Bidrag för klimatanpassningsåtgärder

Naturvårdsverket tillhandahåller ett flertal olika finansieringsstöd som kan sökas av kommuner, länsstyrelser, organisationer och andra aktörer för genomförande av klimatanpassningsåtgärder.

Nedan följer en lista på bidrag för klimatanpassningsåtgärder som kan sökas genom Naturvårdsverket:

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag för att stimulera kommunala och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Bidrag kan sökas för naturvårdsinsatser som bidrar klimatanpassning så som hantering av översvämningsrisker, grundvattenbildning eller flödesutjämning. Det är endast kommuner som kan söka LONA-bidrag, men projekt kan även initieras och drivas av lokala initiativtagare.

Det finns tre olika bidragsområden för LONA: ordinarie LONA, LONA våtmark (2020–2022) samt LONA-pollinering. Våtmarksprojekt kan få finansiering med upp till 90 % av projektkostnaden, medan övriga områden kan beviljas 50 % av kostnaden.  

LONA-bidraget

Exempel på klimatanpassningsprojekt med finansiering från LONA-bidraget 

Ängelholms kommun i Skåne har beviljats medel för att utreda lämpliga lägen att anlägga våtmarker i ett avrinningsområde. Detta i syfte att fördröja och stärka vattenmagasinering i landskapet som minskar översvämningsrisker nedströms.

Mer om projektansökan i LONA-tjänsten 

LIFE är ett EU-program som årligen ger finansiellt stöd till olika miljöprojekt. Inom flera av projektområdena inom LIFE (exempelvis klimatbegränsning och klimatanpassning) kan medel sökas för finansiering av klimatanpassningsåtgärder. Stödet kan sökas av länsstyrelser kommuner, organisationer eller myndigheter och kan motsvara mellan 60–95 % av den totala projektkostnaden. Ansökan utförs antingen enskilt eller i samverkan mellan flera aktörer. Naturvårdsverket vägleder sökande i Sverige och tar därmed emot projekttider och bistår med stöd i ansökningsprocessen.  

Mer om finansieringsansökan genom LIFE-programmet

Exempel på klimatanpassningsprojekt med finansiering från LIFE-programmet  

LIFE Coast Adapt är ett LIFE-finansierat klimatanpassningsprojekt som undersöker olika former av naturbaserade lösningar för att reducera negativa effekter av kusterosion i Skåne. Projektet pågår mellan 2019–2022 och genomförs i samverkan mellan Ystad kommun, Lomma kommun, Helsingborgs kommun, Länsstyrelsen, Lunds universitet, Skånes Kommuner och Region Skåne.

Mer om LIFE Coast Adapt

Naturvårdsverkets Nationella plan för prioritering av ansökningar om statligt stöd syftar till att säkerställa att avhjälpandeåtgärder vidtas i de mest prioriterade, förorenade områdena i landet. Planen är utgångspunkt vid den nationella prövningen av länsstyrelsernas ansökningar om statligt åtgärdsbidrag. Sedan 2020 finns hänsyn till klimatrelaterade risker med som ett av urvalskriterierna för beviljande av åtgärdsbidrag.  

Mer om statligt stöd för avhjälpande av föroreningsskador

Genom Naturvårdsverket kan finansieringsbidrag för sanering av förorenad mark inför bostadsbyggande sökas. Bidragets primära syfte är avhjälpande av föroreningsskador men kan även sökas för sanering av natur/grönområde i anslutning till bostadsområdet. Bidraget kan på så sätt nyttjas för att bevara grönområden som är viktiga ur klimatanpassningssynpunkt.  

Statlig finansiering av förorenade områden

Andra finansieringsstöd

På webbportalen klimatanpassning.se kan du läsa mer om olika former för finansieringsstöd för arbete med klimatanpassning.