Mark och byggnader

Naturvårdsverket är idag en av Sveriges största markägare med cirka 3 600 fastigheter på en total yta om omkring 1,6 miljoner hektar mark och ca 165 000 hektar vatten.

Ytan består i huvudsak av våra skyddade områden i form av naturreservat och nationalparker. Till marken hör en mängd olika typer av byggnader som brukas eller upplåts till andra. Naturvårdsverket förvaltar även sju statliga byggnadsminnen.

Naturvårdsverkets förvaltningsuppdrag

I Naturvårdsverkets uppdrag ingår bland annat att förvärva och förvalta värdefulla naturområden för statens räkning. I processen att bilda naturreservat och nationalparker kan det ibland bli aktuellt för Naturvårdsverket att förvärva mark- och vattenområden. Det gör vi i huvudsak genom köp eller byte och är ett civilrättsligt avtal som regleras främst i reglerna i jordabalken och avtalslagen.

Av uppdraget framgår även att mark och byggnader som inte behövs inom ramen för områdesskyddsarbetet eller av andra skäl bör vara kvar i statlig ägo ska normalt avyttras. Med avyttring menas de sätt som Naturvårdsverket avvecklar sitt ägande. Det kan vara genom försäljning, bytesaffär, överföring till annan myndighet eller om det rör sig om en byggnad, även rivning.

Förvaltning genom uppdragstagare

Naturvårdsverket har gett länsstyrelserna, Stiftelsen Tyrestaskogen och Laponiatjuottjudus i uppdrag att sköta den dagliga verksamheten på stora delar av de områden som Naturvårdsverket äger.

Stiftelsen Tyrestaskogen är förvaltare inom Tyresta nationalpark och naturreservat. 

Förvaltningen i världsarvet Laponia delas mellan Laponiatjuottjudus och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Laponia omfattar Sarek nationalpark, Muddus nationalpark, Padjelanta nationalpark, Stora Sjöfallet nationalpark samt de två naturreservaten Sjaunja och Stubba.

Hyra, arrende eller andra nyttjanderättsupplåtelser

Om du är nyttjanderättshavare, har frågor om eller är intresserad av att arrendera mark, hyra byggnad eller teckna annan form av nyttjanderätt kan du kontakta våra uppdragstagare. Det är länsstyrelserna, Stiftelsen Tyrestaskogen och Laponiatjuottjudus som tar hand om det.

Nyttjanderätt eller ledningsrätt för ledningar

Ibland kan du som verksamhetsutövare eller markägare behöva ledningsrätt eller nyttjanderätt över Naturvårdsverkets mark, till exempel för fiberdragning eller elkabel. Det kan ske genom en förrättning via Lantmäteriet eller en frivillig överenskommelse med Naturvårdsverket.

För ledningsägare som önskar dra ledningar i Naturvårdsverkets mark kan Naturvårdsverkets mall användas. 

Checklista innan avtalet skickas in: 

  • Avtalet ska skickas i två exemplar och vara undertecknade av ledningshavaren. 
  • Beviljad dispens ska bifogas om ledningen går genom mark som skyddas som nationalpark, naturreservat eller andra områdesskydd som kräver dispens/tillstånd för åtgärden.
  • Värderingsprotokoll ska bifogas. Naturvårdsverkets kontouppgifter kan fyllas i (Danske Bank, BG: 5050-7730).
  • Bifoga tydliga kartor som visar ledningens sträckning, endast inom Naturvårdsverkets fastighet. Kartbilagorna ska dels innehålla en detaljerad karta (i spannet 1:1000 – 1:5000) som beskriver rättighetens lokalisering, dels en mer orienterande karta i lämplig större skala. Se exempel på översiktlig och detaljerad karta nedan. Om det är möjligt vill vi även ha en fil i dxf- eller shape-format. 

Ovanstående gäller även om det är servitutsavtal som skickas in.

För ytterligare information, se instruktioner samt mall nedan.

Instruktion till ledningsägare som önskar dra ledningar i Naturvårdsverkets mark (docx 23 kB)

Mall: Markupplåtelseavtal – ledning (docx 59 kB)

Exempel: Översiktskarta (pdf 5 MB)

Exempel: Detaljerad kartbilaga (pdf 1 MB)

Kontakt och behandling av personuppgifter