Energins påverkan på miljön

Granskad: ‎den ‎14‎ ‎december‎ ‎2023

Alla energislag påverkar miljön. Därför har energisektorn och alla som använder energi ett ansvar att bidra till minskad miljöpåverkan.

Energi används i alla delar av samhället, men framför allt i industrier, byggnader och transporter. I dessa sektorer används bränslen i till exempel fabriker och bilar, men bränslen förbrukas även vid produktion av el och fjärrvärme som distribueras till bland annat byggnader. När bränslen används sker utsläpp. Utsläppen från biobränslen förstärker inte växthuseffekten och klimatförändringarna, men utsläppen innehåller kväveoxider och partiklar.

För flödande energikällor som sol, vind och vatten orsakar tillverkningen av material och utrustning utsläpp på samma sätt som tillverkningen av andra energianläggningar. Vindkraft, vattenkraft och solenergi ger däremot inte upphov till utsläpp av växthusgaser under användningsfasen.

Miljöpåverkan från olika energislag 

De olika energislagen påverkar miljön vid utvinning, omvandling, distribution och användning.

Miljöpåverkan från fossila bränslen

Förbränning av olja, kol, torv och fossilgas (naturgas), så kallade fossila bränslen, är den största källan till utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider i Sverige. Utsläppen påverkar klimatet, ger upphov till försurning av skog och mark och orsakar hälsoproblem.

Kärnkraftens miljöpåverkan

Kärnkraftens största miljöpåverkan är strålningsrisker och miljöeffekter vid uranbrytning och när använt kärnbränsle och annat kärnavfall ska slutförvaras i berggrunden.

Den 27 januari 2022 beslutade regeringen att bevilja Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) tillstånd enligt kärntekniklagen att uppföra, inneha och driva en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle. Beslutet innehåller villkor om att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska göra en fortsatt stegvis prövning av anläggningen. Regeringen har även beslutat om tillåtlighet enligt miljöbalken.

Kärnkraftverk släpper också ut små mängder radioaktiva ämnen till luften samt påverkar havsmiljön när använt kylvatten höjer temperaturen på havsvattnet. Vissa andra kraftverk spiller också värme i vattendrag men i mycket mindre omfattning.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är den myndighet som granskar och övervakar kärnkraftsanläggningar och slutförvaring av kärnavfall.

Miljöpåverkan från förnybara energislag

Vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränsle är förnybara energislag, som påverkar miljön på olika sätt.

Vattenkraftverk kan till exempel försämra livsmiljöer och spridningsvägar för djur och växter.

Vid byggandet av vindkraftverk bör man ta hänsyn till områden med höga naturvärden eller hotade arter.

Träddelar som inte kan användas till virke eller pappersmassa tas ur skogen för att användas som biobränsle, men det bör göras på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden bevaras.

Så minskar vi utsläppen från bränslen 

Utsläppen av koldioxid beror på hur mycket energi som används och kolhalten i de bränslen som eldas. Olja och fossilgas kan ofta bytas ut mot något annat bränsle som ger mindre klimatpåverkan, exempelvis träflis i ett fjärrvärmeverk eller träpellets i den egna pannan.

När vi förbränner bränslen i en braskamin eller i större anläggningar som värmeverk släpps det ut luftföroreningar i form av bland annat kolväten, kväveoxider och partiklar. Utsläppen påverkas av både bränsleslag, utrustning och hur man eldar.

I allmänhet är det lättare att hantera utsläppen i större pannor än i mindre anläggningar och fordon. Men för både större och mindre anläggningar går det att minska utsläppen genom att använda mer förädlade bränslen och bättre teknik. Byt ved till pellets och äldre pannor till nyare, gärna med ackumulatortank. Byt fordonsbränsle till ett förnybart drivmedel. Satsa på effektivare förbrännings- och reningsteknik i större anläggningar.

Minskad svavelhalt i olja och förbättrad reningsteknik har bidragit till att kraftigt minska svavelutsläppen i Sverige under de senaste decennierna. Utsläppen av partiklar från större anläggningar kan minskas genom bättre reningsteknik och så kallad rökgaskondensering. Vid småskalig vedeldning sker utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC), partiklar och kolmonoxid. Med modern teknik och rätt sätt att elda kan utsläppen minska avsevärt.