Bidrag

Bidrag för att främja viltvården

Granskad: ‎den ‎23‎ ‎maj‎ ‎2023

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag ansvar för att pröva frågor om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Ideella riksomfattande organisationer som uppfyller de krav som framgår av styrande förordning kan beviljas organisations- eller verksamhetsbidrag från viltvårdsfonden.

Vem får söka?

Endast riksomfattande ideella organisationer kan beviljas bidraget.

Vad kan jag söka för?

Främjande av viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för bidragsår 2024 öppnar under sensommaren/hösten 2023.

Viltvårdsfonden

Den som jagar i Sverige ska betala viltvårdsavgiften varje jaktår. Viltvårdsavgifterna samlas i viltvårdsfonden som används för att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen. Viltvårdsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och regeringen fattar beslut om hur medel i viltvårdsfonden ska fördelas.

Vill du läsa mer om hur viltvårdsfonden används förutom som bidrag till ideella riksomfattande organisationer? 

Så används viltvårdsavgiften

Bidragsår 2023

För bidragsår 2023 kom det in 14 ansökningar om totalt cirka 27 miljoner kronor till Naturvårdsverket. Det var fyra ansökningar om organisationsbidrag och tio om verksamhetsbidrag. Den 9 februari fattade Naturvårdsverket beslut om bidrag ur viltvårdsfonden för bidragsåret 2023. Av totalt 14 ansökningar beviljades nio bidrag. 

Beslut om bidrag ur viltvårdsfonden grundar sig på förordningen om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Prövningarna av ansökningarna skedde utifrån kraven på organisationerna för att få bidrag enligt förordningen och utifrån förordningens syfte. Det vill säga utifrån hur väl ansökningarna bidrar till att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Enligt Regeringsbeslut får Naturvårdsverket årligen använda högst 16,8 miljoner kronor till bidrag enligt förordningen om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Totalsumman för de ansökningar som uppfyllde formaliakraven för 2023 översteg 16,8 miljoner kronor. Därmed prioriterade Naturvårdsverket mellan ansökningar vilket innebar att alla kvalificerade ansökningar inte beviljades det sökta beloppet. De ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen prioriterades.

Som stöd i den bedömningen utgår Naturvårdsverket från följande kriterier:

 • om ansökan i huvudsak ligger i linje med Strategi för svensk viltförvaltning,
 • om ansökan inriktas mot jaktbara eller potentiellt jaktbara arter,
 • om ansökan visar på en stark koppling mellan jakt och viltvård.

Naturvårdsverket bedömde att nio ansökningar uppfyllde alla formaliakrav som ställs på organisationerna samt förordningens syfte. Följande organisationer beviljades bidrag för bidragsår 2023: Jägarnas Riksförbund, Studiefrämjandet Riksförbundet, Svenska ADB Klubben, Svenska Jägareförbundet, samt Svenska Stövarklubben. 

Sökanden Bidragstyp Sökt belopp (kr) Belopp (kr)
Jägarnas riksförbund Organisationsbidrag 9 300 000 Beviljas sökt belopp
Kolsva Sport- och Jaktskytteklubb Verksamhetsbidrag 15 000 Avslag
Ny Rovdjurspolitik Organisationsbidrag 300 000 Avslag
Studiefrämjandet Riksförbundet Verksamhetsbidrag 780 000 Beviljas 740 000
Svenska ADB Klubben  Verksamhetsbidrag 500 000 Beviljas sökt belopp
Svenska Allmogejägareförbundet Verksamhetsbidrag 4 140 000 Avslag
Svenska Allmogejägareförbundet Organisationsbidrag 284 758 Avslag
Svenska Jägareförbundet - Nationell viltövervakning Verksamhetsbidrag 1 700 000 Beviljas sökt belopp
Svenska Jägareförbundet - Gåsförvaltning Verksamhetsbidrag 764 000 Beviljas sökt belopp
Svenska Jägareförbundet - Urbanviltförvaltning Verksamhetsbidrag 2 030 000 Beviljas 591 000
Svenska Jägareförbundet - Utbildning viltkameror Verksamhetsbidrag 402 000 Beviljas sökt belopp
Svenska Jägareförbundet - Vinginsamling Verksamhetsbidrag 1 650 600 Beviljas 1 637 000
Svenska Rovdjursföreningen  Organisationsbidrag 4 200 000 Avslag
Svenska Stövarklubben Verksamhetsbidrag 1 320 000 Beviljas 1 166 000

Bidragsår 2024

För bidragsår 2024 planeras ansökningsperioden öppnas under sensommaren/hösten 2023.

Om bidraget

Vilka kan beviljas bidrag?

Riksomfattande ideella organisationer som i sin verksamhet bidrar till att främja jakt och annan viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen och uppfyller förutsättningarna i övrigt.

Såväl organisationer vars medlemmar är organisationer, som de som har enskilda medlemmar, kan beviljas bidrag om verksamheten stödjer bidragets syfte.

Vilka kan inte få bidrag?

Naturvårdsverket har gjort bedömningen att bidrag ur viltvårdsfonden enligt förordningen inte kan beviljas till stiftelser eller ekonomiska föreningar.

Enligt förordningen får organisationsbidrag inte lämnas till den organisation som har fått ett annat statligt organisationsbidrag för samma bidragsår.

Bidrag får enligt förordningen heller inte finansiera ekonomisk verksamhet, eller lämnas till organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Läs mer om kraven som organisationen måste uppfylla för att få bidrag här:

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att pröva frågor om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Prövningen kommer göras i enlighet med Förordning (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden.

Förordningsförändringar inför ansökningsomgång 2023

Regeringen utfärdade en del ändringar i förordningen (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden, under hösten 2022.

Följande ändringar har påverkat bidragsgivningen:

 • Ändringen av 5 § innebär att bidrag får ges endast till en ideell organisation som i sin verksamhet främjar jakt och annan viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagen.

  Sedan ska organisationen även uppfylla de andra kraven i förordningen för att kunna beviljas bidrag.
 • 10 § upphör att gälla, vilket ökar flexibiliteten i bidragsgivningen.

  Naturvårdsverket bedömer att det är möjligt för både riksorganisationer och lokalorganisationer att få bidrag ur fonden även om organisationen i fråga har fått ett annat bidrag ur viltvårdsfonden, givet att förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Dock får organisationsbidrag inte lämnas till den organisation som har fått ett annat statligt organisationsbidrag för samma bidragsår.

  Naturvårdsverket ser positivt på att åtgärder som främjar viltvården görs i samverkan inom en riksorganisation och dess lokalorganisationer för att få ett samlat grepp och möjliggöra större effekt. I de fallen är det bra om organisationerna samordnar sina ansökningar om bidrag när det finns ett organisatoriskt samband mellan flera sökande.

Vad kan jag söka för?

Främjande av viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Det finns två olika bidragsformer:

 • Organisationsbidrag, kan beviljas till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli eller administration. Det ges i förhållande till organisationens medlemsantal, geografiska spridning och aktivitetsnivå.
 • Verksamhetsbidrag, ges till stöd för en specifik verksamhet och det är ett riktat bidrag till en viss eller till flera angivna verksamheter som organisationen bedriver.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel och den totala summan för bidragsår 2023 var maximalt 16,8 miljoner kronor.

Urval och bedömningsgrunder

Ansökningar om bidrag ur viltvårdsfonden bedöms stegvis där formaliakraven för ideella organisationer enligt förordningen, prövas i första hand. Efter det följer en prövning om ansökningarna uppfyller syftet med bidraget. Om summan av ansökningar som kvalificerar sig för bidrag, tillsammans överstiger de tillgängliga medlen görs en prioritering. De ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen prioriteras.

Som stöd i den bedömningen utgår Naturvårdsverket från följande kriterier:

 • om ansökan i huvudsak ligger i linje med Strategi för svensk viltförvaltning,
 • om ansökan inriktas mot jaktbara eller potentiellt jaktbara arter,
 • om ansökan visar på en stark koppling mellan jakt och viltvård.

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för bidrag ur viltvårdsfonden 2023 (pdf 95 kB)

Om den som ansöker om bidrag tidigare fått bidrag ur viltvårdsfonden, ska även redovisningen av vad tidigare bidrag använts till beaktas vid bedömning av ansökan. 

Så här ansöker du

För bidragsår 2024 kommer en ansökningsperiod under sensommaren/hösten 2023.

Så här behandlar vi era personuppgifter (pdf 102 kB)

Beslut och utbetalning

Naturvårdsverket beräknas fatta beslut för bidragsår 2024 i början av 2024. Bidraget betalas ut i nära anslutning till beslutet.

Ekonomisk redovisning, rapportering och återbetalningsskyldighet

Ekonomisk redovisning och slutrapport som redovisar vad bidraget har använts till ska ha inkommit till Naturvårdsverket senast den 1 april året efter bidragsåret.

Blankett för återrapportering av organisationsbidrag 2022 (pdf 130 kB)

Blankett för återrapportering av verksamhetsbidrag 2022 (pdf 100 kB)

Till redovisningen ska det bifogas ett intyg från organisationens revisor. Av intyget ska det framgå att revisorn har granskat redovisningen. Intyget ska också innehålla revisorns redogörelse för de iakttagelser som revisorn har gjort.

Om bidraget uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara en auktoriserad eller godkänd revisor. Redovisningen och revisorns intyg ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 1 april året efter det år då bidraget betalades ut.

Naturvårdsverket kan återkräva utbetalda medel om

 • mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har getts felaktigt eller med för högt belopp
 • bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta
 • mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 20 § förordningen vissa bidrag ur viltvårdsfonden
 • bidraget inte används för det ändamål som det har getts för
 • villkoren i beslutet inte har följts.

Beviljade bidrag för 2021-2023

I tabellen nedan framgår vilka organisationer som beviljats bidrag, vilken typ av bidrag och med vilket belopp.

Bidragsår Organisation Typ av bidrag Belopp (kr)
2021 Jägarnas Riksförbund Organisationsbidrag 8 400 000
2021 Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar Organisationsbidrag   300 000
Summa beviljade bidrag 2021     8 700 000
2022 Jägarnas Riksförbund Organisationsbidrag 8 900 000
2022 Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar Verksamhetsbidrag 300 000
2022 Studiefrämjandet Riksförbundet Verksamhetsbidrag 297 600
2022 Svenska Älghundklubben Verksamhetsbidrag 345 000
Summa beviljade bidrag 2022     9 842 600
2023 Jägarnas Riksförbund Organisationsbidrag 9 300 000
2023 Studiefrämjandet Riksförbundet Verksamhetsbidrag 740 000
2023 Svenska ADB Klubben Verksamhetsbidrag 500 000
2023 Svenska Jägareförbundet – Nationell viltövervakning Verksamhetsbidrag 1 700 000
2023 Svenska Jägareförbundet – Gåsförvaltning Verksamhetsbidrag 764 000
2023 Svenska Jägareförbundet – Urban viltförvaltning  Verksamhetsbidrag 591 000
2023 Svenska Jägareförbundet – Utbildning viltkameror Verksamhetsbidrag 402 000
2023 Svenska Jägareförbundet – Vinginsamling Verksamhetsbidrag 1 637 000
2023 Svenska Stövarklubben Verksamhetsbidrag 1 166 000
Summa beviljade bidrag 2023     16 800 000