Scenario för Sveriges växthusgasutsläpp

Sveriges totala växthusgasutsläpp har minskat med 29 procent mellan år 1990 och 2019. Enligt det senaste scenariot kommer utsläppen fortsätta minska.

Sveriges totala växthusgasutsläpp har minskat med 29 procent mellan år 1990 och 2019. I scenariot fortsätter utsläppen minska till 2040. Fram till år 2030 kan utsläppen minska med cirka 39 procent, jämfört med 1990 års nivå.

Utsläpp från bostäder, industrin, jordbruk och inrikes transporter minskar mest

Utsläppsminskningar i scenariot sker från alla sektorer, men mest från inrikes transporter, uppvärmningen av bostäder och lokaler, från industrin och från jordbruket.

Utsläppen från inrikes transporter har minskat de senaste åren och minskar ytterligare i scenariot genom ökad energieffektivisering och fortsatt tillförsel av biobränslen. Minskningen för utsläpp kopplat till uppvärmningen av bostäder och lokaler beror på en fortsatt utfasning av fossila bränslen i enskilda värmekällor och att andra uppvärmningsalternativ som exempelvis värmepumpar ökar. Utsläppsminskningar sker även inom jordbruket vilket beror på ett minskat djurantal och en ökad produktivitet. De totala utsläppen från industrin (processutsläpp samt förbränning) minskar under scenarioperioden, vilket kan förklaras av övergång från fossila bränslen till el och biogena bränslen. Utsläpp från avfallsdeponier fortsätter att minska stadigt tack vare deponiförbuden.

Om scenariot

Sverige rapporterade scenariot för Sveriges växthusgasutsläpp till EU den 15 mars 2021 i rapporten Report for Sweden on climate policies and measures and on projections, (se länk till höger). Denna rapportering är reglerad under EU förordning 2018/1999 och ska ske vartannat år. I scenariot är hänsyn tagen till befintliga styrmedel, dvs alla styrmedel som fanns beslutade till juni 2020. Scenariot rapporteras tillsammans med en beskrivning av de viktigaste styrmedlen på klimatområdet. Tillsammans med ett referensfall redovisas några känslighetsfall, där några parametrar har ändrats.

EU-kommissionen använder medlemsländernas nationella scenarion för att bedöma hur EU och medlemsländerna ligger till när det gäller att klara sina åtaganden.

EEA sammanställer årligen EU:s medlemsländers scenarier i en rapport, den senaste sammanställningen gjordes i Trends and projections in Europe 2020.

Som underlag till det svenska scenariot används bland annat Energimyndighetens långtidsscenarier för Sveriges energisystem, underlag från Jordbruksverket och från SLU. Scenariot beräknas sektorsvis med hjälp av modeller eller trendframskrivning. Även expertbedömningar görs för att bedöma hur olika sektorer utvecklas framöver.

Resultatet ska tolkas med försiktighet, då scenariot innehåller stora osäkerheter.

Nästa rapportering till EU sker den 15 mars 2023.