Jakt på säl

Naturvårdsverket delar ansvaret för sälförvaltning med Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturhistoriska riksmuseet.

Naturvårdsverket ansvarar för delarna som rör jakt. Skydds- eller licensjakt på säl kan tillåtas bland annat om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Naturvårdsverket kan fatta beslut om skyddsjakt på samtliga sälarter. För gråsäl kan myndigheten även fatta beslut om licensjakt. Jakttiderna är satta för att ge så goda förutsättningar som möjligt för jakten samtidigt som hänsyn tas till sälarnas behov av ro under kutningstiden. Vid inventering kan vissa områden under en period vara undantagna från jakttiden. 

Den som ska jaga säl måste före jakten kontrollera hur många sälar som finns kvar på respektive kvot. Det går att göra genom att besöka Naturvårdsverkets hemsida eller genom att kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst. Jakten ska avbrytas när kvoten är fylld. Skjutna sälar ska rapporteras till Naturvårdsverket och bärgas när det är möjligt. I vissa fall ska provtagning ske. Syftet med provtagningen är bland annat att övervaka sälarnas hälsa och fortplantning. Säljägare som skickar in prover till Naturhistoriska riksmuseet får ekonomisk ersättning. Länkar till handledning och instruktioner för insamling av prover finns på denna sida. 

Samtliga villkor som gäller vid jakt på säl som exempelvis jakttid, tillåtna områden, tilldelning, provtagning, jakt från båt, jaktmedel med mera, framgår av respektive beslut. 

Beslut om jakt på säl 

Rapportera in fälld säl

Skyddsjakt 

Det förekommer skador på fisket från säl. Sälar kan trasa sönder fiskeredskap och äta upp fisken i dem. Sälar kan också skada känsliga fiskbestånd. Om förebyggande metoder inte räcker för att förhindra skadorna kan Naturvårdsverket ge tillstånd till skyddsjakt för att förebygga allvarliga skador och skydda fisk. 

Det finns två olika former av skyddsjaktsbeslut: 

Beslut om skyddsjakt på Naturvårdsverkets initiativ 

När Naturvårdsverket fattar beslut om skyddsjakt på eget initiativ krävs ingen ytterligare ansökan. Skyddsjakt efter säl får enligt dessa beslut endast bedrivas i enlighet med de villkor som framgår av respektive beslut.  

Beslut om skyddsjakt efter ansökan från en enskild 

Naturvårdsverket kan också besluta om skyddsjakt på säl efter ansökan från enskild person. Ansökan om skyddsjakt på säl skickas till Naturvårdsverket. 

Beslut om licensjakt på gråsäl 

Licensjakt efter gråsäl är tillåten i samtliga län med kust mot Östersjön. Till skillnad mot skyddsjakt kan licensjakten bedrivas utan krav på de villkor som finns för skyddsjakt.  

Mer information