Bidrag

Bidrag för att främja viltvården

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag ansvar för att pröva frågor om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Ideella riksomfattande organisationer som uppfyller de krav som framgår av styrande förordning kan beviljas organisations- eller verksamhetsbidrag från viltvårdsfonden.

Vem får söka?

Riksomfattande ideella organisationer.

Vad kan jag söka för?

Främjande av viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Ansökningsperiod

5 september till den 19 oktober 2022.

Viltvårdsfonden

Den som jagar i Sverige ska betala viltvårdsavgiften varje jaktår. Viltvårdsavgifterna samlas i viltvårdsfonden som används för att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen. Viltvårdsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och regeringen fattar beslut om hur medel i viltvårdsfonden ska fördelas.

Vill du läsa mer om hur viltvårdsfonden används förutom som bidrag till ideella riksomfattande organisationer? 

Så används viltvårdsavgiften

Om bidraget

Vilka kan beviljas bidrag?

Riksomfattande ideella organisationer som i sin verksamhet bidrar till att främja jakt och annan viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen och uppfyller förutsättningarna i övrigt.

Såväl organisationer vars medlemmar är organisationer, som de som har enskilda medlemmar, kan beviljas bidrag om verksamheten stödjer bidragets syfte.

Vilka kan inte få bidrag?

Naturvårdsverket har gjort bedömningen att bidrag ur viltvårdsfonden enligt förordningen inte kan beviljas till stiftelser eller ekonomiska föreningar.

Enligt förordningen får organisationsbidrag inte lämnas till den organisation som har fått ett annat statligt organisationsbidrag för samma bidragsår.

Bidrag får enligt förordningen heller inte finansiera ekonomisk verksamhet, eller lämnas till organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Läs mer om kraven som organisationen måste uppfylla för att få bidrag här:

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att pröva frågor om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Prövningen kommer göras i enlighet med Förordning (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden.

Nyheter inför denna ansökningsomgång

Regeringen har utfärdat en del ändringar i förordningen (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden, vilken styr Naturvårdsverkets bidragsgivning till ideella riksomfattande organisationer.

Följande ändringar påverkar bidragsgivningen:

 • Ändringen av 5 § innebär att bidrag får ges endast till en ideell organisation som i sin verksamhet främjar jakt och annan viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagen.

  Sedan ska organisationen även uppfylla de andra kraven i förordningen för att kunna beviljas bidrag.
 • 10 § upphör att gälla, vilket ökar flexibiliteten i bidragsgivningen.

  Naturvårdsverket bedömer att det är möjligt för både riksorganisationer och lokalorganisationer att få bidrag ur fonden även om organisationen i fråga har fått ett annat bidrag ur viltvårdsfonden, givet att förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Dock får organisationsbidrag inte lämnas till den organisation som har fått ett annat statligt organisationsbidrag för samma bidragsår.

  Naturvårdsverket ser positivt på att åtgärder som främjar viltvården görs i samverkan inom en riksorganisation och dess lokalorganisationer för att få ett samlat grepp och möjliggöra större effekt. I de fallen är det bra om organisationerna samordnar sina ansökningar om bidrag när det finns ett organisatoriskt samband mellan flera sökande.

Vad kan jag söka för?

Främjande av viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Det finns två olika bidragsformer:

 • Organisationsbidrag, kan beviljas till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli eller administration. Det ges i förhållande till organisationens medlemsantal, geografiska spridning och aktivitetsnivå.
 • Verksamhetsbidrag, ges till stöd för en specifik verksamhet och det är ett riktat bidrag till en viss eller till flera angivna verksamheter som organisationen bedriver.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel och den totala summan per år kan uppgå till maximalt 16,8 miljoner kronor.

Så här behandlar vi era personuppgifter (pdf 102 kB)

Sökanden Bidragstyp Sökt belopp (kr)
Jägarnas Riksförbund Organisationsbidrag 9 300 000
Kolsva Sport- och Jaktskytteklubb Verksamhetsbidrag 15 000
Ny Rovdjurspolitik Organisationsbidrag 300 000
Studiefrämjandet Riksförbundet Verksamhetsbidrag 780 000
Svenska ADB Klubben  Verksamhetsbidrag 500 000
Svenska Allmogejägareförbundet Verksamhetsbidrag 4 140 000
Svenska Allmogejägareförbundet Organisationsbidrag 284 758
 Svenska Jägareförbundet  Verksamhetsbidrag 1 700 000
 Svenska Jägareförbundet  Verksamhetsbidrag 764 000
 Svenska Jägareförbundet  Verksamhetsbidrag 2 030 000
 Svenska Jägareförbundet  Verksamhetsbidrag 402 000
 Svenska Jägareförbundet  Verksamhetsbidrag 1 650 600
Svenska Rovdjursföreningen  Organisationsbidrag 4 200 000
Svenska Stövarklubben  Verksamhetsbidrag 1 320 000
Vilka har sökt bidrag för 2023?

Urval och bedömningsgrunder

Ansökningar om bidrag ur viltvårdsfonden bedöms stegvis där formaliakraven för ideella organisationer enligt förordningen, prövas i första hand. Efter det följer en prövning om ansökningarna uppfyller syftet med bidraget. Om summan av ansökningar som kvalificerar sig för bidrag, tillsammans överstiger de tillgängliga medlen, i nuläget 16,8 miljoner kronor, görs en prioritering. De ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen ges företräde och prioriteras.

Som stöd i den bedömningen utgår Naturvårdsverket från följande kriterier:

 • om ansökan i huvudsak ligger i linje med Strategi för svensk viltförvaltning,
 • om ansökan inriktas mot jaktbara eller potentiellt jaktbara arter,
 • om ansökan visar på en stark koppling mellan jakt och viltvård.

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för bidrag ur viltvårdsfonden (pdf 86 kB)

Om den som ansöker om bidrag tidigare fått bidrag ur viltvårdsfonden, ska även redovisningen av vad tidigare bidrag använts till beaktas vid bedömning av ansökan. 

Beslut och utbetalning

Naturvårdsverket beräknas fatta beslut i början av 2023. Bidraget betalas ut i nära anslutning till beslutet.

Ekonomisk redovisning, rapportering och återbetalningsskyldighet

Ekonomisk redovisning och slutrapport som redovisar vad bidraget har använts till ska ha inkommit till Naturvårdsverket senast den 1 april året efter bidragsåret.

Blanketter för återrapportering av organisations- och verksamhetsbidrag för 2022 kommer att publiceras här.

Till redovisningen ska det bifogas ett intyg från organisationens revisor. Av intyget ska det framgå att revisorn har granskat redovisningen. Intyget ska också innehålla revisorns redogörelse för de iakttagelser som revisorn har gjort.

Om bidraget uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara en auktoriserad eller godkänd revisor. Redovisningen och revisorns intyg ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 1 april året efter det år då bidraget betalades ut.

Naturvårdsverket kan återkräva utbetalda medel om

 • mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har getts felaktigt eller med för högt belopp
 • bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta
 • mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 20 § förordningen vissa bidrag ur viltvårdsfonden
 • bidraget inte används för det ändamål som det har getts för
 • villkoren i beslutet inte har följts.

Beviljade bidrag för 2021 och 2022

I tabellen nedan framgår vilka organisationer som beviljats bidrag, vilken typ av bidrag och med vilket belopp.

Bidragsår Organisation Typ av bidrag Beslut
2021 Jägarnas Riksförbund Organisationsbidrag 8 400 000
2021 Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar Organisationsbidrag 300 000
2022 Jägarnas Riksförbund Organisationsbidrag 8 900 000
2022 Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar Verksamhetsbidrag 300 000
2022 Studiefrämjandet Riksförbundet Verksamhetsbidrag 297 600
2022 Svenska Älghundklubben Verksamhetsbidrag 345 000