Ämnesområde

Miljöföroreningar

Bil under bråte

Miljöföroreningar är ämnen som kan ha en skadlig inverkan på miljön. De kan vara giftiga, långlivade, och tas upp av levande organismer.

Miljöföroreningar kan vara både organiska ämnen som PCB och dioxiner eller oorganiska ämnen, som metaller. Vilka effekter som miljöföroreningar kan orsaka i miljön varierar stort och beror av många olika faktorer. Avgörande är vilka egenskaper dessa ämnen har, vilka mängder som släpps ut samt vilka halter i miljön eller i djur och människor som det resulterar i. Negativa effekter av miljöföroreningar kan vara antingen akuta eller kroniska och bero av exponering under en kort tid eller efter en lång kontinuerlig exponering. 

Arbete sker löpande hos många olika aktörer i samhället för att både minska användning och utsläpp av skadliga ämnen samt för att öka kunskapen om spridning och effekter på människa och miljö. 

Om gifter i miljön

För vissa miljögifter så har användningen reglerats och utsläppen minskat vilket lett till lägre halter i både människa och miljön. Långlivade miljögifter kan dock finnas kvar i miljön under en väldigt lång tid även efter att de har förbjudits och dessutom transporteras långt via luft eller vatten. Internationellt arbete är därför viktigt för att minska spridningen av miljögifter. 

Samtidigt som det införts åtgärder som minskat både användning och utsläpp av kända miljögifter står vi ständigt inför nya utmaningar då reglerade ämnen ersätts av nya ämnen med liknande egenskaper. Det saknas många gånger kunskap om dessa ämnens användning och spridning samt deras påverkan på människa och miljö. Den nationella miljöövervakningen av miljögifter kan svara på vilka ämnen som vi hittar i miljön och i människor, hur exponeringen sker samt förändringar över tid. Detta gör det möjligt att se om åtgärder för att minska användning och utsläpp har haft önskad effekt, upptäcka nya hot och identifiera om fler åtgärder behövs.

Miljögifter - organiska ämnen

Läs mer

  Metaller som miljögift

  Läs mer

   Miljöfarliga ämnen i vattenmiljön

   Flera miljögifter i vattenmiljön har minskat kraftigt de senaste årtiondena, men på vissa platser i Östersjön och Västerhavet finns ändå alltför höga halter kvar.

   Läs mer

   Data och statistik

   Genom data från miljöövervakning, statistik om utsläpp och andra undersökningar bidrar Naturvårdsverket med kunskap om miljögifters spridning och effekter. Tillsammans med annan information används denna data för att bedöma miljöstatus och effektiviteten av vidtagna åtgärder samt identifiera behov av nya åtgärder. Detta med syfte att i slutändan minska utsläpp och påverkan av miljögifter till gagn för människan och allt annat levande.

   Skadliga ämnen i vattenmiljö

    Skadliga ämnen i luftmiljö

     Skadliga ämnen i människa och djur

      Arbetet med miljögifter

      Naturvårdsverket arbetar tillsammans med många andra aktörer att föreslå och genomföra åtgärder inom området samt bidrar kontinuerligt med kunskap och vetenskapligt underbyggda fakta om förekomst och effekter av miljögifter.

      Arbetet med miljögifter

      Miljöövervakning följer tillståndet i miljön

      Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. Tillståndet och förändringar i miljön dokumenteras av den svenska miljöövervakningen, som samordnas av Naturvårdsverket. De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen.

      Läs mer
      Groda

      Bekämpningsmedel

      Bestämmelser om bekämpningsmedel syftar till att nå en hållbar användning av bekämpningsmedel och minska de risker och konsekvenser som användningen innebär för människors hälsa och miljön.

      EU:s ramdirektiv för en hållbar användning av bekämpningsmedel trädde i kraft i november 2009 och införlivas bland annat genom förordningen om bekämpningsmedel (SFS 2014:425). 

      Direktivet reglerar inledningsvis användningen av växtskyddsmedel.Tanken är att det på sikt även ska omfatta biocider, dvs. bekämpningsmedel för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom t.ex. båtbottenfärger eller träskyddsmedel). Direktivet innehåller bland annat krav och bestämmelser för

      • Nationella handlingsplaner med mål, åtgärder och tidsplaner
      • Utbildning
      • Försäljning
      • Funktionstest av spridningsutrustning
      • Förbud mot flygbesprutning
      • Minskad användning och risker i särskilda områden
      • Integrerat växtskydd.

      Naturvårdsverket har ansvar för tillsynsvägledning när det gäller användning av bekämpningsmedel utanför jordbruk och professionell trädgårdsodling. Vi hanterar också ansökan om tillstånd till myggbekämpning.

      Vem gör vad?

      Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller hantering av kemikalier i samband med yrkesmässig verksamhet samt regler om avfallshantering. 

      Nedan kan du läsa mer om ansvarsfördelningen mellan myndigheter och andra verksamheter.

      Vägledning och stöd

      Vägledningarna är avsedda för verksamhetsutövare som hanterar kemikalier i sin yrkesmässiga verksamhet och för tjänstemän vid myndigheter med tillsyn av dessa frågor.

      Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller hantering av kemikalier i samband med yrkesmässig verksamhet samt regler om avfallshantering.

      Vägledning och stöd inom bekämpningsmedel

       Publikationer

       Gifter & miljö 2020

       Gifter & Miljö presenterar resultat från den nationella miljögiftsövervakningen som mäter halter och påverkan av miljöfarliga ämnen i Sverige. Årets rapport har temat nya utmaningar och gamla synder.

       Läs rapporten

       Utforska publikationer

       Hitta fler publikationer inom ämnet.

       Läs mer