Nationell samordning av omgivningsbuller

Omgivningsbuller berör flera myndigheter. Naturvårdsverket har i uppdrag att samordna arbetet.

Samordningen av bullerfrågor ska bidra till samsyn för enhetlig tillämpning och vägledning, ge ökad förståelse för olika aktörers roller och uppdrag samt effektivisera, stärka och tydliggöra myndigheternas gemensamma arbete och samverkan. Den främsta målgruppen för samordningen är de myndigheter och organisationer som ingår i samordningens styrgrupp och nätverk, men även andra som på något sätt kommer i kontakt med bullerfrågorna.

Det långsiktiga målet med bullersamordningen är att utpekade myndigheter och övriga aktörer bidrar till att skapa bättre ljudmiljöer i samhället. För att det ska uppnås behöver alla inblandade gemensamt engagera sig. I bullersamordningen ingår de mest berörda centrala myndigheterna - men alla aktörer behövs i arbetet. 

Resultat från de projekt och aktiviteter som genomförs integreras i myndigheternas arbete och i informations- och vägledningsmaterial om buller. Utöver genomförda projekt bidrar samordningen till ökad samverkan mellan berörda myndigheter och har även ett ansvar att sprida aktuell information till kommuner och övriga aktörer som är verksamma inom området. Ambitionen är att bidra till ett mer effektivt arbete i vår strävan att åstadkomma bättre ljudmiljöer. 

organisation-bullersamordning-v3.svg

Styrgrupp

I bullersamordningens styrgrupp ingår Boverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen samt en representant från länsstyrelserna. Styrgruppen leder arbetet genom beslut om verksamhetsplan och bildande av arbetsgrupper. Naturvårdsverket leder bullersamordningens arbete med hjälp av en ordförande i styrgruppen och en nationell bullersamordnare.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är sammansatt av handläggare från de sex myndigheter som ingår i styrgruppen. Naturvårdsverkets nationella samordnare ansvarar för att planera och administrera möten och aktiviteter. Styrgruppen beslutar löpande om tillsättande av arbetsgrupper inom utvalda prioriterade områden. 

Nätverk

I nätverket för den nationella bullersamordningen ingår handläggare från alla de myndigheter och organisationer som på olika sätt har ett tydligt ansvar för buller. Utöver de som ingår i styr- och beredningsgrupp kan följande nämnas; Arbetsmiljöverket, Energimyndigheten, Försvarsmakten, Försvarsinspektören för miljö och hälsa, Havs- och vattenmyndigheten, Konsumentverket, Sjöfartsverket, och Sveriges Kommuner och Regioner.

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket*
 • Energimyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten*
 • Försvarsmakten
 • Försvarsinspektören för miljö och hälsa
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Konsumentverket
 • Länsstyrelserna*
 • Naturvårdsverket*
 • Sjöfartsverket
 • Trafikverket*
 • Transportstyrelsen*
 • Sveriges Kommuner och Regioner

* Ingår också i styrgruppen

Pågående arbete

Nedan ges en kort beskrivning av pågående arbete.

I oktober 2022 arrangerade Den nationella bullersamordningen ett välbesökt seminarium om goda ljudmiljöer. Samtliga föredrag filmades och går att ta del av i efterhand.

Idéseminarium om goda ljudmiljöer (Boverket)

Den nationella bullersamordningen har tagit fram en myndighetsgemensam strategi för goda ljudmiljöer. Ambitionen med strategin är att stödja ett proaktivt arbete med goda ljudmiljöer i den bebyggda miljön och skapa samsyn och en gemensam riktning för myndigheternas arbete med buller. 

Myndighetsgemensam strategi för goda ljudmiljöer (pdf 185 kb)

Kunskapscentrum för buller inrättades 2017 av den nationella bullersamordningen för att utveckla och vägleda om mät- och beräkningsmetoder utomhus samt på annat sätt stödja myndigheterna vad gäller metoder för mätning och beräkning av buller. Sedan några år bedrivs arbetet som ett separat projekt. Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) har genom överenskommelse med berörda myndigheter uppdragits att driva kunskapscentrum för buller till och med år 2022.

Kunskapscentrum om biller (kunskapcentrumbuller.se)

Hösten 2018 publicerade WHO rapporten Environmental Noise Guidelines for the European region. I rapporten beskrivs rekommendationer som skiljer sig från de riktvärden för trafikbuller som är etablerade i Sverige. Rapporten bygger på ett omfattande forskningsunderlag från många länder runtom i världen. Myndigheterna inom den nationella bullersamordningen bedömde att det fanns behov av gemensamma tolkningar av de rekommendationer som rapporten innehåller. En viktig fråga i sammanhanget är vilka delar som är relevanta för svenska förhållanden och hur dessa kan användas i arbetet med minskat buller.

En projektgrupp inom ramen för bullersamordningen bildades för att formulera uppdraget, som sammanfattningsvis inneburit att analysera de underlag som ligger till grund för slutsatser och rekommendationer i WHO-rapporten och resultatens tillämpbarhet utifrån en svensk kontext.

Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet har genomfört arbetet på uppdrag av den nationella bullersamordningen. Författarna ansvarar själva för innehållet och slutsatserna i rapporten. 

Rapporten visar att generella samband mellan trafikbuller och analyserade hälsoeffekter gäller för svenska förhållanden, men vissa effektsamband skiljer sig när dessa granskas ur en svensk kontext. Exempelvis uppnås effekten 10 procent mycket störda från spårtrafikbuller vid högre bullernivåer i Sverige än de nivåer som redovisas i WHO:s Guidelines. Vidare visar analysen att underlaget stärkts rörande samband mellan exponering för vägtrafikbuller och risk för stroke, och att nytillkomna studier betonar vikten av att ta hänsyn till faktorer som bland annat tillgång till tyst sida, antal bullerhändelse och vibrationer.

Huvudfokus i uppdraget har varit en jämförelse mellan svenska och internationella förhållanden avseende trafik, bostäder, befolkning. Arbetet har avgränsats till de delar i WHO-rapporten som gäller buller från väg- och spårtrafik. En annan avgränsning är att eventuella skillnader mellan olika studiers hantering av beräkningsförutsättningar och exponeringsdata inte ingått i uppdraget. Trafikverket har fungerat som uppdragsledare från beställarsidan. Övriga deltagande myndigheter i arbetsgruppen har varit Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Boverket och Transportstyrelsen.

WHO Environmental Noise Guidelines i en svensk kontext (pdf 3,5 mb)

Tidigare arbeten (2010-2018)

Utöver nedan beskrivna projekt har även andra arbeten genomförts. Några sådana exempel är buller från flygtrafik och industri- och verksamhetsbuller som efterhand övergick i regeringsuppdrag. Buller vid källan permanentades och ingår i ett löpande informationsutbyte mellan myndigheterna. Kunskapsuppbyggnad om enkätundersökningar och bullerstörning har gjorts med hjälp av bland annat SCB. 

Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet tog på uppdrag av den nationella bullersamordningen fram en rapport om kunskapsläget avseende lågfrekvent buller samt risker för hälsoeffekter. Underlaget var grundläggande för de ansvariga myndigheternas fortsatta arbete inom området. 

Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus, Persson Waye, Smith, Ögren (pdf 2,27 MB)

Sammanställning av kunskaper inom området stomljud och vibrationer från trafik och störningar/hälsoeffekter samt att tydliggöra ansvar och ge vägledning enligt de uppdrag som respektive myndighet har. 

Rapporten Stomljud: Beskrivning och genomgång av riktvärden för spår- och vägburen trafik (pdf 1 MB) 

Projektgruppens kommentarer om stomljud

Rapport Vibrationer inomhus från trafik

Projektgruppens kommentarer om vibrationer

En beskrivning av de olika myndigheternas uppdrag och lagstiftning som berör bullersamordningen. Det är tydligt i redovisningen att det finns både likheter och skillnader mellan myndigheternas uppdrag, visioner och verksamhetsidéer. Även de miljöpolitiska och transportpolitiska målen styr myndigheternas verksamheter.

Delar av detta arbete har inte uppdaterats efter 2014 och de ändringar i plan- och bygglagen och miljöbalken som därefter genomförts. 

Arbetsgruppens redovisning av uppdrag och lagstiftning (pdf 469 kB) 

En sammanställning av fakta och forskningsresultat, i syfte att uppnå och förmedla en enighet i synsätt mellan myndigheterna när det gäller vägledning och värdering av buller och vibrationer från trafik på väg- och järnväg samt tunnelbana och spårväg. Redovisningen fokuserar bland annat på hur fasadreflexer bör hanteras vid bullerberäkningar och bedömningar av bullernivåer på uteplats och riktvärdet för uteplats samt övergripande principer för bedömningar när buller förekommer från både väg och järnväg samtidigt.

Arbetsgruppens redovisning av buller och vibrationer från väg- och spårtrafik (pdf 489 kB)

Syftet var att skapa samsyn kring betydelsen av ett antal definitioner och begrepp som används inom bullerområdet. I redovisningen beskrivs de definitioner och begrepp som arbetsgruppen var överens om. I arbetet har det inte ingått att ge tillämpningsanvisningar till definitionerna. 

Arbetsgruppens redovisning av definitioner och begrepp 130611 rev 161005 (pdf 262 kB)

Dokumentet reviderades delvis 2016-10-05, fler saker i dokument behöver revideras.

Identifiering och beskrivning av oklarheter och knäckfrågor av väsentlig betydelse för bullersamordningen. Arbetsgruppen kom fram till att det då fanns ett tiotal högprioriterade oklarheter och knäckfrågor att prioritera samt ett antal övriga oklarheter med något lägre prioritet. 

Arbetsgruppens redovisning av oklarheter och knäckfrågor (pdf 50 kB) 

Syftet var att undersöka möjligheterna för myndighetsgemensamma vägledningar om buller. I redovisningen framgår att det är svårt att ge ut myndighetsgemensam vägledning om exempelvis riktvärdesnivåer, däremot kan vi ge ut gemensam vägledning om tillämpningen av riktvärden och information om olika myndigheters ansvarsområden och vägledningar.

Arbetsgruppens redovisning av gemensam vägledning (pdf 63 kB) 

Kontaktuppgifter

Magnus Lindqvist, nationell bullersamordnare

Tel: 010-698 11 01

E-post: magnus.lindqvist@naturvardsverket.se

Webbadress: naturvardsverket.se/bullersamordning

Logotyp Nationell samordning av omgivningsbuller