EU-förbud mot blyhagel i våtmarker

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎december‎ ‎2023

Det är förbjudet att skjuta med blyhagel i eller inom 100 meter ifrån våtmark. Naturvårdsverket har inom ett regeringsuppdrag tagit fram vägledning och stöd för dig som jagar i Sverige.

Förbudet innebär en mer omfattande definition av våtmarker och ersätter det nationella blyhagelförbud som gällt sedan tidigare.  Det gäller nu också inom 100 meter från en våtmarks yttre gräns. Sammantaget betyder det att förbudet omfattar fler och större områden än tidigare.   

Förbudet började gälla i februari 2023 och är beslutat av EU-kommissionen.

Naturvårdsverket kommer löpande att uppdatera information och stöd utifrån ny kunskap.

Stöd och information 

Via länkarna nedan hittar du som planerar att jaga med hagelvapen stöd och information. 

Förbud mot blyhagel vid våtmark

Kartstöd för blyhagelförbud

Frågor och svar

Det nya förbudet innebär att en mer omfattande definition av våtmarker används. Dessutom gäller förbudet inom 100 meter från en våtmarks yttre gräns. Sammantaget betyder det att förbudet omfattar fler och större områden än tidigare.   

Det nya förbudet omfattar även att vid jakt ha med sig blyhagelammunition vid skytte i våtmark eller inom 100 meter från en våtmarks yttre gräns. Eller på väg till eller från sådan skjutning.   

Hur förbudet kommer att tillämpas avgörs efter eventuell prövning i domstol.   

Mer om bestämmelserna

Förbudet gäller hagelammunition med en blyhalt som motsvarar eller överstiger 1 viktprocent.   

Av EU-förordningen framgår även att om en person påträffas med hagelammunition i eller inom 100 meter från en våtmark vid skjutning eller på väg till eller från skjutning ska skjutningen i fråga antas vara skjutning i våtmark om inte personen i fråga kan styrka att det rör sig om någon annan sorts skjutning. 

Bestämmelserna finns i REACH-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) som är direkt tillämplig i Sverige. De ersätter det nationella förbudet vid våtmarker som följer av den svenska förordningen (1998:944) om förbud med mera i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.   

EU-förordningen (EU) 2021/57

 

Våtmarker har stor betydelse för många fågelarter och varje år beräknas uppemot en miljon vattenlevande fåglar inom EU dö av blyförgiftning. 

EU-kommissionen förklarar i skälen till förordningen att de flesta medlemsstaterna har bestämmelser som förbjuder eller begränsar användningen av blyhagelammunition i våtmarker, men skillnaderna mellan medlemsstaternas lagstiftning leder till olika nivåer av riskbegränsning. 

Fåglarnas flyttvägar går vanligtvis över flera medlemsstater och fåglarna kan därmed inta använd blyhagelammunition i de medlemsstater där inga eller mer begränsade åtgärder har vidtagits. Unionsomfattande åtgärder bedöms nödvändiga för att hantera de risker som uppstår när bly används i hagelammunition i våtmarker.  

Enligt förordningen får medlemsstaterna behålla nationella bestämmelser om bly i hagelammunition som är striktare än de som beslutats i förordningen.  

Bestämmelserna finns i REACH-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) som är direkt tillämplig i Sverige. 

EU-förordningen (EU) 2021/57

Av 14 a-d paragraferna i förordning 1998:944 följer att blyhagel inte får användas vid skytte som inte är jakt. Detta berör alltså områden som inte redan omfattas av förbud mot blyhagel kopplat till våtmark.  

Av förordningen följer också att om det ”med hänsyn till syftet eller säkerheten” vid användningen inte finns något godtagbart alternativ till blyhagel finns undantag för tre sorters skytte: 

  • Provskjutning
  • Jaktstigsskytte
  • Jägarexamensprov

Om det gäller provskjutning av jaktammunition med blyhagel kan syftet med användningen endast uppnås om just den specifika jaktammunitionen används, varför sådan provskjutning får anses tillåten att genomföra. 

Vad gäller skytte vid jaktstigar och jägarexamensprov behöver anpassningar undersökas för att se om syfte och säkerhet kan uppnås med blyfria hagelpatroner. Detta kan exempelvis bestå i användning av målmaterial som medger säkerhet vid användning av patroner med stålhagel eller andra blyfria hagelmaterial. 

Förordning (1998:944) om förbud med mera i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter (riksdagen.se)

 

I miljötillsynsförordningen regleras myndigheternas ansvar för tillsyn och tillsynsvägledning. De kommunala nämnderna har ansvar för tillsynen av förbudet enligt EU-förordningen.  

Kemikalieinspektion ansvarar för tillsynsvägledning vad gäller allmänhetens hantering av kemiska produkter och varor. 

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i länet, vilket även omfattar att ge kommunerna stöd för att utveckla tillsynen. 

Naturvårdsverket vägleder om våtmarker och Ramsarkonventionen.

Regeringsuppdrag

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram analyser, förslag och kartstöd med anledning av det utvidgade förbudet mot användning av blyhagel.

Länkarna nedan går till de redovisade regeringsuppdragen. 

Lämpliga åtgärder med anledning av blyammunitionsförbud

Kartstöd för användning av blyhagel i och vid våtmarker