Ämnesområde

Buller

Byggarbetsplats med grävmaskiner. Foto: Gene Gallin / Unsplash

Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet.

Den som har en bullrande verksamhet, till exempel ett bygge, en industri eller är väghållare har ansvar för de hälso- och miljöstörningar som kan uppkomma från buller. Naturvårdsverket vägleder om hur buller utomhus bör hanteras och om vid vilka ljudnivåer man bör vida åtgärder.

Om du är störd av buller

Om du är störd av buller ska du först vända dig till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om du inte får gehör vänder du dig till kommunens miljökontor, som bedömer situationen och kan fatta beslut om åtgärder. Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till länsstyrelsen.

Barn som håller sig om huvudet - störd av buller

Hälsoeffekter av buller

Buller är den påverkan på miljön som berör flest människor i Sverige.  På kort sikt kan buller leda till bland annat koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. På längre sikt kan risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar öka.

På denna sida hittar du en sammanställning över kunskapsunderlag framtagna av Naturvårdsverket och andra myndigheter och internationella organ som beskriver negativa hälsoeffekter av buller. 

Hur många utsätts för buller

Genom att kartlägga spridningen av buller i samhället kan man se exponeringen och kunna bedöma hälsoeffekter av buller och få underlag till att prioritera åtgärder.

I Sverige genomförs en kartläggning av buller vart femte år i större tätorter och vid större vägar, järnvägar och flygplatser. Resultaten är underlag för åtgärdsprogram och redovisas till EU. Utöver denna kartläggning utför Naturvårdsverket en studie inom ramen för den hälsorelaterade miljöövervakningen. 

Vem gör vad i bullerfrågan?

Den som driver en miljöfarlig verksamhet har ansvar för de hälso- och miljöstörningar som kan uppkomma från buller. Kommun, länsstyrelse och en rad olika centrala myndigheter har ansvar för olika frågor kopplat till buller.

Nationell samordning av omgivningsbuller

Omgivningsbuller berör flera myndigheter. Naturvårdsverket har i uppdrag att samordna arbetet. Syftet är att bidra till samsyn för enhetlig tillämpning och vägledning, ge ökad förståelse för olika aktörers roller och uppdrag samt effektivisera, stärka och tydliggöra myndigheternas gemensamma arbete och samverkan. 

Vägledning och stöd

Naturvårdsverket ger stöd i vilka ljudnivåer som inte bör överskridas utomhus och hur mätning och beräkning av buller från till exempel vägar, byggarbetsplatser och flygplatser bör gå till.

Vägledningarna är framtagna för tillsynsmyndigheter. De kan också vara ett stöd vid egenkontroll. 

Det finns även stöd för kommuner för att hitta och utveckla tysta områden. Tysta områden är en stor tillgång speciellt i och runt städer.