant skick att det är olämplig av ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl att renovera den kan det bli aktuellt med en rivning. Det kan även bli aktuellt att riva byggnaden om annan form av avyttring bedöms motverka syftet med det skyddade området eller står i strid med områdets föreskrifter.

Svar: En byggnad eller anläggning kan vara både markägarens eller förvaltaren av det skyddade områdets ansvar. En god ide är att kontakta den uppdragstagare som förvaltar det område vari byggnaden finns, dvs länsstyrelsen i det aktuella länet, Stiftelsen Tyrestaskogen eller Laponiatjuottjudus för mer information.