En liten skogsjö i en björkskog.

Så hänger biologisk mångfald och klimatet ihop

Världen står inför en dubbel kris: ett förändrat klimat och den accelererande förlusten av biologisk mångfald. Kriserna är tätt sammanlänkade och påverkar varandra. Därför behöver vi hantera dem tillsammans.

Vi kan inte lösa klimatkrisen utan att hantera förlusten av biologisk mångfald och förlusten av biologisk mångfald kan vi inte hejda utan att adressera klimatkrisen. 

Klimatförändringar skapar redan nu betydande konsekvenser för naturmiljön, och även för samhället och oss människor. Negativa effekter av ett förändrat klimat och påföljande extrema väderhändelser, som värmeböljor, torka och kraftiga skyfall, påverkar hälsan hos såväl människor som ekosystem och arter. En minskad biologisk mångfald förvärrar dessutom effekterna av klimatförändringarna. 

Hur arter och naturtyper påverkas av ett förändrat klimat varierar – en del arter kommer att få ett minskat livsutrymme och riskerar att försvinna, medan andra kan få nya utbredningsområden. Ett exempel är den svenska fjällmiljön, där varmare temperaturer, minskat snötäcke och en stigande trädgräns förväntas få omfattande negativa konsekvenser.  

Sveriges naturmiljö i ett förändrat klimat

Alla ekosystem påverkas av klimatförändringarna och ett allt varmare klimat. Förändrade nederbördsförhållanden har omfattande konsekvenser för den svenska naturmiljön.

Läs mer om Sveriges naturmiljö i ett förändrat klimat

Flera faktorer samspelar

Ett förändrat klimat kan även påverka hur vi människor väljer att använda, sköta och bruka marken för att minska klimatutsläppen, eller för att anpassa oss till det nya klimatet. Ett exempel kan vara att intensifiera skogsbruket för att skynda på övergången till förnybara biobränslen och minska användningen av fossila råvaror. Detta kan i sin tur påverka den biologiska mångfalden negativt. Markanvändningen påverkar oftast den biologiska mångfalden mer direkt än själva klimatförändringen, men dessa två faktorer kan alltså samspela och skapa en starkare negativ påverkan på biologisk mångfald.  

Två kriser som vi behöver hantera tillsammans

FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) beskrev 2018 hur förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot människan som klimatförändringarna. Samtidigt är den biologiska mångfalden ett skydd mot klimatförändringarnas konsekvenser.  

En rik biologisk mångfald säkerställer att vi har ekosystemtjänster, som är grunden för vår välfärd. Resilienta ekosystem bidrar till exempel till att buffra för de extrema väderhändelser som blir allt vanligare i skenet av ett förändrat klimat. Mervärdet av att hantera dessa kriser tillsammans är tydligt och det finns en stabil vetenskaplig grund att stå på. 

Genom att genomföra åtgärder som stärker naturens egen förmåga att göra det vi önskar, det vill säga genom att stärka ekosystemtjänsterna, kan vi hantera de två kriserna på en och samma gång. Sådana åtgärder kallas naturbaserade lösningar, som rätt utformade bidrar till klimatanpassning och biologisk mångfald samtidigt som de till exempel främjar folkhälsan, binder kol och förbättrar luftkvaliteten i städer.   

Naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar är åtgärder som utgår från naturens förmåga för att lösa samhällsutmaningar.

Här kan du läsa mer och se olika exempel
Sandstaket

Biologisk mångfald kan bromsa klimatförändringarna

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för väl fungerande ekosystem, som ger människan många olika ekosystemtjänster. Ett ekosystem med mindre biologisk mångfald är känsligare för störning och har därmed låg resiliens. 

Att bevara natur bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser 

Att bevara natur, tillsammans med andra naturbaserade lösningar, kan bidra med en betydande del av den globala utsläppsminskning som behövs för att nå Parisavtalets mål, något som både IPCC och IPBES är överens om. Till exempel kan minskad avskogning och skydd av torvbildande våtmarker eller gammal skog lagra utsläppen av växthusgaser och hjälper därigenom till att bromsa klimatförändringarna.  

Läs mer i rapporterna:

Climate Change 2022 IPCC (pdf på Förenta nationernas klimatpanels webbplats)

Biodiversity and climate change (pdf på IPBES webbplats)

Klimatförändringar och biologisk mångfald (pdf på SMHI:s webbplats)

De naturbaserade lösningarna ger inte enbart ett bidrag till att minska växthusgasutsläppen, de minskar även effekterna av klimatförändringarna. Till exempel kan våtmarker minska effekten av såväl torka som översvämningar då de har en naturlig vattenreglerande förmåga. Men i dagsläget är den biologiska mångfalden starkt påverkad av människans markanvändning och överexploatering. Därför blir både bevarande av befintlig natur och återskapandet av degraderad utarmade ekosystem än mer viktiga som en del av lösningen på klimatkrisen.  

Restaurering av våtmarker ger många vinster 

Att restaurera våtmarker är viktigt för att bevara fler arter och naturtyper och därmed stärka den biologiska mångfalden. Det är också en del i samhällets klimatanpassning. Våtmarker som bildat eller bildar torv spelar en viktig roll för klimatet eftersom torv innehåller stora mängder kol. Att skydda och restaurera kolrika ekosystem som torvmarker gynnar klimatet, då detta kan bidra till en minskning av växthusgaser och till och med en inbindning av kol.

Därför är våtmarker viktiga: 

  • De mildrar effekterna av torka genom att ta emot och hålla kvar vatten i landskapet. 
  • De minskar risken för översvämningar genom att hålla kvar och balansera vattenflöden. 
  • Våtmarker renar vattnet från bland annat kväve, fosfor och miljögifter och fungerar därför som naturens eget reningsverk. 
  • De minskar klimatpåverkan genom att binda koldioxid  
  • De kan bidra till grundvattenbildning. 

Läs mer om våtmarker och klimat

När det gäller återskapande och restaurering av våtmarker är det viktigt med principen Rätt våtmark på rätt plats.