Bidrag

Bidrag för att främja viltvården

Naturvårdsverket ansvarar för att pröva frågor om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Ideella riksomfattande organisationer som uppfyller de krav som framgår av styrande förordning kan beviljas organisations- eller verksamhetsbidrag från viltvårdsfonden.

Vem får söka?

Rikstäckande ideella organisationer.

Vad kan jag söka för?

Främjande av viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för bidragsår 2023 öppnar senare i år. Mer information kommer under våren.

Bidragen ska främja viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Beslut om bidrag ur viltvårdsfonden för bidragsår 2022

Nu har Naturvårdsverket fattat beslut om bidrag ur viltvårdsfonden för bidragsår 2022. Totalt inkom tio ansökningar, varav fyra har beviljats bidrag.

Beslut om bidrag ur viltvårdsfonden för bidragsår 2022 fattas utifrån förordningen om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Det kom in tio ansökningar om totalt cirka 27 miljoner kronor. Det var sex ansökningar om organisationsbidrag och fyra om verksamhetsbidrag. Prövningarna av ansökningarna har skett utifrån kraven på ideella organisationer för att få bidrag enligt förordningen och utifrån förordningens syften. Det vill säga utifrån hur väl ansökningarna kan bidra till att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Naturvårdsverket har gjort bedömningen att fyra ansökningar uppfyller förordningens syfte och är fullt genomförbara. Följande organisationer har beviljats bidrag: Jägarnas Riksförbund, Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, Studiefrämjandet Riksförbundet och Svenska Älghundklubben.

Ta del av besluten för bidrag ur viltvårdsfonden för bidragsår 2022:

Besluten för bidrag ur viltvårdsfonden för bidragsår 2022 i sin helhet (pdf 327 kB)

*Ansökan om organisationsbidrag har justerats till ansökan om verksamhetsbidrag.

Sökande Bidragstyp Sökt belopp för 2022 i kr Beslut
36 Gruppen Ideell förening Organisationsbidrag 97 089 Avslag
Jägarnas Riksförbund Organisationsbidrag 8 900 000 Beviljas sökt belopp
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar *Verksamhetsbidrag 300 000 Beviljas sökt belopp
Stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora Verksamhetsbidrag 6 800 000 Avslag
Studiefrämjandet Riksförbundet Verksamhetsbidrag 297 600 Beviljas sökt belopp
Svenska Allmogejägareförbundet Verksamhetsbidrag 4 300 000 Avslag
Svenska Rovdjursföreningen Organisationsbidrag 4 200 000 Avslag
Svenska Älghundklubben *Verksamhetsbidrag 1 125 000 Beviljas 345 000 kr
Svenskt Viltkött Verksamhetsbidrag 800 000 Avslag
Svenskt Viltkött Organisationsbidrag 800 000 Avslag

Så här gjordes bedömningarna 

Ansökningarna bedömdes stegvis där de formella kraven för ideella organisationer enligt förordningen prövades i ett första steg. Efter det gjordes en bedömning om ansökningarna uppfyllde syftet med bidraget. Besluten fattades av Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

Återförande till viltvårdsfonden

Enligt regeringsbeslut får Naturvårdsverket årligen använda högst 16,8 miljoner kronor till bidrag enligt förordningen om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. De medel som inte används i år för detta ändamål kan antingen användas av Naturvårdsverket för andra delar av regeringsuppdraget om att främja viltvården eller behållas av Kammarkollegiet i viltvårdsfonden och då användas som fonden i stort till att främja viltvården efter beslut av regeringen.

Om bidraget

Vilka kan få bidrag?

Riksomfattande ideella organisationer.

Såväl organisationer vars medlemmar är organisationer, som de som har enskilda medlemmar, kan beviljas bidrag om verksamheten stödjer bidragets syfte.

Naturvårdsverket ser positivt på att åtgärder som främjar viltvården görs i samverkan inom en riksorganisation och dess lokalorganisationer för att få ett samlat grepp, och på så sätt möjliggöra större effekt. I de fallen är det bra om organisationerna samordnar sina ansökningar om bidrag när det finns ett organisatoriskt samband mellan flera sökande. Det kan till exempel handla om att de är verksamma inom samma område på olika nivåer.

Vilka kan inte få bidrag?

Naturvårdsverketverket har gjort bedömningen att bidrag ur viltvårdsfonden enligt förordningen inte kan beviljas till stiftelser eller ekonomiska föreningar.

Enligt förordningen får bidrag inte lämnas till den organisation som har fått ett annat statligt organisationsbidrag för samma bidragsår, eller till en riksorganisation och dess lokalorganisationer som har fått ett annat bidrag ur viltvårdsfonden för samma bidragsår.

Bidrag får enligt förordningen inte finansiera ekonomisk verksamhet, eller lämnas till organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Läs mer om kraven som organisationen måste uppfylla för att få bidrag här:

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att pröva frågor om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Prövningen kommer göras i enlighet med Förordning (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden.

Vad kan jag söka för?

Främjande av viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Det finns två olika bidragsformer:

  • Organisationsbidrag, kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli eller administration. Det ges i förhållande till organisationens medlemsantal, geografiska spridning och aktivitetsnivå.
  • Verksamhetsbidrag, ges till stöd för en specifik verksamhet och det är ett riktat bidrag till en viss eller till flera angivna verksamheter som organisationen bedriver.

En organisation kan enbart tilldelas ett bidrag ur viltvårdsfonden, det vill säga antingen ett organisationsbidrag eller ett verksamhetsbidrag, under en period.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel och den totala summan per år kan uppgå till maximalt 16,8 miljoner kronor.

Så ansöker du

För bidragsår 2023 kommer en ansökningsperiod senare under 2022, mer information om nästa utlysningsperiod kommer under våren.

Så här behandlar vi era personuppgifter (pdf 102 kB)

Beslut och utbetalning

För bidragsår 2023 beräknas Naturvårdsverket fatta beslut i början av 2023. Bidraget betalas ut i nära anslutning till beslutet.

Ekonomisk redovisning, rapportering och återbetalningsskyldighet

Ekonomisk redovisning och slutrapport som redovisar vad bidraget har använts till ska ha inkommit till Naturvårdsverket senast den 1 april året efter det år ansökan gällde.

Blankett för återrapportering av organisationsbidrag 2021 (pdf 105 kB)

Till redovisningen ska det bifogas ett intyg från organisationens revisor. Av intyget ska det framgå att revisorn har granskat redovisningen. Intyget ska också innehålla revisorns redogörelse för de iakttagelser som revisorn har gjort.

Om bidraget uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara en auktoriserad eller godkänd revisor. Redovisningen och revisorns intyg ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 1 april året efter det år då bidraget betalades ut.

Naturvårdsverket kan återkräva utbetalda medel om

  • mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har getts felaktigt eller med för högt belopp
  • bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta
  • mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 20 § förordningen vissa bidrag ur viltvårdsfonden
  • bidraget inte används för det ändamål som det har getts för, eller
  • villkoren i beslutet inte har följts.

Beviljade bidrag för 2021