Mark- och miljööverdomstolens dom om tillstånd för Karlstad Airport

Dom i Mark- och miljööverdomstolen den 16 december 2021 om vissa frågor som rör buller från flygplatser, bland annat villkor för flygbullerisolering och övningar med upprepade starter och landningar.

Mark- och miljööverdomstolens dom

Flygplatsen överklagade mark- och miljödomstolens dom och yrkade i sitt överklagande bland annat att villkoret om bullerisolering (villkor 9) skulle ändras så att bara bostäder som exponeras för 70 dBA maxnivå tre gånger per natt skulle erbjudas skyddsåtgärder, i stället för vid en maxnivå per natt. Naturvårdsverket motsatte sig ändringen. Tre maxbullerhändelser med de nivåer bolaget föreslog motsvarar riktvärdet i 7 § trafikbullerförordningen, medan en händelse nattetid motsvarar det strängare riktvärdet i 6 § trafikbullerförordningen.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) fastslog i domskälen att ”Med hänsyn till miljöbalkens försiktighetsprincip bör utgångpunkten vara att riktvärdet i 6 § trafikbullerförordningen ska innehållas och om så inte är möjligt utlösa krav på bullerskyddsåtgärder, om kostnaden inte är orimlig i det enskilda fallet.”

MÖD bedömde att utredningen i målet påvisade att flygbuller orsakar sömnstörningar som kan leda till allvarliga hälsoeffekter. MÖD fann att antalet tillfällen med höga maxnivåer nattetid är en viktig faktor för störningens omfattning och effekter. Det villkor som mark- och miljödomstolen föreskrivit var därför hälsomässigt motiverat. MÖD konstaterade att eftersom bolaget inte inkommit med något specifikt underlag som visade att skyddsåtgärderna var orimligt kostsamma kunde inte de åtgärder som mark- och miljödomstolen föreskrivit anses mer ingripande än vad som krävs.

MÖD bedömde att utgångspunkten för bedömningen av vilka åtgärder som ska vidtas ska vara de flygplanstyper som faktiskt trafikerar flygplatsen, inte de som beskrivits i tillståndsansökan. MÖD ansåg även att man i bedömningen ska ta hänsyn till bostadens standard, men inte bostadens ekonomiska värde. Detta eftersom närheten till flygplatsen i sig kan påverka en bostads värde.

När det gäller upprepade start- och landningsövningar för skol- och allmänflyg bedömde MÖD att sådana övningar har en annan karaktär än annat flygbuller och att de därför kan upplevas störande. MÖD instämde därför i mark- och miljödomstolens bedömning att det är hälsomässigt motiverat och inte orimligt att under sommartid (15 juni–15 augusti) begränsa upprepade start- och landningsövningar till dagtid vardagar (kl. 09.00–18.00). 

Bakgrund

Flygplatsen ansökte om nytt tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamhet. Naturvårdsverket yttrade sig i målet och deltog vid huvudförhandling. Naturvårdsverket drev frågor om flygbuller i prövningen. Mark- och miljödomstolen gav tillstånd till flygplatsverksamhet genom dom den 18 december 2019. Domstolen satte i tillståndet bland annat villkor om att bostäder som exponeras för 70 dBA maxnivå en gång per natt eller oftare ska erbjudas bullerisolering och om vissa tidsbegränsningar sommartid för upprepade start- och landningsövningar.

Flygplatsen överklagade vissa av villkoren för tillståndet till MÖD. Naturvårdsverket yttrade sig i målet och deltog i huvudförhandling den 28 november 2021. MÖD meddelade dom den 16 december 2021.

Dokument