Bidrag

Viltvårdsfonden

Ideella rikstäckande organisationer kan söka organisations- eller verksamhetsbidrag från Viltvårdsfonden. Bidragen ska främja viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Vem får söka?

Rikstäckande ideella organisationer.

Vad kan jag söka för?

Främjande av viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är 22 oktober 2021.

Viltvårdsavgiften är en fastställd avgift som samtliga jägare ska betala varje år. Avgifterna samlas in av Naturvårdsverket och bildar viltvårdsfonden som förvaltas av Kammarkollegiet. Viltvårdsavgiften ska användas för att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Naturvårdsverket är från och med den 15 februari 2021 ansvarig myndighet för att pröva frågor om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Ideella rikstäckande organisationer som uppfyller de krav som framgår av förordningen kan söka organisations- eller verksamhetsbidrag.

§

Förordning (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att pröva frågor om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Prövningen kommer göras i enlighet med Förordning (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden.

Vem får söka?

Rikstäckande ideella organisationer som uppfyller de krav som framgår av Förordning (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden kan söka bidrag.

Vad kan jag söka för?

Det finns två olika bidragsformer:

  • Organisationsbidrag
    Bidrag som ges i förhållande till organisationens medlemsantal, geografiska spridning och aktivitetsnivå.
  • Verksamhetsbidrag
    Bidrag som ges till stöd för en specifik verksamhet efter särskild prövning och som är förenat med resultatkrav.

Om en förening har fått ett annat statligt organisationsbidrag kan bidrag ur viltvårdsfonden inte beviljas under samma period. En förening kan enbart tilldelas ett enda bidrag ur viltvårdsfonden, det vill säga antingen ett organisationsbidrag eller ett verksamhetsbidrag, under en period.

Naturvårdsverket ser positivt på att åtgärder som främjar viltvården görs i samverkan inom en riksorganisation och dess lokalorganisationer. Det ger ett samlat grepp, och möjliggör större effekt. I de fall det finns ett organisatoriskt samband mellan flera sökande är det bra om organisationerna samordnar sina ansökningar om bidrag. Det kan till exempel handla om att de är verksamma inom samma område på olika nivåer. Enligt 10 § förordningen (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden får inte bidrag ges till både en riksorganisation och dess lokalorganisationer för samma bidragsår.

Bidrag kan lämnas i mån av tillgång på medel och den totala summan per år kan uppgå till maximalt 16,8 miljoner kronor.

Så ansöker du

Fyll i ansökningsblankett för det bidrag du vill söka:

Skicka ifylld blankett med bilagor via e-post till registrator senast den 22/10 2021. Ange diarienummer NV-06838-21 i ärenderaden.

registrator@naturvardsverket.se

Du kan också skicka in blanketten med bilagor i pappersformat till:

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Urval och bedömningskriterier

Rikstäckande ideella organisationer som uppfyller de krav som framgår av förordningen kan söka bidrag. Grundkraven i förordningen på vilka ideella organisationer som kan få bidrag bedöms i ett första steg. Sedan bedöms i ett andra steg om ansökningarna uppfyller syftet med bidraget. Syftet med bidragen ska vara att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen. 

Om de ansökningar som kvalificerar sig för bidrag, tillsammans överstiger 16,8 miljoner kronor görs, i ett tredje steg, en prioritering. Naturvårdsverket prioriterar då de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget. Som stöd i den bedömningen utgår Naturvårdsverket från följande kriterier:

  • om ansökan i huvudsak ligger i linje med Strategi för svensk viltförvaltning,
  • om ansökan inriktas mot jaktbara eller potentiellt jaktbara arter,
  • om ansökan visar på en koppling mellan jakt och viltvård.

Detta görs för att säkerställa en god nationell viltvård som syftar till att bevara och nyttja viltbestånd långsiktigt.

Om den som ansöker om bidrag tidigare fått bidrag ur viltvårdsfonden, ska även redovisningen av vad tidigare bidrag använts till beaktas vid bedömning av ansökan.

Bedömningskriterier - Prioritering av ansökningar om verksamhets- och organisationsbidrag ur viltvårdsfonden (pdf 84 kB)

Strategi för svensk viltförvaltning

Redogörelse avseende bidrag för 2021