Så bildas en nationalpark

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎december‎ ‎2023

Att bilda eller utvidga en nationalpark tar lång tid. Här berättar vi mer om hur arbetet går till.

Det är en lång process att bilda eller utvidga en nationalpark och många aktörer är delaktiga. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark och att tillgängliggöra området för besökare genom att anlägga vandringsleder samt entréer och andra anläggningar för friluftslivet. Information och dialog med lokala, regionala och nationella aktörer är viktigt genom  hela processen.

Broschyr: Så bildas en nationalpark (pdf i DiVA)

Så bildas en nationalpark – en översikt

Nationalparksplanen är utgångspunkten för arbetet. Information och dialog med lokala aktörer är viktiga genom hela arbetet. Delaktighet gör att nationalparken får en bättre utformning.

Skogsstig med två människor på
Tärnekullerundan i Tivedens nationalpark. Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen

Steg i arbetet med att bilda en nationalpark

 • Diskussioner mellan kommuner, länsstyrelser och Naturvårdsverket startar.
 • Området kartläggs. Vad tycker boende, företag och organisationer om en nationalpark i området? Hur används området idag?

Om aktörerna är övervägande positiva, tar Naturvårdsverket ett beslut att starta arbetet att bilda en nationalpark. Det sker efter diskussioner med kommunerna och länsstyrelsen i området.

 • En projektplan arbetas fram.
 • Styr-, arbets- och referensgrupper bildas.
 • Områdets naturvärden kontrolleras och fakta samlas in.
 • Ett förslag till vilka markområden som bör finnas med i nationalparken arbetas fram.
 • Naturvårdsverket förhandlar med markägare om att köpa eller byta marken inom nationalparkens gränser.
 • Syfte, föreskrifter och skötselplan för nationalparken arbetas fram.
 • En plan för anordningar för friluftsliv arbetas fram, exempelvis entréer, nya vandringsleder, rastplatser och alternativ för information.
 • Förslagen skickas på remiss till berörda aktörer som kan komma med synpunkter.

Om svaren på remissen är positiva föreslår Naturvårdsverket regeringen/riksdagen att bilda nationalpark.

 • När alla förberedelser är klara föreslår Naturvårdsverket regeringen att bilda nationalpark.
 • Regeringen föreslår riksdagen att bilda nationalpark
 • Riksdagen beslutar att nationalparken får bildas
 • Regeringen beslutar om syfte, avgränsning och förordning för nationalparken.
 • Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter och skötselplan.

Om regeringen, riksdagen och Naturvårdsverket beslutar om nationalpark startar arbetet med invigning av nationalparken.

Information och dialog med lokala aktörer.

 • Länsstyrelsen eller utsedd organisation sköter nationalparken utifrån skötselplanen.

Information och dialog med lokala aktörer.

Grund för att bilda nationalpark

Riksdagen har antagit 16 mål för miljön i Sverige som bland annat innebär att viska skydda mer skog, mark och vatten från exploatering. Att skydda natur är en viktig del i det internationella miljöarbetet inom FN och EU. Nationalpark är en skyddsform som används över hela världen. 

De flesta bestämmelser om att bilda nationalpark finns i miljöbalkens sjunde kapitel och nationalparksförordningen. 

Beslutet om nationalpark tas av riksdagen

När markfrågorna är lösta och det finns en samsyn kring att bilda nationalpark i området lämnar Naturvårdsverket ett förslag om att bilda en nationalpark till regeringen. Ofta har förslaget varit på remiss, det vill säga att alla berörda aktörer har fått komma med synpunkter. 

Regeringen lämnar frågan till riksdagen som beslutar om parken får bildas. Regeringen beslutar därefter att området är nationalpark, anger dess syfte och gränser. Sedan beslutar Naturvårdsverket om föreskrifter (vilka regler som ska gälla i parken) och skötselplan (hur parken ska skötas). 

Vanliga frågor efter bildande

Då planerar arbetsgruppen för en invigning av nationalparken. Invigningen har ofta karaktären av manifestation och folkfest.

Nationalparken sköts av länsstyrelsen eller annan av regeringen utsedd organisation i området. Förvaltaren följer den skötselplan som beslutats.

Skötseln av nationalparken ska ge naturupplevelser och ökad kunskap om naturen. I en nationalpark jobbar man för att naturen ska vara tillgänglig. Det kan handla om att rusta upp vägar och byggnader, anlägga nya vandringsleder och entréer, sätta upp tavlor för information och göra rastplatser och så vidare.

Informationen om och i nationalparkerna följer varumärket ”Sveriges nationalparker”. Guldkronan är en symbol för de svenska nationalparkerna. I vissa nationalparker finns ett naturum, ett besöksscenter, en port ut i naturen.