Så används viltvårdsavgiften

Den som jagar i Sverige ska varje jaktår betala viltvårdsavgiften. Som bevis på att jägaren betalat avgiften får jägaren ett jaktkort som alltid ska tas med på jakt.

Viltvårdsavgifterna samlas i Viltvårdsfonden. Viltvårdsfonden ska användas för att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen. Vilt avser samtliga arter av vilda däggdjur och fåglar och dessa ska vårdas i syfte att bevara landets viltbestånd och främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna. Viltvårdsavgiften tillkom år 1938.

Regeringen fattar beslut om hur medel i Viltvårdsfonden ska fördelas. Viltvårdsavgifterna förvaltas av Kammarkollegiet i Viltvårdsfonden.

Så här betalar du viltvårdsavgiften så att du får ditt statliga jaktkort  

Kammarkollegiets information om viltvårdsavgift och Viltvårdsfonden (kammarkollegiet.se)   

Naturvårdsverkets uppdrag

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag ansvar för följande delar som finansieras av Viltvårdsfonden.

Viltforskning

Forskning som finansieras via Viltvårdsfonden syftar till att utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för hållbar förvaltning av vilt. För år 2022 tilldelades Naturvårdsverket 23 miljoner kronor för finansiering av viltforskning.

Viltforskning

Pröva frågor om vissa bidrag ur Viltvårdsfonden

Naturvårdsverket kan fördela högst 16,8 miljoner kronor per år i bidrag till ideella riksomfattande organisationer vars verksamhet dels främjar jakt och annan viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagen. För bidragsår 2022 har fyra organisationer beviljats bidrag med totalt 9 851 600 sek. 

Fördela bidrag ur viltvårdsfonden till ideella organisationer  

Ombesörja att åtgärder inom adaptiv klövviltförvaltning, vilt och trafik och viltövervakning utförs

Från och med 1 juli 2022 ska Naturvårdsverket se till att åtgärder för viltövervakning, adaptiv klövviltförvaltning och att minska lidandet för trafikskadat vilt utförs. En upphandling av dessa uppdrag har genomförts. För sista halvåret 2022 uppgår kostnaden för detta till 9,4 MSEK. 

Regeringsuppdrag: Främja viltvården med medel från Viltvårdsfonden 

För detta uppdrag, samt för uppdraget med prövning av bidrag till ideella riksomfattande organisationer, får Naturvårdsverket använda högst 38 miljoner kronor om året varav 2,4 miljoner kronor för egna personalkostnader.

Jaktkorts- och jägarexamensregistret

Regeringen beslutar årligen om ersättning till Naturvårdsverkets kostnader för jaktkorts- och jägarexamensregistret. Ersättningen avser kostnaderna för registerverksamheten, exklusive de kostnader som finansierats genom avgifter för att genomgå jägarexamen. Regeringen beslutade under 2021 om en ersättning för kostnader under 2020 med 4 540 417 sek.

Jaktkort och jägarexamen

Provtagning av säl

Naturvårdsverket fattar med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande nr 47 den 14 juni 1974 om ersättning för sälar årligen beslut om ersättning för Naturhistoriska riksmuseets omkostnader för sälprovtagning. Provtagningen sker i miljöövervakningssyfte för att undersöka sälens hälsotillstånd med avseende på miljögifter. För 2021 var kostnaden 740 797 kronor.

Nationell miljöövervakning av säl

Regeringens beslut om förändringar angående Viltvårdsfonden

Regeringen fattade i början av 2021 beslut att uppdra åt Naturvårdsverket att, med iakttagande av upphandlingsregler, se till att vissa åtgärder utförs. Dessa åtgärder, som tidigare utfördes av Svenska Jägareförbundet inom regeringens Jakt- och viltvårdsuppdrag, var viltövervakning, adaptiv klövviltförvaltning, minska lidandet inom vilt och trafik och andra relevanta viltvårdsåtgärder. Naturvårdsverket har nu upphandlat dessa tjänster och Svenska Jägareförbundet vann alla upphandlingarna. Avtalen för samtliga tjänster träder i kraft den 1 juli 2022 i samband med det nya jaktåret 2022/2023. 

Samtidigt fattade regeringen beslut om att inrätta en ny förordning gällande bidrag till riksomfattande ideella organisationer i syfte att främja viltvården. Naturvårdsverket fick i uppdrag att pröva bidragsansökningarna. Bidrag har med stöd av den förordningen betalats under 2021 och 2022. Tidigare fattade regeringen beslut om bidrag till liknande organisationer och har då exempelvis beslutat om bidrag till Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och Naturskyddsföreningen.

Övriga regeringsbeslut och förordningar angående Viltvårdsfonden 

Regeringen har för 2022 även fattat beslut om medel till Statens veterinärmedicinska anstalt för fallviltsundersökning och om bidrag till Svenska Jägareförbundet. 

Regeringen har beslutat om förordningar som reglerar ersättning ur Viltvårdsfonden, exempelvis för vissa kostnader för administration av viltvårdsområden, vissa kostnader kring hantering av vilt som tillfaller staten samt bidrag till vissa ideella organisationer.

2 § Förordning (1980:896) om viltvårdsområden 

40 a § Jaktförordning (1987:905)  

Förordning (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden