Ämnesområde

Miljöföroreningar

Bil under bråte

Miljöföroreningar är ämnen som kan ha en skadlig inverkan på miljön. De kan vara giftiga, långlivade, och tas upp av levande organismer.

Miljöföroreningar kan vara både organiska ämnen som PCB och dioxiner eller oorganiska ämnen, som metaller. Vilka effekter som miljöföroreningar kan orsaka i miljön varierar stort och beror av många olika faktorer. Avgörande är vilka egenskaper dessa ämnen har, vilka mängder som släpps ut samt vilka halter i miljön eller i djur och människor som det resulterar i. Negativa effekter av miljöföroreningar kan vara antingen akuta eller kroniska och bero av exponering under en kort tid eller efter en lång kontinuerlig exponering. 

Arbete sker löpande hos många olika aktörer i samhället för att både minska användning och utsläpp av skadliga ämnen samt för att öka kunskapen om spridning och effekter på människa och miljö. 

Miljöpåverkan

Gifter i miljön

Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. Här hittar du fakta om miljögifter och olika typer av gifter som påverkar miljön.

Läs mer om olika typer av miljögifter
Rök ur skorstenar på industri

Olika typer av gifter i miljön

Data och statistik

Genom data från miljöövervakning, statistik om utsläpp och andra undersökningar bidrar Naturvårdsverket med kunskap om miljögifters spridning och effekter. Tillsammans med annan information används denna data för att bedöma miljöstatus och effektiviteten av vidtagna åtgärder samt identifiera behov av nya åtgärder. Detta med syfte att i slutändan minska utsläpp och påverkan av miljögifter till gagn för människan och allt annat levande.

Skadliga ämnen i vattenmiljö

  Skadliga ämnen i luftmiljö

   Skadliga ämnen i människa och djur

    Arbetet med miljögifter

    Naturvårdsverket arbetar tillsammans med många andra aktörer att föreslå och genomföra åtgärder inom området samt bidrar kontinuerligt med kunskap och vetenskapligt underbyggda fakta om förekomst och effekter av miljögifter.

    Arbetet med miljögifter

    Miljöövervakning följer tillståndet i miljön

    Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. Tillståndet och förändringar i miljön dokumenteras av den svenska miljöövervakningen, som samordnas av Naturvårdsverket. De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen.

    Läs mer
    Groda

    Bekämpningsmedel

    Bestämmelser om bekämpningsmedel syftar till att nå en hållbar användning av bekämpningsmedel och minska de risker och konsekvenser som användningen innebär för människors hälsa och miljön.

    Vem gör vad?

    Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller hantering av kemikalier i samband med yrkesmässig verksamhet samt regler om avfallshantering. 

    Nedan kan du läsa mer om ansvarsfördelningen mellan myndigheter och andra verksamheter.

    Vägledning och stöd

    Vägledningarna är avsedda för verksamhetsutövare som hanterar kemikalier i sin yrkesmässiga verksamhet och för tjänstemän vid myndigheter med tillsyn av dessa frågor.

    Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller hantering av kemikalier i samband med yrkesmässig verksamhet samt regler om avfallshantering.

    Vägledning och stöd inom bekämpningsmedel

     Gifter & miljö 2020

     Gifter & Miljö presenterar resultat från den nationella miljögiftsövervakningen som mäter halter och påverkan av miljöfarliga ämnen i Sverige. Årets rapport har temat nya utmaningar och gamla synder.

     Läs rapporten

     Utforska publikationer

     Hitta fler publikationer inom ämnet.

     Läs mer