Kartstöd för användning av blyhagel i och vid våtmarker

Granskad: ‎den ‎2‎ ‎oktober‎ ‎2023

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett kartstöd med anledning av EU-förbudet mot blyammunition i våtmark. Naturvårdsverket redovisade uppdraget den 24 augusti 2023 till Klimat- och näringslivsdepartementet.

Naturvårdsverket uppdrag har bestått av att: 

  • ta fram ett kartstöd till den som jagar i Sverige i fråga om var det finns våtmark, baserat på befintligt kartunderlag,
  • ta fram tolkningsanvisningar till kartunderlaget för vilka områden som omfattas av EU-förbudet mot blyammunition i våtmark
  • skapa en sida på myndighetens externa webbplats för att presentera en länk och tillhandahålla tolkningsanvisningar till den karta som används.

Naturvårdsverkets uppdrag i sin helhet (pdf)

Naturvårdsverkets redovisning