Lämpliga åtgärder med anledning av blyammunitionsförbud

Granskad: ‎den ‎27‎ ‎oktober‎ ‎2023

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna analyser och förslag med anledning av det utvidgade förbud mot användning av blyhagel i och inom 100 meter från en våtmark som trädde i kraft 16 februari 2023. Uppdraget slutredovisades till Regeringskansliet den 27 oktober 2023.

I uppdraget har ingått att översiktligt kartlägga erfarenheter i jämförbara länder av övergång till blyfri ammunition. Naturvårdsverket redovisar dels slutsatser från ett antal tidigare genomförda studier, dels landspecifika erfarenheter som inom uppdraget inhämtas från Norge, Danmark, Finland och USA (delstaten Minnesota).

I skrivelsen redovisas också en analys av de förutsättningar som finns, och upplevs, vad gäller att använda blyfritt hagel vid jakt, särskilt stålhagel. Utifrån de hinder och möjligheter som identifierats, lämnas ett antal bedömningar och förslag.

Naturvårdsverket föreslår att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att genomföra en flerårig informationssatsning, för vilken det föreslås att regeringen avsätter 1 miljon kr/år under en treårsperiod. Vidare föreslås att regeringen, för perioden efter 2024, beslutar om att med särskilda medel från Viltvårdsfonden möjliggöra finansiering av informationsinsatser om blyhagelförbud samt om möjligheterna att övergå till blyfri hagelammunition.

Naturvårdsverket föreslår att krav på ytterligare information om hagelammunitions egenskaper ska ställas vid försäljning av sådan ammunition. Ökad information underlättar jägarnas val av blyfri ammunition utifrån jaktförutsättningar och säkerhet. I första hand bör Sverige verka för detta på EU-nivå. Naturvårdsverket föreslår också att regeringen låter utreda förutsättningarna för att med ekonomiska styrmedel bidra till en omställning från blyhagel till dyrare alternativa hagel.

Naturvårdsverket bedömer därutöver att: 

  • utvidgade utbildningskrav för jägarexamen bör ställas vad gäller kunskaper om förbud mot användning av blyhagel och möjligheterna att använda blyfri hagelammunition. 
  • en tillåtelse av hagelgevär i kaliber 10, som är grövre än vad som är tillåtet i dag, skulle underlätta användning av blyfri hagelammunition för vissa jägare vid vissa typer av jakt. 
  • en övergång till jakt med blyfri hagelammunition skulle underlättas av justerad begränsning av det antal vapen som jägare får inneha (vapengarderob). Frågan om utökad vapengarderob utreds parallellt av 2022 års vapenutredning.
  • det, utifrån syftet med regeringsuppdraget, inte finns tillräckliga skäl att inrätta en statlig provtryckningsanläggning i Sverige eller att Sverige ska ansluta sig till Internationella kommissionen för testning av bärbara skjutvapen (C.I.P.). 

Redovisning

SLUTREDOVISNING 27 OKTOBER 2023

Delredovisning — Tillgängliggörande av öppna data om våtmarker

Naturvårdsverket fick i februari 2023 i uppdrag av regeringen att lämna analyser och förslag med anledning av det utvidgade EU-förbud mot användning av blyhagel som trädde i kraft 16 februari 2023. Uppdraget delredovisades till Regeringskansliet den 8 juni 2023.

Delredovisningen är avgränsad till den del av uppdraget som innebär att Naturvårdsverket ska analysera möjligheten att tillgängliggöra öppna data till den som jagar i Sverige angående var det kan finnas våtmarker som omfattas av blyhagelförbudet. 

Analysen i delredovisningen är inriktad mot hur kartstöd kan underlätta för jägare att efterleva blyhagelförbudet. Naturvårdsverket tar i uppdraget inte fram ett specifikt kartstöd, utan lämnar en bedömning till regeringen om olika alternativ för hur ett tillgängliggörande av öppna data om våtmarker kan åstadkommas. Tre olika typer av möjliga kartstöd beskrivs.

Delredovisningen inkluderar en genomgång med bedömning av vilka våtmarkstyper i Sverige som anses utgöra typiska eller sannolika livsmiljöer för vattenfåglar, vilket är kriteriet för att ett våtmarksområde ska omfattas av blyhagelförbudet. Typiska livsmiljöer för vattenfåglar ska betraktas som områden där förbudet mot blyhagel gäller. Vid andra våtmarkstyper som är mer eller mindre sannolika livsmiljöer, krävs att jägare är aktsamma på förhållandena, med rekommendation att blyhagel inte ska användas om det är oklart ifall det specifika området utgör en livsmiljö för vattenfåglar. 

I delredovisningen betonas att ett kartstöd med tolkningsanvisningar inte är juridiskt bindande utan endast kan vara hjälpmedel för användarna att informera sig om förekomsten av olika våtmarkstyper.

Delredovisning 15 juni 2023

Kontakt