Så bildas en nationalpark

Att bilda en nationalpark tar flera år. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark och att tillgängliggöra området för besökare genom att anlägga vandringsleder samt entréer och andra anläggningar för friluftslivet. Information och dialog med lokala aktörer är viktigt genom processen.

Det är en lång process att bilda eller utvidga en nationalpark och många aktörer är delaktiga. Hela arbetet sker i dialog med lokala, regionala och nationella aktörer. 

Broschyr: Så bildas en nationalpark (pdf hos DiVA)

Så bildas en nationalpark – en översikt

Nationalparksplanen är utgångspunkten för arbetet. Information och dialog med lokala aktörer är viktiga genom hela arbetet. Delaktighet gör att nationalparken får en bättre utformning.

Grund för att bilda nationalpark

Riksdagen har antagit 16 mål för miljön i Sverige som bland annat innebär att viska skydda mer skog, mark och vatten från exploatering. Att skydda natur är en viktig del i det internationella miljöarbetet inom FN och EU. Nationalpark är en skyddsform som används över hela världen. 

De flesta bestämmelser om att bilda nationalpark finns i miljöbalkens sjunde kapitel och nationalparksförordningen. 

Beslutet om nationalpark tas av riksdagen

När markfrågorna är lösta och det finns en samsyn kring att bilda nationalpark i området lämnar Naturvårdsverket ett förslag om att bilda en nationalpark till regeringen. Ofta har förslaget varit på remiss, det vill säga att alla berörda aktörer har fått komma med synpunkter. 

Regeringen lämnar frågan till riksdagen som beslutar om parken får bildas. Regeringen beslutar därefter att området är nationalpark, anger dess syfte och gränser. Sedan beslutar Naturvårdsverket om föreskrifter (vilka regler som ska gälla i parken) och skötselplan (hur parken ska skötas). 

Vanliga frågor efter bildande