Bidrag

Bidrag för att främja viltvården

Granskad: ‎den ‎9‎ ‎januari‎ ‎2024

Ideella organisationer kan söka bidrag från viltvårdsfonden för arbete som främjar den svenska viltvården. Här beskriver vi hur ansökan går till och under vilka perioder bidraget går att söka.

Vem får söka?

Endast riksomfattande ideella organisationer kan beviljas bidraget.

Vad kan jag söka för?

Främjande av viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för bidragsår 2024 avslutades den 29 september 2023. Information om bidragsår 2025 kommer senare.

Den som jagar i Sverige ska betala viltvårdsavgiften varje jaktår. Viltvårdsavgifterna samlas i viltvårdsfonden som används för att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen. Viltvårdsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och regeringen fattar beslut om hur medel i viltvårdsfonden ska fördelas.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag ansvar för att pröva frågor om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Ideella riksomfattande organisationer som uppfyller de krav som framgår av styrande förordning kan beviljas organisations- eller verksamhetsbidrag från viltvårdsfonden.

Här kan du läsa mer om viltvårdsfonden se vilka som fått bidrag tidigare år:

Så används viltvårdsavgiften

Vilka kan få bidrag?

Riksomfattande ideella organisationer som i sin verksamhet bidrar till att främja jakt och annan viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen och uppfyller förutsättningarna i övrigt.

Såväl organisationer vars medlemmar är organisationer, som de som har enskilda medlemmar, kan beviljas bidrag om verksamheten stödjer bidragets syfte.

Vilka kan inte få bidrag?

Naturvårdsverket har gjort bedömningen att bidrag ur viltvårdsfonden enligt förordningen inte kan beviljas till stiftelser eller ekonomiska föreningar.

Enligt förordningen får organisationsbidrag inte lämnas till den organisation som har fått ett annat statligt organisationsbidrag för samma bidragsår.

Bidrag får enligt förordningen heller inte finansiera ekonomisk verksamhet, eller lämnas till organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Vad kan jag söka för?

Du kan ansöka om bidrag för främjande av viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Det finns två olika bidragsformer:

 • Organisationsbidrag, kan beviljas till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli eller administration. Det ges i förhållande till organisationens medlemsantal, geografiska spridning och aktivitetsnivå.
 • Verksamhetsbidrag, ges till stöd för en specifik verksamhet och det är ett riktat bidrag till en viss eller till flera angivna verksamheter som organisationen bedriver.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel och den totala summan för bidragsår 2024 var maximalt 16,8 miljoner kronor.

Naturvårdsverket ser positivt på att åtgärder som främjar viltvården görs i samverkan inom en riksorganisation och dess lokalorganisationer för att få ett samlat grepp, och på så sätt möjliggöra större effekt. I de fallen är det bra om organisationerna samordnar sina ansökningar om bidrag när det finns ett organisatoriskt samband mellan flera sökande. Det kan till exempel handla om att de är verksamma inom samma område på olika nivåer.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att pröva frågor om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Prövningen kommer göras i enlighet med Förordning (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden.

Så ansöker du

Blanketter och information för bidragsår 2025 publiceras här närmare inpå nästa ansökningsperiod.

Urval och bedömningsgrunder

Ansökningar om bidrag ur viltvårdsfonden bedöms stegvis där formaliakraven för ideella organisationer enligt förordningen, prövas i första hand. Efter det följer en prövning om ansökningarna uppfyller syftet med bidraget. Om summan av ansökningar som kvalificerar sig för bidrag, tillsammans överstiger de tillgängliga medlen görs en prioritering. De ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen prioriteras.

Som stöd i den bedömningen utgår Naturvårdsverket från följande kriterier:

 • Om ansökan i huvudsak ligger i linje med:
  Strategi för svensk viltförvaltning.
 • Om ansökan inriktas mot jaktbara eller potentiellt jaktbara arter.
 • Om ansökan visar på en stark koppling mellan jakt och viltvård.

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för bidrag ur viltvårdsfonden 2024 (pdf)

Om den som ansöker om bidrag tidigare fått bidrag ur viltvårdsfonden, ska även redovisningen av vad tidigare bidrag använts till beaktas vid bedömning av ansökan. 

Beslut och utbetalning

Naturvårdsverket har som ambition att fatta beslut i så god tid som möjligt för aktuellt bidragsår. Bidraget betalas ut i nära anslutning till beslutet.

Ekonomisk redovisning, rapportering och återbetalningsskyldighet

Ekonomisk redovisning och slutrapport som redovisar vad bidraget har använts till ska ha inkommit till Naturvårdsverket senast den 1 april året efter bidragsåret.

Blankett för slutrapportering av organisationsbidrag 2023 (pdf)

Blankett för slutrapportering av verksamhetsbidrag 2023 (pdf)

Till redovisningen ska det bifogas ett intyg från organisationens revisor. Av intyget ska det framgå att revisorn har granskat redovisningen. Intyget ska också innehålla revisorns redogörelse för de iakttagelser som revisorn har gjort.

Om bidraget uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara en auktoriserad eller godkänd revisor. Redovisningen och revisorns intyg ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 1 april året efter det år då bidraget betalades ut.

Naturvårdsverket kan återkräva utbetalda medel om

 • mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har getts felaktigt eller med för högt belopp
 • bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta
 • mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 20 § förordningen vissa bidrag ur viltvårdsfonden
 • bidraget inte används för det ändamål som det har getts för
 • villkoren i beslutet inte har följts.

Så här behandlar Naturvårdsverket personuppgifter handläggning av ansökan om bidrag från viltvårdsfonden.

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du kan vända dig dit om du har klagomål rörande dina rättigheter. Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud.

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Naturvårdsverket behandlar personuppgifter för att handlägga och besluta om bidrag från Viltvårdsfonden enligt förordning (2021:12) om vissa bidrag ur Viltvårdsfonden. Personuppgifter behandlas även när Naturvårdsverket kommunicerar med kontaktpersoner från sökande organisationer.

Den rättsliga grunden för handläggning av bidrag är myndighetsutövning, artikel 6.1 e dataskyddsförordningen. Kommunikation med kontaktpersoner sker enligt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om behandling av personuppgifter

Personuppgifter från annan källa

Personuppgifter hämtas inte från annan källa.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas rörande kontaktperson till sökande organisation är för- och efternamn, personnummer (organisationsnummer), e-postadress, telefonnummer samt diarienummer i myndighetens dokument- och ärendehanteringssystem.

Personuppgifter i form av foto, privatadress och CV kan förekomma i bilagor.

Mottagare av personuppgifter

Utöver handläggare inom Naturvårdsverket kommer även Naturvårdsverkets leverantörer av IT-tjänst samt IT-drift och förvaltning att ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land förekommer inte.

Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

E-post och handlingar som är av ringa betydelse och inte tillför ärende sakuppgift gallras vid inaktualitet. Undantaget från gallring är de personuppgifter som registreras i ärende i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. Dessa kommer att bevaras i myndighetens e-arkiv.

Hitta vidare